HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH KHÁNH HÒA
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 20/2007/NQ-HĐND

Nha Trang, ngày 14 tháng 7 năm 2007

NGHỊ QUYẾT

VỀCHẾ ĐỘ CÔNG TÁC PHÍ, CHẾ ĐỘ CHI HỘI NGHỊ ĐỐI VỚI CÁC CƠ QUAN NHÀ NƯỚC VÀ ĐƠN VỊSỰ NGHIỆP CÔNG LẬP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KHÁNH HÒA

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA
KHÓA IV, KỲ HỌP THỨ 8

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy bannhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luậtcủa Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 16 tháng 12năm 2002;

Căn cứ Thông tư số 23/2007/TT-BTC ngày 21/3/2007của Bộ Tài chính về quy định chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức các cuộchội nghị đối với các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập; Công văn số 4949/BTC-VP ngày 11/4/2007 của Bộ Tài chính về việc đính chính Thông tư số23/2007/TT-BTC ngày 21/3/2007 của Bộ Tài chính;

Sau khi xem xét Tờ trình số 4296/TTr-UBND ngày02/7/2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh; Báo cáo thẩm tra số 40/BKTNS-TH ngày10/7/2007 của Ban Kinh tế và Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến thảoluận của các vị đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Chế độ công tác phí đối với các cơquan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa được quyđịnh cụ thể như sau:

1.Phạm vi, đối tượng, điều kiện được thanhtoán công tác phí và các quy định khác liên quan đến chế độ công tác phí củacán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng theo quy định của pháp luậttrong các cơ quan, đơn vị được thực hiện theo quy định tại Thông tư số23/2007/TT-BTC ngày 21/3/2007 của Bộ Tài chính quy định chế độ công tác phí,chế độ chi hội nghị đối với các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập.

2. Các chế độ cụ thể

a) Thanh toán tiền tự túc phương tiện đi lại

Việc thanh toántiền tự túc phương tiện đi lại củacán bộ, công chức, viên chức, laođộng hợp đồng theo quy định của pháp luật trong các cơ quan, đơn vị được thựchiện theo quy định tại Thông tư số 23/2007/TT-BTC ngày 21/3/2007 của Bộ Tàichính quy định chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị đối với các cơ quan nhànước và đơn vị sự nghiệp công lập.

Riêng đối vớinhững nơi không có phương tiện vận tải ô tô hành khách hoạt động mà cán bộ đicông tác đủ điều kiện nêu trên thì được thanh toán theo định mức 30 km/1lítxăng cho số km thực tế đi và theo giá nhiên liệu tại thời điểm thanh toán.

b) Phụ cấp lưu trú

- Phụcấp lưu trú trong tỉnh (áp dụng với các trường hợp mà khoảng cách từ trụ sở cơquan đến nơi công tác từ 10 km trở lên):

+Trường hợp đi công tác đến hai huyện miền núi Khánh Sơn hoặc Khánh Vĩnh, mứcphụ cấp là 40.000đồng/ngày/người.

+Trường hợp đi công tác đến các địa phương còn lại, mức phụ cấp là 30.000đồng/ngày/người.

- Phụcấp lưu trú ngoài tỉnh:

+ Trườnghợp đi công tác đến thành phố Hồ Chí Minh hoặc thành phố Hà Nội, mức phụ cấp là70.000 đồng/ngày/người;

+ Trườnghợp đi công tác đến các địa phương còn lại thì mức phụ cấp là 60.000 đồng/ngày/người.

c) Thanh toán tiền thuê phòng nghỉ tại nơi đến công tác

- Ngườiđược cơ quan, đơn vị cử đi công tác được thanh toán tiền thuê chỗ nghỉ theophương thức thanh toán khoán với các mức như sau:

+ Đicông tác ở quận thuộc thành phố Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh thì mức tối đađược thanh toán là 150.000 đồng/ngày/người;

+ Đicông tác ở quận thuộc thành phố trực thuộc Trung ương thì mức tối đa được thanhtoán là 140.000 đồng/ngày/người;

+ Đicông tác tại huyện thuộc các thành phố trực thuộc Trung ương, tại thành phố,thị xã thuộc tỉnh thì mức tối đa được thành toán là 120.000 đồng/ngày/người;

+ Đicông tác tại các vùng còn lại thì mức tối đa được thanhtoán là 100.000 đồng/ngày/người.

-Trường hợp mức khoán nêu trên không đủ để thuê chỗ nghỉ thì được cơ quan, đơnvị thanh toán theo giá thuê phòng thực tế (có hóa đơn hợp pháp) như sau:

+ Trongtrường hợp các cơ quan, đơn vị phải thuê chỗ nghỉ cho đối tượng là Bí thư Tỉnhủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và Phó Bíthư Tỉnh ủy thì được thanh toán theo mức giá thuê phòng ngủ tối đa là 400.000đồng/ngày/phòng;

+ Đốivới các đối tượng là Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, PhóChủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành viên Ban thường vụ Tỉnh ủy và Chủ tịch Ủyban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh thì được thanh toán theo mức giá thuêphòng ngủ tối đa không vượt quá 350.000 đồng/ngày/phòng;

+ Đốivới các chức danh cán bộ, công chức còn lại thì được thanh toán theo giá thuêphòng thực tế của khách sạn thông thường, nhưng mức thanh toán tối đa khôngvượt quá 300.000 đồng/ngày/phòng 2 người. Trường hợp đi công tác một mình hoặcđoàn công tác có lẻ người hoặc lẻ người khác giới thì được thanh toán theo mứcgiá thuê phòng tối đa không quá 300.000 đồng/ngày/phòng.

- Chứngtừ làm căn cứ thanh toán khoán tiền thuê chỗ nghỉ là giấy đi đường có ký duyệtđóng dấu của thủ trưởng cơ quan, đơn vị cử cán bộ đi công tác và ký xác nhậnđóng dấu ngày đến, ngày đi của cơ quan nơi cán bộ đến công tác; trường hợp đượcthanh toán theo giá thuê phòng thực tế thì phải cung cấp hóa đơn tiền thuêphòng nghỉ hợp pháp ngoài các chứng từ trên.

d) Thanhtoán khoán tiền công tác phí theo tháng

- Đốivới cán bộ xã, phường, thị trấn (sau đây gọi tắt là xã) thường xuyên phải đicông tác lưu động trên 10 ngày/tháng thì được thanh toán tiền công tác phí theomức khoán là 70.000 đồng/tháng/người;

- Đốivới cán bộ thuộc các cơ quan, đơn vị còn lại, phải thường xuyên đi công tác lưuđộng trên 15 ngày/tháng (như văn thư đi gửi công văn, cán bộ kiểm lâm, lựclượng bảo vệ rừng đi kiểm tra rừng, lực lượng quản lý thị trường,...) thì tùytheo điều kiện và khả năng kinh phí, thủ trưởng cơ quan, đơn vị quy định mứckhoán và phải đưa vào quy chế chi tiêu nội bộ của cơ quan, đơn vị, với mứckhoán tối đa là 200.000 đồng/người/tháng; trường hợp phải thường xuyên đi côngtác lưu động từ 10 ngày đến 15 ngày/tháng thì mức khoán tối đa là 150.000đồng/người/tháng.

Điều 2. Chếđộ chi tiêu hội nghị đối với các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lậptrên địa bàn tỉnh Khánh Hòa được quy định cụ thể như sau:

1. Về đốitượng, phạm vi và các quy định khác liên quan đến chế độ cho hội nghị được thựchiện theo quy định tại Thông tư số 23/2007/TT-BTC ngày 21/3/2007 của Bộ Tài chínhquy định chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị đối với các cơ quan nhà nướcvà đơn vị sự nghiệp công lập.

2. Mức chicụ thể như sau:

a) Chihỗ trợ tiền ăn cho đại biểu là khách mời không thuộc diện hưởng lương từ ngânsách nhà nước theo quy định sau:

- Cuộchọp cấp tỉnh tổ chức: Mức chi hỗ trợ tiền ăn là 70.000 đồng/ngày/người;

- Cuộchọp cấp huyện, thị xã, thành phố tổ chức: Mức chi hỗ trợ tiền ăn là 50.000 đồng/ngày/người;

- Cuộchọp cấp xã tổ chức: Mức chi hỗ trợ tiền ăn là 20.000 đồng/ngày/người;

b) Chi hỗ trợ tiền nghỉ cho đại biểulà khách mời không hưởng lương theo mức thanh toán khoán hoặc theo hóa đơn thực tế quy định về chế độ thanh toán tiền côngtác phí nêu tại khoản I, Điều 1 Nghị quyết này;

c) Chithuê giảng viên, báo cáo viên chỉ áp dụng đối với các cuộc họp tập huấn nghiệpvụ (nếu có), theo mức chi quy định tại Quyết định số 1700/QĐ-UBND ngày29/9/2006 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa về việc quy định một số mức chiđối với công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức Nhà nước;

d) Chinước uống: Tối đa không quá mức 7.000 đồng/ngày/đại biểu;

đ) Chihỗ trợ tiền tàu, xe cho đại biểu là khách mời không hưởnglương theo giá vé xe thực tế tại địa phương.

Điều 3.GiaoỦy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này. Nghị quyếtnày thay thế Nghị quyết số 18/2005/NQ-HĐND ngày 21/7/2005 của Hội đồng nhân dântỉnh Khánh Hòa khóa IV.

Điều 4. GiaoThường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các ban Hội đồng nhân dân tỉnh và các đạibiểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này theo các lĩnhvực, địa bàn thuộc phạm vi trách nhiệm được phân công.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhândân tỉnh Khánh Hòa khóa IV, kỳ họp thứ 8 thông qua./.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần An Khánh