HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH YÊN BÁI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 19/2013/NQ-HĐND

Yên Bái, ngày 19 tháng 07 năm 2013

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU 1 CỦA NGHỊ QUYẾT SỐ 22/2009/NQ-HĐND NGÀY 16/12/2009 CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH YÊN BÁI VỀ XÂY DỰNG TRƯỜNG PHỔ THÔNGDÂN TỘC BÁN TRÚ TỈNH YÊN BÁI, GIAI ĐOẠN 2010 - 2015

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH YÊN BÁI
KHÓA XVII - KỲ HỌP THỨ 8

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy bannhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luậtcủa Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Luật ngân sách Nhà nước ngày 16tháng 12 năm 2002; Luật Giáo dục ngày 27 tháng 6 năm 2005;

Căn cứ Thông tư số 24/2010/TT-BGDĐT ngày 02 tháng 8 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT ban hànhQuy chế tổ chức hoạt động của trường phổ thông dân tộc bán trú; Quyếtđịnh số 85/2010/QĐ-TTg ngày 21 tháng 12 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ Banhành một số chính sách hỗ trợ học sinh bán trú và trường phổ thông dân tộc bántrú;Quyết định 12/2013/QĐ-TTg ngày 24 tháng 01 năm 2013 của Thủ tướngChính phủ quy định chính sách hỗ trợ học sinh trung học phổ thông ở vùng cóđiều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

Sau khi xem xét Tờ trình số 96/TTr-UBND ngày 05tháng 7 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyếtsố 22/2009/NQ-HĐND ngày 16 tháng 12 năm 2009 về Xây dựng trường phổ thông dântộc bán trú tỉnh Yên Bái giai đoạn 2010 - 2015; Báo cáo thẩm tra của Ban Vănhoá - Xã hội và ý kiến của các Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Sửađổi, bổ sung Điều 1, Nghị quyết số 22/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dântỉnh về Xây dựng trường phổ thông dân tộc bán trú tỉnh Yên Bái, giai đoạn 2010- 2015, cụ thể như sau:

1. Sửa đổi, bổ sung Khoản 1, Điều 1như sau:

Nghị quyết này ápdụng đối với:

a)Trường:

- Trường phổ thôngdân tộc bán trú;

- Trường tiểu học,trung học cơ sở và trường phổ thông có nhiều cấp học, có học sinh bán trú;

- Trường trung họcphổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học (có cấp trung học phổ thông) cóhọc sinh được hưởng chính sách hỗ trợ theo Quyết định số 12/2013/QĐ-TTg ngày24 tháng 01 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ Quy định chính sách hỗ trợ họcsinh trung học phổ thông ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khókhăn;

- Trường tiểu học,trung học cơ sở và trường phổ thông có nhiều cấp học công lập thuộc các xã vùngII có học sinh ở các thôn, bản đặc biệt khó khăn nhưng không được hưởng chínhsách hỗ trợ theo Quyết định số 85/2010/QĐ-TTg ngày 21 tháng 12 năm 2010 củaThủ tướng Chính phủ Ban hành một số chính sách hỗ trợ học sinh bán trú vàtrường phổ thông dân tộc bán trú; có nhà ở xa trường hoặc địa hình cách trởkhông thể đi đến trường và trở về nhà trong ngày (ở nội trú tại trường).

b)Học sinh là người dân tộc thiểu số: Mồ côi cả cha, mẹkhông nơi nương tựa; tàn tật, khuyết tật thuộc diện hộ nghèo và cận nghèo đanghọc và ở nội trú tại các trường phổ thông ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hộiđặc biệt khó khăn, không thuộc đối tượng được hưởng chế độ hỗ trợ theo Quyếtđịnh số 85/2010/QĐ-TTg ngày 21 tháng 12 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ Banhành một số chính sách hỗ trợ học sinh bán trú và trường phổ thông dân tộc bántrú.

2. Sửa đổi Khoản 2,Điều 1 như sau:

Phấn đấu hết năm2015, chuyển đổi 100% các trường phổ thông trên địa bàn tỉnh có đủ điều kiệntheo quy định tại Thông tư số 24/2010/TT-BGDĐT ngày 02 tháng 8 năm 2010 của BộGiáo dục và Đào tạo sang trường Phổ thông dân tộc bán trú.

3. Sửa đổi, bổ sungKhoản 3, Điều 1 như sau:

a) Sửa đổi điểm 3.1Khoản 3, Điều 1 như sau:

Trường phổ thông dântộc bán trú được tổ chức và hoạt động theo quy định tại Thông tư số24/2010/TT-BGDĐT ngày 02 tháng 8 năm 2010 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hànhQuy chế tổ chức và hoạt động của trường phổ thông dân tộc bán trú.

b)Sửa đổi, bổ sung điểm 3.3 Khoản 3, Điều 1 như sau:

Hàng năm tỉnh cânđối ngân sách bố trí kinh phí hỗ trợ cho các trường để thực hiện nhiệm vụ đặcthù (quản lý và tổ chức các hoạt động cho học sinh ở nội trú tại trường) nhưsau:

- Đối với các trườngphổ thông dân tộc bán trú: Được hợp đồng nhân viên cấp dưỡng nấu ăn cho họcsinh với định mức: cứ 30 học sinh bán trú được ở trong khu bán trú của nhàtrường (ở trong trường) bố trí 01 người, số học sinh dư toàn trường quá 20 embố trí thêm 01 người.

Hình thức và loạihợp đồng như sau: Mỗi trường được hợp đồng 01 nhân viên cấp dưỡng theo Nghịđịnh 68/2000/NĐ-CP để làm nòng cốt. Số nhân viên cấp dưỡng thiếu theo định mứcthực hiện chế độ hợp đồng lao động theo mùa vụ, hỗ trợ tiền công tương ứng 1,5mức lương cơ sở chung hiện hành, cấp 9 tháng/năm học.

- Chính sách hỗ trợđối với các nhà trường: Các trường phổ thông có học sinh được hưởng chính sáchhỗ trợ theo Quyết định 85/2010/QĐ-TTg ngày 21 tháng 12 năm 2010 của Thủ tướngChính phủ Ban hành một số chính sách hỗ trợ học sinh bán trú và trường phổ thôngdân tộc bán trú, Quyết định 12/2013/QĐ-TTg ngày 24 tháng 01 năm 2013 của Thủtướng Chính phủ Quy định chính sách hỗ trợ học sinh trung học phổ thông ở vùngcó điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn; các trường tiểu học và trunghọc cơ sở có học sinh ở các thôn, bản đặc biệt khó khăn thuộc các xã vùng IInhưng không được hưởng chính sách hỗ trợ theo Quyết định 85/2010/QĐ-TTg ngày21 tháng 12 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ Ban hành một số chính sách hỗ trợhọc sinh bán trú, có nhà ở xa trường, địa hình cách trở không thể đi đến trườngvà trở về nhà trong ngày (ở nội trú tại trường): Được hợp đồng nhân viên cấpdưỡng, áp dụng loại hợp đồng lao động theo mùa vụ, định mức học sinh và mứctiền công hỗ trợ như các trường phổ thông dân tộc bán trú. Trường hợp chỉ có từ20 đến dưới 30 học sinh bán trú ở trong trường thì bố trí hợp đồng lao động 01nhân viên cấp dưỡng.

- Chính sách hỗ trợđối với học sinh: Học sinh là người dân tộc thiểu số: Mồ côi cả cha, mẹ khôngnơi nương tựa; tàn tật, khuyết tật thuộc diện hộ nghèo và cận nghèo đang học vàở nội trú tại các trường phổ thông ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặcbiệt khó khăn, không thuộc đối tượng được hưởng chế độ hỗ trợ theo Quyết địnhsố 85/2010/QĐ-TTg ngày 21 tháng 12 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ Ban hànhmột số chính sách hỗ trợ học sinh bán trú và trường phổ thông dân tộc bán trúthì được hỗ trợ tiền ăn mỗi tháng bằng 20% mức lương cơ sở chung hiện hành vàđược hưởng không quá 9 tháng/năm học/học sinh.

c) Bổ sung vào cuối điểm 3.4 khoản 3Điều 1 như sau:

Tổ chức dạy tiếngdân tộc thiểu số cho đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên các trường phổ thông dântộc bán trú. Phấn đấu đến hết năm 2015, 100% cán bộ quản lý, giáo viên cáctrường phổ thông dân tộc bán trú biết 01 thứ tiếng dân tộc thiểu số.

d) Bổ sung vào cuối điểm 3.5 khoản 3Điều 1 như sau:

Đẩy mạnh xã hộihóa, khuyến khích các địa phương xây dựng quỹ khuyến học, kho thóc khuyến họcđể hỗ trợ bữa ăn trưa cho học sinh có hộ khẩu ở vùng đặc biệt khó khăn, học ởcác trường phổ thông dân tộc bán trú nhưng chưa đủ điều kiện được hưởng cácchính sách hỗ trợ của Nhà nước.

Điều 2. Giao cho Ủy bannhân dân tỉnh căn cứ Quyết định phê duyệt, bổ sung danh sách xã đặc biệt khókhăn của Thủ tướng Chính phủ để điều chỉnh số lượng trường được chuyển đổi vàban hành các văn bản hướng dẫn thực hiện Nghị quyết này theo đúng quy định củapháp luật.

Điều 3. Giao cho Thường trựcHội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân, các Tổ đại biểu và các đạibiểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngàythông qua.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnhYên Bái khoá XVII - Kỳ họp thứ 8 thông qua./.

CHỦ TỊCH
Dương Văn Thống