HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH NAM ĐỊNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 19/2013/NQ-HĐND

Nam Định, ngày 11 tháng 07 năm 2013

NGHỊ QUYẾT

VỀVIỆC PHÊ CHUẨN TỔNG QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TỈNH NAM ĐỊNH NĂM 2012

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNH
KHÓA XVII, KỲ HỌP THỨ SÁU

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồngnhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nướcngày 16/12/2002 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Nghị quyết 725/2009/UBTVQH12 ngày 16/01/2009 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc điều chỉnh nhiệm vụ,quyền hạn của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộctrung ương và quy định nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của Ủy ban nhân dânhuyện, quận, phường nơi không tổ chức Hội đồng nhân dân huyện, quận, phường;

Căn cứ Thông tư 63/2009/TT-BTC ngày 27/03/2009 của Bộ Tài chính quy định về công tác lập dự toán, tổ chức thựchiện dự toán và quyết toán ngân sách huyện, quận, phường nơi không tổ chức Hộiđồng nhân dân;

Xét Tờ trình số 87/TTr-UBND ngày21/6/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định về việc phê chuẩn tổng quyết toánngân sách Nhà nước năm 2012 tỉnh Nam Định.

Sau khi nghe Báo cáo thẩm tracủa Ban kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân và ý kiến của các đại biểu Hộiđồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê chuẩn Tổng quyếttoán ngân sách nhà nước trên địa bàn và quyết toán thu, chi ngân sách địaphương năm 2012 như sau:

1. Tổng thu ngân sách nhà nước trênđịa bàn tỉnh Nam Định năm 2012: 10.735.350.126.409 đồng.

2. Tổng thu ngân sách địa phươngđược điều hành năm 2012: 10.560.356.702.106 đồng.

3. Tổng chi ngân sách địa phươngnăm 2012 là: 10.395.724.024.729 đồng.

4. Kết dư ngân sách địa phương năm2012 là: 164.632.677.377 đồng.

+ Kết dư ngân sách tỉnh: 2.653.180.551đồng;

+ Kết dư ngân sách huyện, thànhphố: 63.490.035.427 đồng;

+ Kết dư ngân sách xã, phường, thịtrấn: 98.489.461.399 đồng.

5. Xử lý kết dư ngân sách năm 2012:

a) Chuyển vào quỹ dự trữ tài chínhcủa tỉnh: 1.326.590.000 đồng.

b) Ghi thu vào ngân sách địa phươngnăm 2013: 163.306.087.377 đồng.

Trong đó:

- Ghi thu vào ngân sách tỉnh: 1.326.590.551đồng,

- Ghi thu vào ngân sách cấp huyện: 63.490.035.427đồng,

- Ghi thu vào ngân sách cấp xã: 98.489.461.399 đồng.

Điều 2. Giao Ủy ban nhân dântỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết.

Điều 3. Thường trực Hội đồngnhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giámsát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được Hội đồngnhân dân tỉnh Nam Định khóa XVII, kỳ họp thứ 6 thông qua./.

Nơi nhận:
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
- Chính phủ;
- Bộ Tư pháp;
- Bộ Tài chính:
- Như Điều 2, Điều 3;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Ủy ban mặt trận tổ quốc tỉnh;
- Các Sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh;
- HĐND thành phố Nam Định;
- UBND các huyện, thành phố;
- Báo Nam Định;
- Công báo tỉnh;
- Website Chính phủ, Website tỉnh;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH
Phạm Hồng Hà