HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

TỈNH LÀO CAI

_________

Khóa XII – Kỳ họp thứ 4

Số: 20/2001/NQ-HĐND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

__________________

Lào Cai, ngày 19 tháng 7 năm 2001

NGHỊ QUYẾT CỦA HĐND TỈNH LÀO CAI

Về việc: Phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách địa phương năm 2000

__________________________

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 21.6.1994;

Căn cứ Luật ngân sách nhà nước ngày 20/3/1996 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật ngân sách nhà nước ngày 20/6/1998;

Sau khi xem xét báo cáo số 41/BC-UB ngày 13/7/2001 của UBND tỉnh Lào Cai về: Tổng quyết toán ngân sách năm 2000; tình hình thực hiện ngân sách 6 tháng đầu năm, biện pháp thực hiện nhiệm vụ ngân sách năm 2001, trình tại kỳ họp thứ 4 - HĐND tỉnh khóa XII; Báo cáo thẩm tra số 31/BC-KTNS ngày 13/7/2001 của Ban Kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh và ý kiến của các đại biểu;

Hội đồng nhân dân tỉnh Lào Cai khóa XII kỳ họp thứ 4 thống nhất,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất phê chuẩn: Tổng quyết toán ngân sách địa phương năm 2000:

1. Phần thu ngân sách:

- Thu ngân sách trên địa bàn: 281.669 triệu đồng.

- Thu cho ngân sách địa phương: 642.660 triệu đồng.

Trong đó: + Thu từ kinh tế địa phương: 93.480 triệu đồng.

+ Thu bổ sung từ ngân sách TW: 442.694 triệu đồng.

+ Thu từ nguồn vay: 25.000 triệu đồng.

+ Thu từ nguồn theo QĐ 100/CP : 44.950 triệu đồng.

+ Thu kết dư ngân sách năm 1999: 36.536 triệu đồng.

2. Phần chi ngân sách:

Tổng chi ngân sách: 594.410 triệu đồng.

3. Kết dư ngân sách năm 2000: 48.250 triệu đồng.

Trong đó: + Kết dư ngân sách tỉnh: 40.845 triệu đồng.

+ Kết dư ngân sách huyện: 6.038 triệu đồng.

+ Kết dư ngân sách xã: 1.367 triệu đồng.

Điều 2.

1. HĐND tỉnh Lào Cai giao cho UBND tỉnh có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết

này.

2. HĐND tỉnh Lào Cai giao cho Thường trực HĐND, các Ban HĐND và các đại biểu HĐND tỉnh, trách nhiệm giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được HĐND tỉnh Lào Cai khóa XII kỳ họp thứ 4 thông qua ngày19/7/2001.

T/M. HỘI ĐỒNG NHÂN DÂNTỈNH LÀO CAI

CHỦ TỊCH

(Đã ký)

Giàng Seo Phử