HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH KHÁNH HÒA

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 20/2006/NQ-HĐND

Nha Trang, ngày 28 tháng 07 năm 2006

NGHỊ QUYẾT

VỀ MỨC TRỢ CẤP Y TẾ THÔNBẢN

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HOÀ KHOÁIV, KỲ HỌP THỨ 6

Căn cứ Luật Tổchức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật banhành văn bản của Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm2004;

Căn cứ Luật Ngânsách nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002;

Sau khi xem xétTờ trình số 3605/TTr-UBND ngày 03 tháng 7 năm 2006 của Uỷ ban nhân dân tỉnh KhánhHòa về chế độ chi tiêu của địa phương, Báo cáo thẩm tra số 30/BKTNS-TH ngày 21tháng 7 năm 2006 của Ban kinh tế và ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiếnthảo luận của các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua mức trợ cấp nhân viên y tế thôn bản và đốitượng được hưởng như sau:

a) Mức 100.000 đồng/người/tháng.Đối tượng hưởng nhân viên y tế thôn bản tại huyện Khánh Sơn, Khánh Vĩnh, cácthôn, xã miền núi, hải đảo thuộc các huyện, thị xã đồng bằng.

b) Mức 40.000 đồng/người/tháng cho các đối tượng y tế thôn bản tại các xã,thị trấn thuộc các huyện đồng bằng, thị xã Cam Ranh và các xã thuộc thành phốNha Trang.

Điều 2. Căn cứ Nghị quyết này,giao cho Uỷ ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện.

Điều 3. Hội đồng nhân dân tỉnhgiao thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh, cácđại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này trên cáclĩnh vực, địa bàn thuộc phạm vi trách nhiệm được phân công.

Nghị quyết này đãđược Hội đồng nhân dân tỉnh Khánh Hoà khóa IV, kỳ họp lần thứ 6 thông qua./.

CHỦ TỊCH
Mai Trực