HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH Đ
NG THÁP
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 19/2014/NQ-HĐND

Đồng Tháp, ngày 29 tháng 09 năm 2014

NGHỊ QUYẾT

VỀ CHÍNH SÁCH HỖ TRỢNGƯỜI LAO ĐỘNG ĐI LÀM VIỆC Ở NƯỚC NGOÀI THEO HỢP ĐỒNG GIAI ĐOẠN 2014-2016

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP
KHÓA VIII - KỲ HỌP BẤT THƯỜNG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật ngân sách nhà nước ngày 16 tháng 12năm 2002:

Căn cứ Luật Người lao động Việt Nam đi làm việcở nước ngoài theo hợp đồng ngày 29 tháng 11 năm 2006;

Căn cứ Nghị định số 126/2007/NĐ-CP ngày 01 tháng8 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điềucủa Luật về Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng:

Sau khi xem xét Tờ trình số 56/TTr-UBND ngày 12tháng 9 năm 2014 củaỦy bannhân dân Tỉnhvề việc ban hành chính sách hỗ trợ người lao động đi làm việc ở nước ngoài theohợp đồng giai đoạn 2014-2016; Báo cáo thẩm tra số 31/BC-HĐND ngày 25 tháng 9 năm2014 của Ban Văn hóa - Xã hội Hội đồng nhân dân Tỉnh và ý kiến của các vị đạibiểu Hội đồng nhân dân Tỉnh.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất thông qua chính sách hỗ trợ người lao động đi làm việc ở nước ngoàitheo hợp đồng trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2014-2016, với nội dung chủyếu như sau:

1. Phạm vi, đối tượng hỗ trợ

Người lao động có hộ khẩu thường trú tại tỉnh Đồng Tháp,đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo Luật người lao động Việt Nam đi làmviệc ở nước ngoài theo hợp đồng.

2. Điều kiện và chính sách hỗ trợ

a) Điều kiện hỗ trợ

Người lao động sau khi kết thúc khóa học do đơn vịcung cấp lao động đi làm việc ở nước ngoài tổ chức được cấp chứng chỉ, giấy chứngnhận hoặc xác nhận hoàn thành khóa học ngoại ngữ, giáo dục định hướng để đi làmviệc ở nước ngoài.

Người lao động thuộc hộ chính sách, hộ nghèo, hộcận nghèo có đủ giấy tờ cần thiết chứng minh là đối tượng thụ hưởng.

b) Chính sách hỗ trợ

- Hỗ trợ tiềnhọc ngoại ngữ, giáo dục định hướng với mức 2.000.000 đồng/lao động xuất cảnh.

- Hỗ trợ tiền khám sức khỏe.

Người lao động được hỗ trợ một lần khám sức khỏeđối với hộ chính sách, hộ nghèo, cận nghèo hỗtrợ 100%. Các đối tượng còn lại hỗ trợ 50%.

c) Hỗ trợ vay vốn làm chi phí khi tham gia đi làmviệc ở nước ngoài

- Đối với người lao động thuộc hộ chính sách, hộnghèo, hộ cận nghèo được vay tín chấp tại Ngân hàng Chính sách xã hội chi nhánhĐồng Tháp 100% chi phí khi tham gia đi làm việc ở nước ngoài.

- Đối với lao động thuộc các đối tượng còn lại đượcTỉnh xem xét cho vay tín chấp tại Ngân hàng Chính sách xã hội chi nhánh Đồng Tháp,mức vay từng thị trường như sau:

+ Thị trường Hàn Quốc vay tối đa 80% chi phí; đi tunghiệp sinh tại Nhật Bản và thị trường Đài Loan vay tối đa 90% chi phí. Trường hợp cá biệt có nhu cầu vay đủ 100% chiphí giao Ban Chỉ đạo xuất khẩu lao động Tỉnh xem xét, quyết định.

+ Thị trường Malaysia và thị trường khác tối đa100% chi phí.

- Về lãi suất cho vay, thực hiện theo lãi suất chovay của Ngân hàng Chính sách xã hội chi nhánh Đồng Tháp tại từng thời điểm.

- Thời hạn vay không quá thời hạn người lao động đilàm việc ở nước ngoài.

3. Kinh phí thực hiện

Kinh phí thực hiện chính sách hỗ trợ được bố trí từnguồn ngân sách Tỉnh hàng năm.

Điều 2. Giao cho Ủy ban nhân dân Tỉnh căn cứ Nghị quyết này ban hành quyết định vềchính sách hỗ trợ người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng giaiđoạn 2014-2016.

Điều 3. Thường trực Hội đồng nhân dân, cácBan Hội đồng nhân dân và các đại biểu Hội đồng nhân dân Tỉnh giám sát việc thựchiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Thápkhóa VIII, kỳ hợp bất thường thông qua ngày 26 tháng 9 năm 2014 và có hiệu lựcsau 10 ngày kể từ ngày thông qua./.

Nơi nhận:
- VPQH, VPCP (I, II), Ban Công tác Đại biểu;
- Bộ LĐTB&XH;
- Cục Kiểm tra văn bản (BTP);
- Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ;
- TT/TU, TT/UBND, MTTQ Tỉnh;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội Tỉnh;
- Đại biểu HĐND Tỉnh;
- Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy;
- Các sở, ban ngành, đoàn thể Tỉnh;
- TT/HĐND, TT/UBND các huyện, thị xã, TP;
- Công báo Tỉnh;
- Lưu: VT, Phòng VH-XH.

CHỦ TỊCH
Đoàn Quốc Cường