HIĐNGNHÂNDÂN
THÀNHPHHÀNI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

S: 19/2013/NQ-HĐND

Hà Nội, ngày 03 tháng 12 năm 2013

NGHỊ QUYẾT

PHÊ CHUẨN TỔNG QUYẾT TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH THÀNHPHỐ HÀ NỘI NĂM 2012

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀNỘI
KHÓA XIV, KỲ HỌP THỨ 8

(Tngày02/12/2013đếnngày06/12/2013)

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy bannhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 16 tháng 12năm 2002;

Xét Tờ trình số 259/TTr-UBND ngày 15 tháng 11năm 2013 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội về Tổng quyết toán ngân sáchthành phố Hà Nội năm 2012; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế và Ngân sách và ý kiếnthảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố,

QUYẾT NGHỊ:

Điu1. PhêchunTổngquyếttnthu,chingânchthànhphHàNi m2012nhưsau:

1. Tổng quyết toán ngân sách Nhà nước trên địabàn: 145.701.124.814.986 đồng

2. Quyết toán thu, chi ngân sách địa phương:

a) Tổng thu ngân sách địa phương:84.582.663.095.044 đồng

b) Tổng chi ngân sách địa phương:76.762.961.458.803 đồng Trong đó: Chi chuyển nguồn ngân sách sang năm 2013:20.360.257.979.356 đồng

Chuyển nguồn ngân sách cấp Thành phố:14.170.233.447.766 đồng Chuyển nguồn ngân sách quận, huyện, thị xã:6.190.024.531.590 đồng

c) Kết dư ngân sách địa phương: 7.819.701.636.241đồng Trong đó, kết dư ngân sách quận, huyện, thị xã: 6.755.660.700.271 đồng

3. Quyết toán thu, chi ngân sách cấp Thành phố:

a) Tổng thu ngân sách cấp Thành phố:57.787.476.785.611 đồng

b) Tổng chi ngân sách cấp Thành phố:56.723.435.849.641 đồng Trong đó:

Chi bổ sung cho ngân sách quận, huyện, thị xã:13.193.636.634.841 đồng Chi chuyển nguồn ngân sách sang năm 2013:14.170.233.447.766 đồng

c) Kết dư ngân sách cấp Thành phố:1.064.040.935.970 đồng

Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân Thành phố:

Thực hiện công khai quyết toán ngân sách theo quyđịnh. Chỉ đạo các cơ quan chuyên môn đôn đốc, kiểm soát chặt chẽ số chi chuyểnnguồn ngân sách năm 2012 sang năm 2013 của các đơn vị, đảm bảo chi đúng nhiệmvụ chi được chuyển nguồn theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước.

Nghiêm túc thực hiện các kiến nghị của Kiểm toánNhà nước và báo cáo Hội đồng nhân dân Thành phố kết quả thực hiện cùng với Báocáo quyết toán ngân sách năm 2013 tại kỳ họp cuối năm 2014.

Điều 3. Điều khoản thi hành.

Nghquyếtnàycóhiulcsau10ngàykt nythôngqua.

GiaoThưngtrcHi đngnhândân,cácBanHiđồngnhândânThànhph,cáctđibiểuHiđngnhândânThànhphvàđibiuHiđồngnhândânThànhphđônđcvàgiámsátthchiện Nghịquyết.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội khóa XIV, kỳ họpthứ 8 thông qua ngày 03 tháng 12 năm 2013./.

CHTCHNgôThDoãnThanh