HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH LONG AN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 194/2015/NQ-HĐND

Long An, ngày 15 tháng 07 năm 2015

NGHỊ QUYẾT

VỀ PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU CHÍNH QUYỀN ĐỊAPHƯƠNG NĂM 2016

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LONG AN
KHÓA VIII, KỲ HỌP THỨ 13

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND vàUBND ngày 26/11/2003; Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 16/12/2002;

Căn cứ Luật Quản lý nợ công ngày17/6/2009;

Căn cứ Nghị định số 01/2011/NĐ-CP ngày 05/01/2011 của Chính phủ về phát hành trái phiếu Chính phủ,trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh và trái phiếu chính quyền địa phương;

Căn cứ Thông tư số 17/2012/TT-BTC ngày 08/02/2012 của Bộ Tài chính về hướng dẫn phát hành tráiphiếu Chính phủ tại thị trường trong nước;

Căn cứ Thông tư số 100/2015/TT-BTC ngày 29/6/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phát hành tráiphiếu chính quyền địa phương tại thị trường trong nước;

Căn cứ Thông tư số 203/2013/TT-BTC ngày 24/12/2013 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điềucủa Thông tư số 17/2012/TT-BTC ngày 08/02/2012 hướng dẫn phát hành trái phiếuChính phủ tại thị trường trong nước;

Sau khi xem xét Tờ trình số 2423/TTr-UBNDngày 02/7/2015của UBNDtỉnh về việc đề nghị phê duyệt Đề án phát hành trái phiếuchính quyền địa phương năm 2016; Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án ĐườngVành đai thành phố Tân An và dự án Cầu bắc qua sông Vàm Cỏ Tây sử dụng nguồnvốn Trái phiếu chính quyền địa phương, vốn ODA, vốn ngân sách địa phương và huyđộng các nguồn vốn hợp pháp khác giai đoạn 2016-2020; báo cáo thẩm tra của BanKinh tế - Ngân sách HĐND và ý kiến của đại biểu HĐND tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1.Hội đồng nhân dân tỉnh thống nhất phê duyệt Đề ánphát hành trái phiếu chính quyền địa phương của tỉnh Long An năm 2016 để huyđộng vốn đầu tư cho dự án Đường Vành đai thành phố Tân An và dự án Cầu bắc quasông Vàm Cỏ Tây, thuộc nhiệm vụ chi của ngân sách tỉnh Long An theo quy địnhcủa Luật Ngân sách Nhà nước với các nội dung chủ yếu sau:

1. Chủ thể phát hành: UBNDtỉnh Long An.

Tên trái phiếu: Trái phiếuchính quyền địa phương Tỉnh Long An.

Ủy ban nhân dân tỉnh Long An ủyquyền cho Quỹ Đầu tư Phát triển tỉnh Long An thực hiện toàn bộ nghiệp vụ tổ chứcphát hành trái phiếu theo quy định.

2. Khối lượng phát hành:Tổngkhối lượng dự kiến phát hành trong năm 2016 là 400 tỷ đồng (bằng tiềnViệt Nam).

3. Kỳ hạn trái phiếu: Pháthành loại kỳ hạn 05 năm.

4. Mệnh giá trái phiếu: Tráiphiếu chính quyền địa phương có mệnh giá là 100.000 đồng. Đồng tiền phát hành:Việt Nam đồng

5. Lãi suất phát hành:Căncứ vào khung lãi suất do Bộ Tài chính quy định và tình hình thị trường tại thờiđiểm phát hành trái phiếu, Ủy ban nhân dân tỉnh Long An quyết định lãi suấtphát hành trái phiếu phù hợp với quy định pháp luật và thực tiễn địa phương.

6. Phương thức phát hành: Phươngthức bảo lãnh phát hành trái phiếu.

7. Kế hoạch phát hành: QuýI/2016.

8. Phương thức thanh toán nợgốc và lãi

- Trả gốc: Hoàn trả 01 lần khiđáo hạn.

- Trả lãi trái phiếu: Thanhtoán sau theo định kỳ 01 năm/lần (không tính nhập gốc).

9. Đề xuất đầu tư: Hộiđồng nhân dân tỉnh thống nhất mục tiêu, quy mô, tổng mức đầu tư, địa điểm, thờigian thực hiện dự án theo Báo cáo số 136/BC-UBND ngày 03/7/2015 của UBND tỉnhvề đề xuất chủ trương đầu tư dự án Đường Vành đai thành phố Tân An và dự án Cầubắc qua sông Vàm Cỏ Tây sử dụng nguồn vốn trái phiếu chính quyền địa phương,vốn ODA, vốn ngân sách địa phương và huy động các nguồn vốn hợp pháp khác giaiđoạn 2016-2020.

Điều 2.Hội đồng nhân dân tỉnh giao Ủy ban nhân dân tỉnh hoànthiện hồ sơ theo quy định hiện hành báo cáo Bộ Tài chính xem xét, thẩm định vàchấp thuận bằng văn bản; đồng thời hoàn chỉnh dự án đầu tư Đường Vành đai thànhphố Tân An và dự án Cầu bắc qua sông Vàm Cỏ Tây trước ngày 31/10/2015 để đủđiều kiện ghi vào kế hoạch đầu tư năm 2016 và báo cáo thông qua Hội đồng nhândân tỉnh vào kỳ họp cuối năm 2015 trước khi tổ chức phát hành trái phiếu theoĐề án vào quý I/2016.

Điều 3.Hội đồng nhân dân tỉnh giao Thường trực,các Ban và Đạibiểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồngnhân dân tỉnh khóa VIII,kỳ họp thứ 13 thông qua ngày 15 tháng 7 năm 2015.

Nghị quyết này có hiệu lực kểtừ ngày 10 tháng 8 năm 2015./.

Nơi nhận:
- UB Thường vụ Quốc hội (b/c);
- Chính phủ (b/c);
- VP.QH, VP.CP “TP.HCM” (b/c);
- Ban Công tác đại biểu, UBTVQH (b/c);
- TT.TU (b/c);
- UBND tỉnh, UBMTTQ tỉnh;
- Đại biểu QH đơn vị tỉnh Long An;
- Đại biểu HĐND tỉnh khóa VIII;
- Các sở ngành, đoàn thể tỉnh;
- TT. HĐND, UBND huyện, thị xã, thành phố;
- VP.UBND tỉnh;
- LĐ và CV VP. Đoàn ĐBQH & HĐND tỉnh;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH
Đặng Văn Xướng