HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NGÃI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 19/NQ-HĐND

Quảng Ngãi, ngày 10 tháng 7 năm 2013

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC HỖ TRỢVỐN HOẠT ĐỘNG ĐỐI VỚI QŨY HỖ TRỢ NGƯ DÂN QUẢNG NGÃI

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI
KHOÁ XI - KỲ HỌP THỨ 9

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày26/11/2003;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày16/12/2002;

Trên cơ sở xem xét Công văn số 1324/UBND-NNTN ngày 17/4/2013 của UBND tỉnh về việc hỗ trợ vốn hoạt động đối với Qũy hỗ trợngư dân Quảng Ngãi, Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế và Ngân sách HĐND tỉnh vàý kiến của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất hỗ trợ vốn hoạt độngđối với Qũy hỗ trợ ngư dân Quảng Ngãi trong năm 2013 là 07 tỷ đồng.

Điều 2. Hội đồng quản lý Qũy hỗ trợ ngưdân Quảng Ngãi chịu trách nhiệm quản lý, sử dụng kinh phí hỗ trợ nói trên theođúng quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 3. Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chứctriển khai thực hiện Nghị quyết này.

Điều 4. Thường trực Hội đồng nhân dântỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnhgiám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngàythông qua.

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân tỉnh khóaXI thông qua ngày 04 tháng 7 năm 2013, tại kỳ họp thứ 9./.

CHỦ TỊCH
Phạm Minh Toản