HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH PHÚ THỌ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 199/2009/NQ-HĐND

Việt Trì, ngày 16 tháng 12 năm 2009

NGHỊ QUYẾT

VỀ HỖ TRỢ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ SỞ GIẾT MỔ GIA SÚC, GIA CẦMTẬP TRUNG GIAI ĐOẠN 2010 - 2015

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ
KHÓA XVI, KỲ HỌP THỨ MƯỜI TÁM

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và ủyban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Sau khi xem xét Tờ trình số 3439/TTr-UBNDngày 28 tháng 10 năm 2009 của ủy ban nhân dân tỉnh về việc đề nghị ban hànhnghị quyếthỗ trợ đầu tư xây dựng cơsở giết mổ gia súc, gia cầm tập trung giai đoạn 2009 - 2015; báo cáo thẩm tracủa Ban Kinh tế và Ngân sách, và thảo luận,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hỗ trợ đầutư xây dựng cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm tập trung giai đoạn 2010 - 2015 nhưsau:

1. Đốitượng, phạm vi hỗ trợ: Các hộ gia đình, nhóm hộ gia đình, hợp tácxã, doanh nghiệp trong và ngoài nước (gọi tắt là các tổ chức, cá nhân) đầu tưxây dựng cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm tập trung trên địa bàn tỉnh.

2. Điều kiện được hưởng hỗ trợ: Dự án đầutư phải đảm bảo đủ các điều kiện sau:

- Phù hợp với quy hoạch được cấp có thẩm quyềnphê duyệt;

- Đảm bảo tiêu chuẩn vệ sinh thú y theo quy địnhtại Điều 33 Pháp lệnh Thú y, Điều 46 Nghị định số 33/2005/NĐ-CP ngày 15 tháng 3năm 2005 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Thúy; đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường;

- Công suất giết mổ (số lượng gia súc, đại giasúc, gia cầm/ngày) tối thiểu của một cơ sở phải đạt 1 trong 3 loại vật nuôi quyđịnh cụ thể như sau:

+ Xây dựng tại địa bàn thành phố Việt Trì, thịxã Phú Thọ: Gia cầm 500 con/ngày; gia súc 100 con/ngày; đại giasúc 40 con/ngày.

+ Xây dựng tại địa bàn các huyệnĐoan Hùng, Hạ Hòa, Phù Ninh, Lâm Thao, Cẩm Khê, Thanh Ba, Tam Nông, Thanh Thủy:Gia cầm 300 con/ngày; gia súc 70 con/ngày; đại gia súc 30 con/ngày.

+ Xây dựng tại địa bàn các huyệnThanh Sơn, Tân Sơn, Yên Lập: Gia cầm 200 con/ngày; gia súc 50 con/ngày; đại giasúc 20 con/ngày.

3. Nội dung hỗ trợ đầu tư: Dự án đầu tư xây dựng cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm tập trung đượchưởng các hỗ trợ đầucủa Nhà nước và của tỉnhtheo quy định của pháp luật hiện hành. Ngoàira được hỗ trợ cụ thể như sau:

a) Về đất đai:

- Đối với nhà đầu tư là cáctổ chức, cá nhân (trừ Hợp tác xã giết mổ gia súc, gia cầmược hỗ trợ 10% tiền thuê đất trên diện tích đất xây dựngcơ sở giết mổ gia súc, gia cầm tập trung.

- Đốivới Hợp tác xã giết mổ gia súc, gia cầmđược giao đất không thu tiền sử dụng đất trên diện tích đất xây dựng cơ sở giếtmổ gia súc, gia cầm tập trung.

b) Về vốn:Được hỗ trợ 50% lãi suất vốn vay với thời gian không quá 2 năm kể từkhi nhận được khoản vay lần đầu để đầu tư xây dựng, mua sắm thiết bị cho cơ sởgiết mổ gia súc, gia cầm tập trung; số tiền vay được hỗ trợ lãi xuất không vượtquá 70% giá trị đầu tư. Mức hỗ trợ lãi suất vốn vay tối đa không vượt quá 500triệu đồng/dự án.

c) Về cơ sở hạ tầng:Hỗ trợ 1 lần 30% kinh phí đầu tư hạngmục xử lý môi trường, nhưng tối đa không quá 50 triệu đồng/dự án.

Điều 2. Hội đồng nhân dân tỉnh giao:

- Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chứctriển khai thực hiện nghị quyết.

- Thường trực Hội đồng nhân dân,các ban và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát, kiểm tra thực hiện nghịquyết.

Nghị quyết này được Hội đồng nhândân tỉnh Phú Thọ khoá XVI, kỳ họp thứ mười tám thông qua ngày 11 tháng 12 năm2009.

CHỦ TỊCH
Ngô Đức Vượng