HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 19/2015/NQ-HĐND

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 12 năm 2015

NGHỊ QUYẾT

VỀ QUY ĐỊNH CHẾ ĐỘ HỖ TRỢ VÀ CÔNG TÁC PHÍ ĐỐI VỚI CÔNG CHỨC LÀM VIỆC TẠI BỘ PHẬN TIẾP NHẬN VÀ TRẢ KẾT QUẢ TẠI CƠ QUAN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC CÁC CẤP (ÁP DỤNG CƠ CHẾ MỘT CỬA, MỘT CỬA LIÊN THÔNG) TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
KHÓA VIII, KỲ HỌP THỨ 20
(Từ ngày 08 đến ngày 11 tháng 12 năm 2015)

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân năm 2004;

Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách Nhà nước;

Căn cứ Quyết định số 09/2015/QĐ-TTg ngày 25 tháng 3 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương;

Căn cứ Thông tư số 97/2010/TT-BTC ngày 06 tháng 7 năm 2010 của Bộ Tài chính quy định chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức các cuộc hội nghị đối với các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập;

Căn cứ Thông tư số 172/2012/TT-BTC ngày 22 tháng 10 năm 2012 của Bộ Tài chính quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo đảm công tác cải cách hành chính nhà nước.

Xét Tờ trìnhsố 7112/TTr-UBND ngày 20 tháng 11 năm 2015 củaỦy ban nhân dân Thành phố về quy định chế độ hỗ trợ và công tác phí đối với công chức làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại cơ quan hành chính nhà nước các cấp (áp dụng cơ chế một cửa, một cửa liên thông) trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh; Báo cáo thẩm tra số 612/BC-HĐND ngày 04 tháng 12 năm 2015 của Ban Kinh tế và Ngân sách Hội đồng nhân dânThành phố và ý kiến của các đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua chế độ hỗ trợ và công tác phí đối với công chức làm việc tại Bộ phận tiếp nhận trả kết quả tại cơ quan hành chính nhà nước các cấp (áp dụng cơ chế một cửa, một cửa liên thông) trên địa bàn thành phố, cụ thể:

1. Phạm vi áp dụng:

Các cơ quan hành chính nhà nước cấp thành phố, quận, huyện, phường, xã, thị trấn áp dụng cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông như:

a) Các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân thành phố;

b) Ủy ban nhân dân quận, huyện;

c) Ủy ban nhân dân phường, xã, thị trấn.

2. Đối tượng áp dụng:

a) Công chức làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân thành phố.

b) Công chức làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban nhân dân quận, huyện (thuộc biên chế của Văn phòng Ủy ban nhân dân quận, huyện).

c) Công chức làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban nhân dân phường, xã, thị trấn (thuộc 07 chức danh công chức cấp xã được quy định tại Luật Cán bộ, công chức do Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường, xã, thị trấn phân công căn cứ vào tình hình cụ thể tại địa phương).

3. Mức chi:

Công chức thuộc đối tượng quy định tại Khoản 2 Điều này (danh sách công chức làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả phải được thủ trưởng cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, huyện, phường, xã, thị trấn phê duyệt) được hỗ trợ mức 400.000 đồng/người/tháng.

Công chức thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều này khi làm nhiệm vụ chuyển hồ sơ giữa các cơ quan hành chính nhà nước: được thanh toán công tác phí theo quy định tại Thông tư số 97/2010/TT-BTC ngày 06 tháng 7 năm 2010 của Bộ Tài chính với quy định chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức các cuộc hội nghị đối với các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập.

Thời gian thực hiện: kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2016.

Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân thành phố tổ chức thực hiện nghị quyết này và thường xuyên rà soát lại số lượng công chức được btrí công tác tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại các cơ quan hành chính nhà nước các cấp.

Điều 3. Thường trực, các Ban và đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố giám sát quá trình tổ chức triển khai, thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh khóa VIII, kỳ họp thứ 20 thông qua ngày 09 tháng 12 năm 2015./.

Nơi nhận:- Ủy ban Thường vụ Quốc Hội;
- Văn phòng Chính phủ; Văn phòng Quốc hội;
- Ban Công tác đại biểu;
- Cục Kiểm tra văn bản - Bộ Tư pháp;
- Bộ Tài chính, Bộ Nội vụ;
- TT. Thành ủy; TT. HĐND, UBND.TP;
- TT. Ủy ban Mặt
trận Tổ quốc Việt Nam TP;
- Đại biểu Quốc hội thành ph
;
- Đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố;
- Văn phòng Thành ủy;
- Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố;
- VP Đoàn ĐBQH & HĐND Thành phố;
- Các Sở, Ban,Ngành. Thành phố;
- CT. UBND, CT.UBMTTQ VN các quận-huyện;
- CT.HĐND xã, thị trấn;
- Lưu: VT (P.CTHĐ - Vĩnh).

CHỦ TỊCH
Nguyễn Thị Quyết Tâm