HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNH
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 11 tháng 12 năm 2014

NGHỊ QUYẾT

Về việc thông qua chủ trương vay vốn Trung ương để đầu tư

một số công trình, dự án thiết yếu của tỉnh

__________________________________

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNH

KHÓA XVII, KỲ HỌP THỨ MƯỜI HAI

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 16/12/2002;

Xét đề nghị của UBND tỉnh tại Tờ trình số 153/TTr-UBND ngày 28/11/2014 về việc xin chủ trương vay vốn Trung ương để đầu tư một số công trình, dự án thiết yếu của tỉnh;

Sau khi nghe báo cáo thẩm tra của Ban kinh tế - Ngân sách HĐND và ý kiến của các đại biểu HĐND tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Nhất trí chủ trương vay vốn Trung ương để đầu tư một số công trình, dự án thiết yếu của tỉnh (có danh mục dự án kèm theo).

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày HĐND tỉnh thông qua và được thực hiện trong năm ngân sách 2015.

Điều 3. Giao UBND tỉnh xây dựng phương án vay vốn cụ thể theo đúng quy định của Luật Ngân sách Nhà nước và các văn bản hướng dẫn thi hành, thống nhất với Thường trực HĐND tỉnh trước khi thực hiện và báo cáo HĐND tỉnh tại kỳ họp gần nhất.

Điều 4. Thường trực HĐND, các Ban HĐND và các đại biểu HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được HĐND tỉnh Nam Định khóa XVII, kỳ họp thứ mười hai thông qua./.

Danh mục các dự án sử dụng vốn vay của Trung ương

Số TT

Danh mục dự án

Địa điểm xây dựng

Thời điểm
khởi công
hoàn thành

Năng lực thiết kế

Tổng
mức đầu tư
(Tỷ đồng)

1

Đường trục phát triển nối Khu Kinh tế Ninh Cơ với đường cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình, đoạn từ cầu Thịnh Long đến Khu Công nghiệp Rạng Đông

Huyện Nghĩa Hưng

2015 - 2020

Đường cấp I đồng bằng

1,200

2

Cải tạo, nâng cấp đường 487 tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn đảm bảo an ninh quốc phòng tỉnh Nam Định

Các huyện:
Nam Trực, Trực Ninh, Nghĩa Hưng

2014 - 2017

Đường cấp IV, cấp V đồng bằng

495

3

Dự án bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị Khu Di tích Lịch sử - Văn hóa thời Trần tại tỉnh Nam Định

Huyện Mỹ Lộc
và Thành phố Nam Định

2006 - 2015

Các di tích lịch sử và cảnh quan bảo vệ Khu Di tích Lịch sử - Văn hóa thời Trần, vùng bảo tồn: 1.984ha

300

Tổng số

1,995

Chủ tịch

(Đã ký)

Phạm Hồng Hà