HĐND TỈNH LÂM ĐỒNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 20/2001/NQ-HĐND .VI

Hà Nội, ngày 27 tháng 02 năm 2001

NGHỊ QUYẾT
HĐND TỈNH LÂM ĐỒNG KHÓA VI KỲ HỌP THỨ 5
(từ ngày 21/02/2001 đến ngày 23/02/2001)

VỀ VIỆC TIẾP TỤCTHỰC HIỆN CHỦ TRƯƠNG XÃ HỘI HÓA CÁC HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC, Y TẾ, VĂN HÓA VÀ THỂTHAO

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND (sửa đổi) ngày21/6/ 1994;

Căn cứ Nghị quyết số 90/CP ngày 21/8/1997 củaChính phủ về phương hướng, chủ trương xã hội hóa các hoạt động giáo dục, y tế,văn hóa; Nghị định số 73/1999/NĐ-CP ngày 19/8/1999 của Chính phủ về chính sáchkhuyến khích xã hội hóa đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, y tế,văn hóa, thể thao;

Sau khi xem xét báo cáo của UBND tỉnh Lâm Đồngvề sơ kết 3 năm thực hiện Nghị quyết 90/CP ngày 21/8/1997 của Chính phủ và Nghịquyết số 04/1998/NQ-HĐND ngày 31/01/1998 của Hội đồng Nhân dân tỉnh Lâm ĐồngKhóa V về phương hướng và chủ trương xã hội hóa các hoạt động giáo dục, y tế,văn hóa (kèm theo Tờ trình số 411/TT-UB ngày 20/02/2001 về việc đề nghị HĐNDtỉnh Khóa VI xem xét có Nghị quyết về tiếp tục thực hiện chủ trương xã hội hóacác hoạt động giáo dục, y tế, văn hóa, thể dục thể thao); báo cáo thẩm tra củaBan Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh và ý kiến thảo luận của các đại biểu tại Kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

I/ Hội đồng Nhân dân tỉnh LâmĐồng Khóa VI, Kỳ họp thứ 5 nhất trí tán thành báo cáo của Ủy ban Nhân dân tỉnhLâm Đồng về đánh giá kết quả và những mặt tồn tại trong tổ chức thực hiện chủtrương xã hội hóa các hoạt động giáo dục, y tế, văn hóa, thể dục thể thao thờigian qua; thống nhất với định hướng về một số chủ trương, giải pháp cơ bản tiếptục đẩy mạnh thực hiện chủ trương, chính sách của Chính phủ và Nghị quyết củaHĐND tỉnh trong xã hội hóa các lĩnh vực này thời gian đến.

Hội đồng Nhân dân tỉnh giao Ủyban Nhân dân tỉnh nghiên cứu tiếp thu ý kiến, kiến nghị của các Ban HĐND tỉnhvà của đại biểu HĐND tỉnh để hoàn thiện nội dung báo cáo và tổ chức thực hiện.

II/ Để tiếp tục thực hiện cóhiệu quả hơn nữa chủ trương xã hội hóa các hoạt động giáo dục, y tế, văn hóa vàthể thao trong thời gian tới, Hội đồng Nhân dân tỉnh giao Ủy ban Nhân dân tỉnhchịu trách nhiệm chỉ đạo các ngành, các địa phương triển khai thực hiện tốt mộtsố chủ trương, giải pháp chủ yếu sau:

1. Đẩy mạnh công tác tuyêntruyền, phổ biến rộng rãi quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội và cácquy hoạch phát triển ngành, chủ trương và các chính sách khuyến khích xã hộihóa, cơ chế quản lý các cơ sở ngoài công lập thuộc các lĩnh vực giáo dục, y tế,văn hóa, thể thao để thu hút sự tham gia rộng rãi của toàn xã hội vào sự pháttriển các sự nghiệp đó.

2. Khẩn trương xây dựng và thựchiện quy hoạch về mạng lưới trường lớp, cơ sở khám chữa bệnh, các thiết chế vănhóa và công trình thể dục thể thao. Hàng năm trình Hội đồng Nhân dân tỉnh dànhmột tỷ lệ thích đáng ngân sách Nhà nước để đầu tư xây dựng các loại công trìnhtrên; đồng thời khuyến khích các tổ chức và cá nhân huy động các nguồn lựctrong nhân dân và trong các tổ chức thuộc mọi thành phần kinh tế để đầu tư hoặccùng tham gia đầu tư với Nhà nước. Thực hiện đa dạng hóa các hình thức đầu tư;đa dạng hóa các hình thức tổ chức hoạt động giáo dục, y tế, văn hóa, thể thaotheo quy định của pháp luật.

3. Từ năm học 2001-2002 điềuchỉnh tỷ lệ huy động nhân dân đóng góp xây dựng trường học (quy định tại Nghịquyết số 04/1998/NQ-HĐND ngày 31/01/1998 của Hội đồng Nhân dân tỉnh Lâm ĐồngKhóa V) như sau:

Ở Khu vực I, huy động nhân dânđóng góp 50 %, Nhà nước đầu tư 50%.

Ở Khu vực II, huy động nhân dânđóng góp 30 %, Nhà nước đầu tư 70%.

Ở Khu vực III, Nhà nước đầu tư100%.

Việc huy động đóng góp xây dựngtrường học được tính theo định mức đầu học sinh từng cấp học và theo địa bàn.

HĐND Tỉnh giao UBND tỉnh xemxét tình hình kinh tế - xã hội cụ thể của từng địa phương trong tỉnh để xâydựng định mức huy động tương ứng với tỷ lệ đầu tư của Nhà nước hàng năm và quyđịnh chế độ miễn, giảm phù hợp với mức sống của nhân dân; đồng thời nghiên cứuxây dựng quy chế quản lý, sử dụng nguồn kinh phí do nhân dân đóng góp xây dựngtrường học nhằm quản lý chặt chẽ và sử dụng có hiệu quả, công khai, tránh thấtthoát và lãng phí.

4. Các huyện, thành phố Đà Lạtvà thị xã Bảo Lộc đảm bảo bố trí quỹ đất dành cho việc xây dựng các công trìnhtrường học, bệnh viện, thiết chế văn hóa và công trình thể dục thể thao theoquy hoạch.

Các xã, phường, thị trấn cóđiều kiện về đất đai phải dành một diện tích thích đáng ở địa điểm thuận lợiphục vụ sinh hoạt văn hóa, thể dục - thể thao công cộng cho nhân dân địa phươngvà không được bố trí sử dụng vào mục đích khác khi chưa được cơ quan thẩm quyềncho phép.

Bố trí quỹ đất và thực hiệnkhông thu tiền thuê đất đối với các xã Khu vực III và tạm thời chưa thu tiềnthuê đất đối với các xã Khu vực II để phát triển hệ thống Bưu điện-Văn hóa xãtheo hướng xây dựng Bưu điện - Văn hóa xã thành điểm cung cấp thông tin và sinhhoạt văn hóa cho nhân dân trên địa bàn.

5. Tiếp tục xây dựng, củng cố,phát huy vai trò Hội đồng giáo dục và Hội Khuyến học; khuyến khích các tổ chức,đơn vị, cá nhân đóng góp kinh phí để trợ cấp cho học sinh giỏi, học sinh cóhoàn cảnh khó khăn học giỏi.

6. Sớm thành lập và có quy chếquản lý, sử dụng Quỹ khám chữa bệnh cho người nghèo trên cơ sở vận động cộngđồng, các nhà từ thiện và các tổ chức trong nước và nước ngoài đóng góp. Hàngnăm Nhà nước hỗ trợ cho quỹ một phần kinh phí.

7. Trên cơ sở củng cố, phát huyTủ sách pháp luật hiện có ở cơ sở để mở rộng thành Tủ sách Văn hóa - Pháp luậtthông qua vận động sự đóng góp, ủng hộ rộng rãi của mọi tổ chức và nhân dân.

III / Nghị quyết này đã đượcHĐND tỉnh Lâm Đồng khóa VI kỳ họp thứ 5 biểu quyết nhất trí thông qua ngày 23tháng 02 năm 2001./.

HĐND TỈNH LÂM ĐỒNG
CHỦ TỊCHNguyễn Hoài Bão