HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH ĐIỆN BIÊN

________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

________________________

Số: 193/2010/NQ-HĐND

Điện Biên Phủ, ngày 16 tháng 7 năm 2010

NGHỊ QUYẾT

Sửa đổi, bổ sung quy định phân cấp quản lý, sử dụng tài sản nhà nước tại

cơ quan nhà nước,đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội,

tổ chức chính trị xã hội – nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp;

phân quản lý tài sản được xác lập quyền sở hữu của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Điện Biên

______________________

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐIỆN BIÊN

 KHÓA XII, KỲ HỌP THỨ 18

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Uy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Pháp lệnh số: 04/2008/UBTVQH12 ngày 02 tháng 4 năm 2008 về sửa đổi Điều 61 Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính;

Căn cứ Luật Quản lý tài sản Nhà nước ngày 03 tháng 6 năm 2008;

Căn cứ Nghị định số: 137/2006/NĐ-CP ngày 14/11/2006 của Chính phủ về việc phân cấp quản lý nhà nước đối với tài sản nhà nước tại cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập và tài sản được xác lập quyền sở hữu của Nhà nước;

Căn cứ Nghị định số: 52/2009/NĐ-CP ngày 03/6/2009 của Chính phủ về việc Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước;

Căn cứ Nghị định số: 128/2008/NĐ-CP ngày 16/12/2008 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số Điều của Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính năm 2002 và Pháp lệnh sửa đổi bổ sung một số Điều của Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính năm 2008;

Căn cứ Nghị định số: 99/2009/NĐ-CP ngày 02/11/2009 của Chính phủ về xử phạt hành chính trong lĩnh vực quản lý rừng, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản;

Căn cứ Thông tư số: 245/2009/TT-BTC ngày 31/12/2009 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 52/2009/NĐ-CP;

Căn cứ Thông tư số: 166/2009/TT-BTC ngày 18/8/2009 của Bộ Tài chính hướng dẫn xử lý một số loại tài sản tịch thu sung quỹ nhà nước và tài sản xác lập quyền sở hữu tài sản nhà nước;

Căn cứ Thông tư số: 12/2010/TT-BTC ngày 20/01/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn xử lý tang vật vi phạm hành chính là hàng hóa, vật phẩm dễ bị hư hỏng và quản lý số tiền thu được từ xử lý tang vật, phương tiện tịch thu sung quỹ nhà nước do vi phạm hành chính;

Sau khi xem xét Tờ trình số: 995/TTr-UBND ngày 24 tháng 6 năm 2010 của ủy ban nhân dân tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung quy định phân cấp quản lý, sử dụng tài sản nhà nước tại cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp; phân cấp quản lý tài sản được xác lập quyền sở hữu của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Điện Biên; Báo cáo thẩm tra số: 18/BC-KTNS ngày 05 tháng 7 năm 2010 của Ban kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh và ý kiến của Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1.Sửa đổi, bổ sung quy định phân cấp quản lý, sử dụng tài sản nhà nước tại cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp; phân cấp quản lý tài sản được xác lập quyền sở hữu của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Điện Biên như nội dung Tờ trình số: 995/TTr-UBND ngày 24 tháng 6 năm 2010 của Uy ban nhân dân tỉnh trình tại kỳ họp.

Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định và chỉ đạo tổ chức thực hiện theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh, đại biểu HĐND tỉnh giám sát thực hiện Nghị quyết.

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày Hội đồng nhân dân thông qua và thay thế Nghị quyết số: 118/2008/NQ-HĐND ngày 14/7/2008 của Hội đồng nhân dân tỉnh.

Nghị quyết này đã được HĐND tỉnh Điện Biên khóa XII kỳ họp thứ 18 thông qua ngày 09 tháng 7 năm 2010./.

CHỦ TỊCH

(Đã ký)


Mùa A Sơn