HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HƯNG YÊN-UỶ BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC
Số: 19/NQLT
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 28 tháng 2 năm 2005

NGHỊ QUYẾT LIÊN TỊCH

Về việc ban hành quy chế phối hợp công tác giữa thường trực Hội đồng nhân dân và Ban thường trực Ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh Hưng Yên

________________________

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HƯNG YÊN

Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa XHCN Việt Nam; 

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày năm 2003;

Căn cứ Luật mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Điều lệ MTTQ Việt Nam;

Để nâng cao trách nhiệm, hiệu quả về việc tham gia xây dựng và củng cố chính quyền.

THƯỜNG TRỰC HĐND VÀ BAN THƯỜNG TRỰC ỦY BAN MTTQ TỈNH HƯNG YÊN

QUYẾT NGHỊ

1. Thông qua và ban hành quy chế (sửa đổi) về mối quan hệ phối hợp công tác giữa Thường trực Hội đồng nhân dân và Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Hưng Yên.

2. Thường trực đồng nhân dân, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, các ban và Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, các ban và Văn phòng Uỷ ban MTTQ tỉnh có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

3. Quy chế được thông báo tới các đại biểu HĐND tỉnh, các ủy viên Ủy ban MTTQ tỉnh, Thường trực HĐND và Ban Thường trực Ủy ban MTTQ, các huyện, thị xã.

TM. BAN THƯỜNG TRỰC

ỦY BAN MTTQ TỈNH

CHỦ TỊCH

(Đã ký)

Đào Quốc Trịnh

TM. THƯỜNG TRỰC HĐND TỈNH

(Đã ký)

Phạm Đình Phú

QUY CHẾ

PHỐI HỢP CÔNG TÁC GIỮA THƯỜNG TRỰC HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN VÀ BAN THƯỜNG TRỰC ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM TỈNH HƯNG YÊN (SỬA ĐỔI)

(Ban hành kèm theo Nghị quyết Liên tịch số 19/NQLT ngày 28/02/2005 của Thường trực Hội đồng nhân dânvà Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Hưng Yên)

________________________

Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa XHCN Việt Nam;

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND năm 2003;

Căn cứ Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Điều lệ MTTQ Việt Nam và các văn bản pháp luật có liên quan.

Để phối hợp chặt chẽ, nâng cao trách nhiệm, thực hiện tốt nhiệm vụ, quyền hạn của Thường trực HĐND, quyền và trách nhiệm của Mặt trận tổ quốc Việt Nam; góp phần nâng cao hiệu quả mối quan hệ giữa hai bên.

Thường trực HĐND tỉnh và Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh thống nhất quy định sự phối hợp công tác như sau:

Điều 1. Những quy định chung:

1. Việc phốihợp công tác giữa Thường trực HĐND và Ban thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh theo nguyên tác bình đẳng tôn trọng lẫn nhau trên cơ sở quy định của pháp luật và sự thống nhất giữa hai bên nhằm xây dựng củng cố chính quyền nhân dân, góp phần xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, phấn đấu vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh. Thực hiện đồng bộ các chính sách pháp luật để phát huy mọi khả năng sáng tạo của các tầng lớp nhân dân trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa quê hương, đất nước.

2. Thường trực Hội đồng nhân dân và Ban thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh phối hợp chặt chẽ tạo điều kiện thuận lợi cho nhau thực hiện có hiệu quả chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được quy định trong Hiến pháp và pháp luật.

Điều 2. Công tác bầu cử đại biểu Quốc hội, bầu cử đại biểu HĐND, giới thiệu Hội thẩm Tòa án nhân dân:

Thường trực Hội đồng nhân dân và Ban thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh thống nhất phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện chỉ đạo, hướng dẫn Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân và Ban thường trực Ủy ban MTTQ cấp huyện, thị xã – xã, phường, thị trấn tiến hành công tác bầu cử theo luật định.

Điều 3. Tham gia xây dựng luật, pháp lệnh của Nhà nước, văn bản quy phạm pháp luật của đị phương:

1. Các vấn đề quan trọng của địa phương khi cần lấy ý kiến nhân dân, việc tham gia các dự án pháp luật mới, sửa đổi bổ sung pháp luật theo hướng dẫn của Trung ương, Thường trực Hội đồng nhân dâncùng với Ban thường trực Ủy ban MTTQ thống nhất xây dựng kế hoạch và phối hợp để tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả.

2. Khi xây dựng, sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân có liên quan đến quyền, nghĩa vụ công dân, đến các tầng lớp xã hộ mà Ủy ban MTTQ trực tiếp vận đồng thì Thường trực Hội đồng nhân dâncó trách nhiệm gửi văn bản dự thảo đến Ban thường trực Ủy ban MTTQ để tham gia ý kiến. Các cơ quan soạn thảo có trách nhiệm giải trình những vấn đề nêu trong văn bản khi Ban thường trực Ủy ban MTTQ yêu cầu. Ban thường trực Ủy ban MTTQ có trách nhiệm tham gia ý kiến bằng văn bản gửi Thường trực Hội đồng nhân dântheo thời gian quy định.

3. Khi Nhà nước hoặc Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành, sửa đổi, bổ sung chính sách thì Thường trực Hội đồng nhân dâncung cấp cho Ban thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh những tài liệu cần thiết, Ban thường trực Ủy ban MTTQ có trách nhiệm nghiên cứu, tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện.

Điều 4. Về việc tổ chức tiếp xúc giữa đại biểu dân cử với cử tri:

Trước mỗi kỳ tiếp xúc cử tri của đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân thống nhất với Ban thường trực Ủy ban MTTQ xây dựng kế hoạch chỉ đạo hướng dẫn Thường trực Hội đồng nhân dânvà Ban thường trực Ủy ban MTTQ cấp dưới tổ chức hội nghị. Đoàn đại biểu quốc hội, Thường trực Hội đồng nhân dân có trách nhiệm cung cấp văn bản, tài liệu, thông tin để Mặt trận Tổ quốc nơi tổ chức hội nghị thực hiện tốt nhiệm vụ. Thường trực Hội đồng nhân dântổng hợp ý kiến của cử tri qua các cuộc họp tiếp xúc với đại biểu thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh để báo cáo Văn phòng Quốc hội, kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh và gửi Ban thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh.

Điều 5. Hoạt động giám sát:

1. Khi Ban thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh tập hợp ý kiến, nguyện vọng của nhân dân qua các cuộc tiếp xúc, qua đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân và p hản ánh tâm tư nguyện vọng của các tổ chức thành viên chuyển đến Thường trực Hội đồng nhân dântỉnh, Thường trực Hội đồng nhân dâncó trách nhiệm nghiên cứu, giải quyết theo thẩm quyền hoặc tổng hợp đưa ra thảo luận tại kỳ họp Hội đồng nhân dân và thông báo bằng văn bản cho Ban thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh.

2. Khi Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân tổ chức giám sát, kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết của Hội đồng nhân dân và những vấn đề quan trọng của địa phương thì thông báo để đại diện Ban thường trực Ủy ban MTTQ tham gia.

3. Khi cần thiết, Ban thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh tổng hợp và có văn bản kiến nghị với Hội đồng nhân dân về việc bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Hội đồng nhân dân bầu, Thường trực Hội đồng nhân dântỉnh tổ chức bỏ phiếu tín nhiệm theo quy định của Luật.

Điều 6. Chế độ tham dự các kỳ họp, phiên họp:

1. Thường trực Hội đồng nhân dânđược mời dự các kỳ họp thường kỳ của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và những kỳ họp của Ban thường trực Ủy ban MTTQ có nội dung liên quan đến công tác quản lý nhà nước và quản lý xã hội.

2. Chủ tịch Ủy ban MTTQ được mời dự các cuộc họp của Thường trực Hội đồng nhân dânbàn về nội dung có liên quan, Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh được mời dự các kỳ họp của Hội đồng nhân dân tỉnh.

Điều 7. Chế độ thông tin:

1. Mỗi năm hai lần (vào giữa và cuối năm) Thường trực Hội đồng nhân dânthông báo bằng văn bản về kết quả hoạt động của Hội đồng nhân dân cho Ban thường trực Ủy ban MTTQ.

2. Đại diện Ban thường trực Ủy ban MTTQ báo cáo về hoạt động của Mặt trận Tổ quốc tham gia xây dựng chính quyền trong các kỳ họp thường kỳ của Hội đồng nhân dân.

3. Mỗi năm một lần, Thường trực Hội đồng nhân dânhoặc Ban thường trực Ủy ban MTTQ chủ trì sơ kết, đánh giá, rút kinh nghiệm việc thực hiện quy chế.

Điều 8. Điều khoản thực hiện:

Bản Quy chế này có hiệu lực từ ngày ban hành. Thường trực Hội đồng nhân dân và Ban thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh có trách nhiệm thực hiện. Trong quá trình thực hiện cần sửa đổi, bổ sung quy chế sao cho phù hợp thì Thường trực Hội đồng nhân dân và Ban thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh thống nhất nội dung sửa đổi.