HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH BẮC KẠN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 19/2013/NQ-HĐND

Bắc Kạn, ngày 29 tháng 07 năm 2013

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC SỬA ĐỔI NGHỊQUYẾT SỐ 09/2012/NQ-HĐND NGÀY 16 THÁNG 7 NĂM 2012 CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUYĐỊNH MỨC THU PHÍ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG ĐỐI VỚI KHAI THÁC KHOÁNG SẢN TRÊN ĐỊA BÀNTỈNH BẮC KẠN

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN
KHÓA VIII, KỲ HỌP THỨ 6

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ bannhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Pháp lệnh phí, lệ phí số 38/2001/PL-UBTVQH ngày 28 tháng 8 năm 2001;

Căn cứ Nghị định số 74/2011/NĐ-CP ngày 25 tháng 8 năm 2011 của Chính phủ về phí bảo vệ môi trường đối với khaithác khoáng sản;

Sau khi xem xét Tờ trình số 19/TTr-UBND ngày 20 tháng6 năm 2013 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn về việc sửa đổi Nghị quyết số 09/2012/NQ-HĐND ngày 16 tháng 7 năm 2012 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức thu phí bảo vệmôi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn; Báo cáo thẩmtra số 20/BC-HĐND ngày 09 tháng 7 năm 2013 của Ban Kinh tế và Ngân sách Hộiđồng nhân dân tỉnh và ý kiến của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Sửa đổi Khoản 6, Mục I, Điều 1, Nghịquyết số 09/2012/NQ-HĐND ngày 16/7/2012 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc quy địnhmức thu phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnhBắc Kạn như sau:

Quặng chì, kẽm: Mức thu 180.000 đồng/tấn.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành sau10 ngày kể từ ngày Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua.

Các trường hợp còn nợ (chưa nộp) phí bảo vệ môi trườngđối với khai thác khoáng sản quặng chì, kẽm trước khi Nghị quyết này có hiệulực thì thực hiện nộp phí theo quy định tại Nghị quyết số09/2012/NQ-HĐND ngày 16 tháng 7 năm 2012 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Kạn.

Điều 3. Tổ chức thực hiện:

1. Giao Uỷ ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện Nghịquyết;

2. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồngnhân dân, đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh; Hội đồng nhân dân và đại biểu Hộiđồng nhân dân các cấp giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Kạnkhoá VIII, kỳ họp thứ 6 thông qua ngày 18 tháng 7 năm 2013./.

Nơi nhận:
- Uỷ ban Thường vụ Quốc hội;
- Chính phủ;
- VPQH, VPCP,VPCTN;
- Ban Công tác đại biểu (Uỷ ban Thường vụ Quốc hội);
- Bộ Tài chính, Bộ Tài nguyên
và Môi trường;
- Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);
- TT Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh;
- Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- Uỷ ban MTTQ và các sở, ban, ngành,
đoàn thể tỉnh; - TT Huyện (thị) uỷ, HĐND, UBND,
Uỷ ban MTTQ các huyện, thị xã;
- Trung tâm công báo tỉnh;
- LĐVP;
- Phòng Công tác ĐBQH, HĐND,
TT-DN;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH
Hà Văn Khoát