HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH BẾN TRE
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 19/2014/NQ-HĐND

Bến Tre, ngày 09 tháng 12 năm 2014

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC BỔ SUNG NGHỊ QUYẾT SỐ 22/2010/NQ-HĐND NGÀY 09 THÁNG12 NĂM 2010 CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BẾN TRE VỀ QUY ĐỊNH SỐ LƯỢNG, CÁC CHỨCDANH, CHẾ ĐỘ CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI NHỮNG NGƯỜI HOẠT ĐỘNG KHÔNG CHUYÊN TRÁCH Ở XÃ,PHƯỜNG, THỊ TRẤN; ẤP, KHU PHỐ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẾN TRE

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BẾN TRE
KHOÁ VIII - KỲ HỌP THỨ 11

Căn cứLuật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứLuật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dânngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứNghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ về chứcdanh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã,phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã;

Căn cứNghị định số 29/2013/NĐ-CP ngày 08 tháng 4 năm 2013 của Chính phủ về việc sửađổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22 tháng 10 năm2009 của Chính phủ về chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối vớicán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyêntrách ở cấp xã;

Căn cứThông tư liên tịch số 03/2010/TTLT-BNV-BTC-BLĐTB &XH ngày 27 tháng 5 năm2010 của Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫnthực hiện Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ vềchức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã,phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã;

Sau khinghe Uỷ ban nhân dân tỉnh trình bày Tờ trình số 5453/TTr-UBND ngày 07 tháng 11năm 2014 về việc quy định số lượng, chức danh, chế độ chính sách đối với nhữngngười hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn; ấp, khu phố trên địabàn tỉnh Bến Tre;

Sau khinghe báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế, Ban Kinh tế và Ngân sách Hội đồng nhândân tỉnh và ý kiến của Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Bổ sung vào Điểm b, Khoản 1, Điều 1 Nghị quyếtsố 22/2010/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2010 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bến Tre“về quy định số lượng, các chức danh, chế độ chính sách đối với những ngườihoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn; ấp, khu phố trên địa bàntỉnh Bến Tre” chức danh: Quản lý nhà nước về công tác trẻ em, giảm nghèo và xãhội.

Điều 2. Tổchức thực hiện

1. Giao Uỷban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết.

2. Thườngtrực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh, Đại biểu Hội đồngnhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyếtnày đã được Hội đồng nhân dân tỉnh khoá VIII, kỳ họp thứ 11 thông qua ngày 09tháng 12 năm 2014 và có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày Hội đồng nhândân tỉnh thông qua./.

Nơi nhận:
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
- Văn phòng Chính phủ;
- Cục Kiểm tra VBQPPL - Bộ Tư pháp;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Bến Tre;
- Ủy ban MTTQVN tỉnh;
- Ủy ban nhân dân tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- Các Sở: Nội vụ, Tư pháp, Tài chính;
- Thường trực HĐND, UBND các huyện, thành phố;
- Lãnh đạo VP ĐĐBQH và HĐND tỉnh;
- Văn phòng UBND tỉnh;
- Trung tâm Công báo tỉnh;
- Phòng Công tác HĐND tỉnh;
- Trang Thông tin điện tử HĐND tỉnh;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Thành Phong