HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ CẦN THƠ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 19/NQ-HĐND

Cần Thơ, ngày 05 tháng 12 năm 2014

NGHỊ QUYẾT

VỀCÔNG TRÌNH CÔNG CỘNG THUỘC THẨM QUYỀN ĐẶT TÊN CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦNTHƠ

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ
KHÓA VIII, KỲ HỌP THỨ MƯỜI BỐN

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồngnhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 91/2005/NĐ-CP ngày 11 tháng 7 năm 2005 của Chính phủ về việc ban hành Quy chế đặt tên, đổitên đường, phố và công trình công cộng;

Căn cứ Nghị định số 15/2013/NĐ-CP ngày 06 tháng 02 năm 2013 của Chính phủ về việc quản lý chất lượng công trìnhxây dựng;

Căn cứ Thông tư số 36/2006/TT-BVHTT ngày 20 tháng 3 năm 2006 của Bộ Văn hóa - Thông tin (nay là Bộ Văn hóa, Thểthao và Du lịch) hướng dẫn thực hiện một số điều của Quy chế đặt tên, đổi tênđường, phố và công trình công cộng ban hành kèm theo Nghị định số 91/2005/NĐ-CP ngày 11 tháng 7 năm 2005 của Chính phủ;

Căn cứ Thông tư số 49/2012/TT-BGTVT ngày 12 tháng 12 năm 2012 của Bộ Giao thông vận tải ban hành Quy chuẩn kỹ thuậtQuốc gia về Bến xe khách;

Căn cứ Thông tư số 10/2013/TT-BXD ngày 25 tháng 7 năm 2013 của Bộ Xây dựng quy định chi tiết một số nội dung vềquản lý chất lượng công trình xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 09/2014/TT-BXD ngày 10 tháng 7 năm 2014 của Bộ Xây dựng sửa đổi, bổ sung một số điều tại cácThông tư hướng dẫn Nghị định số 15/2013/NĐ-CP ngày 06 tháng 02 năm 2013 củaChính phủ về quản lý chất lượng công trình xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 22/2007/QĐ-BXD ngày 30 tháng 5 năm 2007 của Bộ Xây dựng về việc ban hành TCXDVN 104: 2007“Đường đô thị - Yêu cầu thiết kế”;

Sau khi xem xét Tờ trình số 81/TTr-UBND ngày 12 tháng 11 năm 2014 của Ủy ban nhân dân thành phố về ban hànhdanh mục công trình công cộng có quy mô lớn, có ý nghĩa quan trọng thuộc thẩmquyền đặt tên của Hội đồng nhân dân thành phố; Báo cáo thẩm tra số 618/BC-HĐND-VHXH ngày 25 tháng 11 năm 2014 của Ban văn hóa - xã hội; ý kiến của đại biểu Hộiđồng nhân dân thành phố,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1.

Các công trình công cộng (quảngtrường, công viên, vườn hoa, cầu, bến xe, công trình văn hóa - nghệ thuật, thểdục thể thao, y tế, giáo dục, công trình phục vụ du lịch, vui chơi giải trí)thuộc thẩm quyền đặt tên của Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ, bao gồm:

1. Quảng trường trung tâm thànhphố.

2. Công viên cây xanh, vườn hoacó cấp công trình đặc biệt, cấp I.

3. Cầu đường bộ, cầu bộ hành,cầu đường sắt có cấp công trình đặc biệt, cấp I, sử dụng công nghệ thi công mới,kiến trúc đặc biệt; cầu phao có cấp công trình cấp I.

4. Bến xe ô tô có cấp côngtrình cấp I; bến xe khách loại 1, loại 2.

5. Trung tâm hội nghị, nhà hát,nhà văn hóa, câu lạc bộ, rạp chiếu phim, rạp xiếc, vũ trường có cấp công trìnhcấp I; bảo tàng, thư viện, triển lãm, nhà trưng bày và các công trình khác cóchức năng tương đương có cấp công trình cấp II thuộc thành phố và các ngànhquản lý; công trình di tích có cấp công trình cấp II thuộc thành phố quản lý;công trình vui chơi, giải trí, có cấp công trình cấp I; công trình vui chơi,giải trí mạo hiểm có cấp công trình cấp I; cáp treo vận chuyển người có cấpcông trình cấp I ở mọi quy mô; tượng đài ngoài trời (không thuộc công trình tínngưỡng) có quy mô công trình cấp II thuộc thành phố quản lý.

6. Sân vận động, nhà thi đấu, tậpluyện và công trình thể thao khác ngoài trời có cấp công trình đặc biệt, cấp I;sân vận động, nhà thi đấu, tập luyện và công trình thể thao khác trong nhà cócấp công trình đặc biệt, cấp I; sân gôn có cấp công trình cấp I; công trình thểthao dưới nước, bể bơi thi đấu có cấp công trình đặc biệt và cấp I.

7. Bệnh viện đa khoa, bệnh việnchuyên khoa, trung tâm y tế và các cơ sở y tế khác có cấp công trình cấp I.

8. Trường đại học, trường caođẳng, trường trung học chuyên nghiệp, trường dạy nghề, trường công nhân kỹ thuật,trường nghiệp vụ và các cơ sở đào tạo khác có cấp công trình cấp I.

9. Công trình phục vụ du lịchcó cấp công trình cấp I thuộc thành phố quản lý.

10. Trung tâm thương mại có cấpcông trình đặc biệt, cấp I; chợ có cấp công trình cấp I.

11. Công trình có yêu cầu kiếntrúc đặc thù (không phụ thuộc vào quy mô) bao gồm:

a) Công trình mang tính biểutượng, công trình điểm nhấn, công trình được xây dựng tại vị trí có ảnh hưởngtrực tiếp đến diện mạo cảnh quan kiến trúc của đô thị hoặc các công trình cóyêu cầu đặc thù như cửa khẩu quốc tế (đường hàng không, đường thủy), tượng đài,nhà ga đường sắt trung tâm, ga hàng không quốc tế, nội địa; trung tâm phát thanhtruyền hình thuộc thành phố quản lý.

b) Công trình giao thông đô thịcó yêu cầu thẩm mỹ cao như cầu vượt, cầu qua sông trong đô thị.

c) Công trình là biểu tượng vềtruyền thống, văn hóa và lịch sử có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với địaphương.

d) Các công trình có yêu cầukiến trúc trang trọng, thể hiện quyền lực như trụ sở cơ quan Đảng, Nhà nước,trung tâm hành chính - chính trị.

đ) Các công trình do yêu cầucủa chính quyền để tạo dấu ấn, góp phần tạo diện mạo, cảnh quan đô thị.

Điều 2.

Ngoài các công trình công cộngđược nêu tại Điều 1 của Nghị quyết này, Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ quyếtđịnh đặt tên theo thẩm quyền quy định.

Điều 3.

Giao Ủy ban nhân dân thành phốtổ chức triển khai và chỉ đạo thực hiện Nghị quyết này theo chức năng, nhiệmvụ, quyền hạn được pháp luật quy định.

Giao Thường trực Hội đồng nhândân, các Ban của Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố kiểmtra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực thihành kể từ ngày Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ khóa VIII, kỳ họp thứ mườibốn thông qua ngày 05 tháng 12 năm 2014 và được phổ biến trên các phương tiệnthông tin đại chúng./.

CHỦ TỊCH
Phạm Văn Hiểu