HỘI ĐNG NHÂN DÂNTỈNH VĨNH PHÚC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 197/ 2015/NQ-HĐND

Vĩnh Yên, ngày 22 tháng 12 năm 2015

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC TIẾP TỤC THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 22/2010/NQ-HĐND VÀ NGHỊ QUYẾT SỐ 23/2010/NQ-HĐND NGÀY 22/12/2010, NGHỊ QUYẾT SỐ 71/2012/NQ-HĐND NGÀY 21/12/2012, NGHỊ QUYẾT SỐ 134/2014/NQ-HĐND NGÀY 18/7/2014 CỦA HĐND TỈNH VĨNH PHÚC

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH VĨNH PHÚC
KHÓA XV, KỲ HỌP THỨ 15

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 16/12/2002;

Căn cứ Thông tư số 102/2015/TT-BTC ngày 30/6/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2016;

Trên cơ sở Tờ trình số 184/TTr-UBND ngày 27/11/2015 của UBND tnh về việc đề nghị ban hành nghị quyết về việc tiếp tục thực hiện một số nghị quyết của HĐND tỉnh đến hết ngày 31/12/2016; Báo cáo thẩm tra của Ban kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh và thảo luận,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Tiếp tục thực hiện đến hết năm ngân sách 2016 đối với các nghị quyết sau:

- Nghị quyết số 22/2010/NQ-HĐND ngày 22/12/2010 của HĐND tỉnh Vĩnh Phúc về việc phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi giữa ngân sách các cấp tỉnh, huyện, xã ổn định giai đoạn 2011 - 2015; Nghị quyết số 71/2012/NQ-HĐND ngày 21/12/2012 của HĐND tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 22/2010/NQ-HĐND Nghị quyết số 134/2014/NQ-HĐND ngày 18/7/2014 của HĐND tỉnh Vĩnh Phúc về việc bổ sung một số khoản thu và tỷ lệ điều tiết cho ngân sách các cấp theo Nghị quyết số 22/2010/NQ-HĐND của HĐND tnh.

- Nghị quyết số 23/2010/NQ-HĐND ngày 22/12/2010 của HĐND tỉnh Vĩnh Phúc về định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2011 và giai đoạn ổn định 2011 - 2015.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. HĐND tnh giao UBND tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết.

2. Thường trực HĐND, các Ban HĐND, các Tổ đại biểu HĐND và đại biểu HĐND tỉnh có trách nhiệm giám sát việc thực hiện Nghị quyết;

3. Nghị quyết này đã được HĐND tỉnh khóa XV, kỳ họp thứ 15 thông qua ngày 12/12/2015 và có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:
- UBTVQH, CP;
- VPQH, VPCP;
- Bộ TC;
- Cục KTVB - Bộ Tư pháp;
- TTTU, TTHĐND, UBND, UBMTTQVN, Đoàn ĐBQH t
nh;
- Đại biểu HĐND t
nh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp t
nh;
- TTHU, UBND, UBMTTQVN các huyện, thành, thị;
- TTHĐND TP Vĩnh Yên, thị xã Phúc Yên;
- Báo VP, Đài PTTH, TT Công báo,
Cổng TTGTĐT tỉnh;
- CPVP, CV;
- Lưu: VT
.

CHỦ TỊCH
Hoàng Thị Thúy Lan