HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH THÁI NGUYÊN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 19/2013/NQ-HĐND

Thái Nguyên, ngày 06 tháng 08 năm 2013

NGHỊ QUYẾT

THÔNG QUA ĐỀ ÁN XÂY DỰNGCƠ SỞ GIẾT MỔ GIA SÚC, GIA CẦM TẬP TRUNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THÁI NGUYÊN, GIAIĐOẠN 2013-2015

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH THÁI NGUYÊN
KHOÁ XII, KỲ HỌP THỨ 7

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ bannhân dân năm 2003;

Căn cứ Luật Khuyến khích đầu tư trong nước năm1998;

Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường năm 2005;

Căn cứ Luật An toàn thực phẩm năm 2010;

Căn cứ Pháp lệnh Thú y năm 2004;

Căn cứ Nghị định số 61/2010/NĐ-CP ngày 04/06/2010 của Chính phủ vềChính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp,nông thôn;

Căn cứ Chỉ thị số 30/2005/CT-TTg ngày 26/9/2005 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác quản lý giếtmổ gia súc, gia cầm đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm;

Căn cứ Quyết định số 394/QĐ-TTg ngày 13/3/2006 củaThủ tướng Chính phủ về khuyến khích đầu tư xây dựng mới, mở rộng cơ sở giết mổ,bảo quản, chế biến gia súc, gia cầm và cơ sở chăn nuôi tập trung, công nghiệp;

Căn cứ Nghị quyết số 05/2012/NQ-HĐND ngày 19/7/2012 của Hội đồng nhân dântỉnh khóa XII, kỳ họp thứ 4 về việc thông qua quy định về chính sách khuyến khíchvà hỗ trợ đầu tư trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên;

Xét Tờ trình số52/TTr-UBND ngày 09/7/2013 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc thông qua Đề án xây dựng cơ sở giết mổ giasúc, gia cầm tập trung trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên, giai đoạn 2013 - 2015; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế và Ngân sáchHội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến của các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Đề án xây dựngcơ sở giết mổ gia súc, gia cầm tập trung trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên, giaiđoạn 2013 - 2015, với một số nội dung chủ yếu sau:

I. Mục tiêu tổng quát

1. Xây dựng cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm giaiđoạn 2013 - 2015 làm cơ sở thực hiện quy hoạch hệ thống giết mổ gia súc, giacầm trên địa bàn tỉnh; thực hiện đầy đủ Luật An toàn thực phẩm, Pháp lệnh Thúy, xây dựng thương hiệu sản phẩm thịt hàng hoá, đảm bảo an toàn thực phẩm đápứng nhu cầu người tiêu dùng và tạo điều kiện cho ngành chăn nuôi phát triển.

2. Tập trung xây dựng 4 cơ sở giếtmổ gia súc, gia cầm tập trung tại thành phố Thái Nguyên, thịxã Sông Công, huyện Phổ Yên và huyện Phú Bình; Ở những địa phương kháckhuyến khích đầu tư xây dựng các cơ sở giết mổ tập trung và các điểm giết mổ.

3. Đảm bảo 100% gia súc, gia cầmgiết mổ trong cơ sở giết mổ được kiểm soát giết mổ theo quy định của pháp luậtvề thú y; đảm bảo cung cấp trên 80% trở lên về nhu cầu thịt cho khu vựcđô thị, các khu công nghiệp, trường học, chợ tập trung, siêu thị và các bếp ăntập thể trên địa bàn tỉnh.

II. Nội dung chính của đề án

1.Xác định địa điểm xây dựng cơ sởgiết mổ gia súc, gia cầm: Trên cơ sở quy hoạch hệ thống cơ sở giết mổ trên địabàn tỉnh. Giai đoạn 2013 - 2015, xây dựng tại thành phố Thái Nguyên, thị xãSông Công, huyện Phú Bình, huyện Phổ Yên, mỗi địa phương 01 cơ sở giết mổ giasúc, gia cầm tập trung;

2. Xác địnhquy mô diện tích và công suất giết mổ:

- Quy mô diện tích thiết kế mặt bằng đốivới cơ sở giết mổ tối thiểu từ 2 ha trở lên. Ở huyện Phú Bình, Phổ Yên bố trítừ 4 ha trở lên.

- Công suất giết mổ bình quân trên 1 cơsở: từ 35 con trâu, bò trở lên/ngày; lợn từ 100 - 250 con/ngày; gia cầm từ 700- 2.000 con/ngày.

3. Xác địnhloại hình và công nghệ giết mổ:

- Lựa chọn loại hình giết mổ hỗn hợp (trâu,bò, lợn, gia cầm).

- Công nghệ giết mổ công nghiệp áp dụngcho thành phố Thái Nguyên, thị xã Sông Công, huyện Phổ Yên, huyện Phú Bình; cácđịa phương khác áp dụng công nghệ giết mổ bán công nghiệp, thủ công có kiểmsoát thú y, an toàn vệ sinh thực phẩm, kiểm soát ô nhiễm môi trường.

4. Xâydựng, ban hành hệ thống văn bản quy định về hoạt động kinh doanh giết mổ giasúc, gia cầm: Quy định về điều kiện đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm đối vớicác cơ sở giết mổ, địa điểm giết mổ và buôn bán thịt gia súc, gia cầm tươi sốngtrên địa bàn tỉnh Thái Nguyên; Quy định cụ thể về kiểm dịch, kiểm soát giết mổ,kiểm tra vệ sinh thú y gia súc, gia cầm, sản phẩm gia súc, gia cầm trên địa bàntỉnh; quy định về trách nhiệm và sự phối hợp các sở, ngành, chính quyền địaphương, Ban quản lý các chợ và công tác kiểm tra, thanh tra, xử lý nghiêm cácvi phạm trong quản lý hoạt động kinh doanh giết mổ; quy định trách nhiệm củachủ vật nuôi, chủ cơ sở kinh doanh giết mổ, quyền hạn và trách nhiệm của ngườitiêu dùng.

III. Giải pháp thực hiện

1. Về thôngtin tuyên truyền: Tuyên truyền, vận động chủ cơ sở chăn nuôi,chủ cơ sở giết mổ, tổ chức và cá nhân buôn bán thịt giasúc, gia cầm và người tiêu dùng chấp hành nghiêm chỉnh Luật An toàn thực phẩm,Luật Bảo vệ môi trường, Pháp lệnh Thú y; chấp hành những quy định của chínhquyền địa phương về địa điểm giết mổ, địa điểm buôn bán thịt gia súc, gia cầm;sử dụng thịt gia súc, gia cầm có nguồn gốc an toàn, được kiểm soát giết mổ củacơ quan thú y.

2. Thực hiệnquy hoạch bố trí đất xây dựng cơ sở giết mổ: Địa điểm xây dựng cơ sở giết mổtập trung phải xa khu dân cư, xa công trình công cộng và các nguồn gây ô nhiễm;thuận tiện thu gom, giết mổ, chế biến, tiêu thụ sản phẩm thịt gia súc, gia cầm;bố trí đất cho xây dựng cơ sở giết mổ phải phù hợp với quy hoạch sử dụng đấtcủa địa phương, quy hoạch xây dựng nông thôn mới.

3. Về cơ sởhạ tầng:Đảm bảo hạ tầng đường giao thông, cấp điện, cấp thoát nướcthuận lợi cho các cơ sở giết mổ tập trung.

4. Về thịtrường: Định hướng thị trường tiêu thụ chủ yếu là các chợ trung tâm, siêu thị; cácbếp ăn tập thể trên địa bàn toàn tỉnh; mở rộng thị trường tiêu thụ ngoại tỉnhvà xuất khẩu; gắn kết quy hoạch xây dựng các cơ sở giết mổ tập trung với quyhoạch, nâng cấp, xây dựng khu bán thực phẩm tươi sống tại các chợ tập trung,chợ đầu mối. Từng bước hình thành hệ thống các cửa hàng kinh doanh thực phẩmsạch; xây dựng thương hiệu đối với các sản phẩm chăn nuôi hàng hoá thế mạnh củatỉnh.

5. Về tíndụng, vốn đầu tư: Thực hiện chính sách hiện hành về tín dụng của Trung ương và tỉnh,với chính sách ưu đãi về mức vay, thời hạn vay và lãi suất vay ưu đãi phù hợp.Ngân sách nhà nước hỗ trợ lãi suất vay và ưu tiên bố trí vốn hỗ trợ từ ngânsách nhà nước để khuyến khích tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp đầu tư.

6. Về quảnlý nhà nước: Tăng cường đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệpvụ, quản lý đối với đội ngũ công chức, viên chức thực thi nhiệm vụ; kiện toàn,nâng cao năng lực hệ thống quản lý nhà nước đối với hoạt động kinh doanh giếtmổ; triển khai nghiêm túc, hiệu quả các văn bản pháp luật quy định về giết mổgia súc, gia cầm;

7. Chính sáchkhuyến khích và hỗ trợ đầu tư: Áp dụng đối với tổ chức, cá nhân có dự án đầu tưxây dựng cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm tập trung, nằm trong quy hoạch được Ủyban nhân dân tỉnh phê duyệt, giai đoạn 2013 - 2015:

7.1. Được hưởng các chính sách khuyếnkhích, hỗ trợ đầu tư theo quy định hiện hành của Trung ương và tỉnh Thái Nguyên;

7.2. Bổ sung chính sách:

- Được Nhà nước giao đất “sạch” để đầutư xây dựng cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm tập trung;

- Được ngân sách tỉnh hỗ trợ 100 % kinhphí đầu tư xây dựng đường giao thông, cấp điện, cấp nước đến chân hàng rào dựán.

- Ngân sách tỉnh hỗ trợ 70% kinh phíxây dựng hệ thống xử lý chất thải trong giết mổ, chế biến gia súc, gia cầm tậptrung, mức hỗ trợ không quá 350.000.000 đồng/cơ sở.

- Hỗ trợ chi phí kiểm soát giết mổ chochủ gia súc, gia cầm giết mổ tại cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm tập trung:mức hỗ trợ 70% trong 3 năm đầu.

- Được hỗ trợ một lần với mức 40% lãisuất vốn vay thương mại. Thời gian hỗ trợ là 2 năm kể từ ngày tổ chức, cá nhân códự án đầu tư xây dựng cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm tập trung nhận được khoảnvay đầu tiên.

Điều2. Giao Uỷ ban nhân dân tỉnh tiếp thu ý kiến các đại biểu,hoàn chỉnh Đề án và tổ chức thực hiện Nghị quyết có hiệu quả.

Điều3. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, Ban Kinh tế và Ngân sách, các Bancủa Hội đồng nhân dân tỉnh và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việcthực hiện Nghị quyết.

Nghị quyếtnày đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Nguyên khoá XII, kỳ họp thứ 7 thông quangày 31 tháng 7 năm 2013 ./.

CHỦ TỊCH
Vũ Hồng Bắc