HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH LONG AN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 195/2015/NQ-HĐND

Long An, ngày 15 tháng 07 năm 2015

NGHỊ QUYẾT

VỀTỶ LỆ (%) ĐIỀU TIẾT SỐ THU TIỀN CẤP QUYỀN KHAI THÁC KHOÁNG SẢN TRÊN ĐỊA BÀNTỈNH LONG AN

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LONG AN
KHÓA VIII-KỲ HỌP THỨ 13

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND vàUBND ngày 26/11/2003; Căn cứ Luật ngân sách nhà nước ngày 16/12/2002;

Căn cứ Nghị định số 203/2013/NĐ-CPngày 28/11/2013 của Chính phủ quy định về phương pháp tính, mức thu tiền cấp quyềnkhai thác khoáng sản;

Sau khi xem xét Tờ trình số 2104/TTr-UBNDngày 11/6/2015 của UBND tỉnh về quy định tỷ lệ (%) điều tiết số thu tiền cấpquyền khai thác khoáng sản trên địa bàntỉnh Long An; báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND và ý kiến củađại biểu HĐND tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng nhândân tỉnh thống nhất tỷ lệ (%) điều tiết số thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Long An, như sau:

1. Đối với Giấy phép do Trungương cấp, điều tiết ngân sách Trung ương 70% trên tổng số thu, 30% còn lại điềutiết cho ngân sách tỉnh.

2. Đối với Giấy phép do UBNDtỉnh cấp, điều tiết cho ngân sách địa phương 100%, trong đó: điều tiết cho ngânsách tỉnh 50% trên tổng số thu, 50% còn lại điều tiết cho ngân sách huyện, thịxã, thành phố nơi có khoáng sản khai thác.

3. Tỷ lệ (%) điều tiết số thutiền cấp quyền khai thác khoáng sản nêutrên được thực hiện kể từ ngày 01/8/2015.

Điều 2. Hội đồng nhândân tỉnh giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện.

Điều 3. Hội đồng nhândân tỉnh giao Thường trực, các Ban và Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sátviệc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồngnhân dân tỉnh Long An Khóa VIII, kỳ họpthứ 13 thông qua ngày 15 tháng 7 năm 2015.

Nghị quyết này có hiệu lực sau10 (mười) ngày kể từ ngày Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua./.

Nơi nhận:
- UB Thường vụ Quốc hội (b/c);
- Chính phủ (b/c);
- VP.QH, VP.CP “TP.HCM” (b/c);
- Ban Công tác đại biểu, UBTVQH (b/c);
- TT.TU (b/c);
- UBND tỉnh, UBMTTQ tỉnh;
- Đại biểu QH đơn vị tỉnh Long An;
- Đại biểu HĐND tỉnh khóa VIII;
- Các sở ngành, đoàn thể tỉnh;
- TT. HĐND, UBND huyện, thị xã, thành phố;
- VP.UBND tỉnh;
- LĐ và CV VP. Đoàn ĐBQH&HĐND tỉnh;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH
Đặng Văn Xướng