HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH ĐIỆN BIÊN

_______

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

______________________

Số: 194/2010/NQ-HĐND

Điện Biên Phủ, ngày 16 tháng 7 năm 2010

NGHỊ QUYẾT

Về việc điều chỉnh Chính sách hỗ trợ sản xuất Nông –

 Lâm nghiệp - Thủy sản trên địa bàn tỉnh Điện Biên

____________________

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐIỆN BIÊN

KHÓA XII, KỲ HỌP THỨ 18

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản qui phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Uy ban nhân dân ngày 03/12/2004;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 16/12/2002;

Sau khi xem xét Tờ trình số: 994/TTr-UBND ngày 24/6/2010 của Uy ban nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh Chính sách hỗ trợ sản xuất Nông - Lâm nghiệp - Thủy sản trên địa bàn tỉnh Điện Biên; Báo cáo thấm tra số: 15/BC-KTNS , ngày 05/6/2010 của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh và ý kiến của Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1.Thông qua nội dung điều chỉnh Chính sách hỗ trợ sản xuất Nông - Lâm nghiệp - Thủy sản trên địa bàn tỉnh Điện Biên như nội dung Tờ trình số: 994/TTr-UBND ngày 24/6/2010 của Uy ban nhân dân tỉnh trình tại kỳ họp.

Điều 2. Giao Uy ban nhân dân tỉnh quyết định, chỉ đạo tổ chức thực hiện theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân, đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát thực hiện Nghị quyết.

Điều 4.Nghị quyết này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua và thay thế Nghị quyết số: 96/2007/NQ-HĐND ngày 16/7/2007 của Hội đồng nhân dân tỉnh.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Điện Biên khóa XII, kỳ họp thứ 18 thông qua ngày 09 tháng 7 năm 2010./.

CHỦ TỊCH

(Đã ký)


Mùa A Sơn