HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH CAO BẰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 20/2008/NQ-HĐND

Cao Bằng, ngày 16 tháng 07 năm 2008

NGHỊ QUYẾT

VỀ QUY ĐỊNH CHẾ ĐỘ DINH DƯỠNG ĐỐI VỚI VẬN ĐỘNG VIÊN, HUẤN LUYỆN VIÊNTHỂ THAO CỦA TỈNH CAO BẰNG

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH CAO BẰNG
KHÓA XIV, KỲ HỌP THỨ 15

Căn cứ Luật Tổchức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ LuậtBan hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ LuậtNgân sách Nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002;

Căn cứ Thôngtư Liên tịch số 103/2004/TTLT /BTC-UBTDTT ngày 05 tháng 11 năm 2004 của Liên BộTài chính - Ủy ban Thể dục Thể thao hướng dẫn thực hiện chế độ dinh dưỡng đốivới vận động viên, huấn luyện viên thể thao;

Xét Tờ trìnhsố 1125/TTr-UBND ngày 20 tháng 6 năm 2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đềnghị ban hành quy định chế độ dinh dưỡng đối với vận động viên, huấn luyện viênthể thao tỉnh Cao Bằng;

Sau khi nghebáo cáo thẩm tra của Ban Văn hóa - Xã hộiHội đồng nhân dân và ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tạikỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Nhất trí quy định chế độ dinh dưỡng đối với vận động viên, huấn luyệnviên thể thao của tỉnh Cao Bằng với những nội dung chính như sau:

1. Đối tượng áp dụng

Vận động viên,huấn luyện viên thể thao thuộc đội tuyển các cấp, học sinh năng khiếu tập trungcủa tỉnh Cao Bằng.

2. Phạm vi ápdụng

- Đội tuyển tỉnh;

- Đội tuyển trẻtỉnh;

- Đội tuyển năngkhiếu các cấp;

- Đội tuyển cấphuyện;

- Học sinh năngkhiếu tập trung tập luyện thường xuyên.

3. Thời gianáp dụng

Trong thời giantập trung tập luyện thường xuyên, tập trung tập luyện trước khi thi đấu và thờigian tập trung thi đấu ở trong nước theo quyết định của cấp có thẩm quyền.

4. Chế độ dinh dưỡng

Chế độ dinh dưỡng(gồm tiền ăn và tiền thuốc bồi dưỡng) được tính bằng tiền cho một ngày tậptrung tập luyện, thi đấu của một huấn luyện viên, vận động viên. Mức quy địnhcụ thể như sau:

a) Chế độ dinhdưỡng đối với vận động viên, huấn luyện viên trong thời gian tập trung tậpluyện trước khi thi đấu

- Đội tuyển tỉnh: 45.000 đồng/người/ngày;

- Đội tuyển trẻtỉnh: 35.000 đồng/người/ngày;

- Đội tuyển năngkhiếu các cấp: 25.000 đồng/người/ngày;

- Đội tuyển cấphuyện: 25.000 đồng/người/ngày.

b) Chế độ dinhdưỡng đối với vận động viên, huấn luyện viên trong thời gian tập trung thi đấu

- Đội tuyển tỉnh: 60.000 đồng/người/ngày;

- Đội tuyển trẻtỉnh: 45.000 đồng/người/ngày;

- Đội tuyển năngkhiếu các cấp: 45.000 đồng/người/ngày;

- Đội tuyển cấphuyện: 45.000 đồng/người/ngày.

c) Chế độ dinhdưỡng đối với vận động viên tập trung tập luyện thường xuyên

- Vận động viênĐội tuyển tỉnh: 40.000 đồng/người/ngày;

- Vận động viênĐội tuyển trẻ tỉnh: 30.000 đồng/người/ngày;

- Học sinh năngkhiếu tậptrung: 25.000 đồng/người/ngày.

Điều 2. Hội đồng nhân dân tỉnh giao cho Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thựchiện Nghị quyết và định kỳ báo cáo kết quả thực hiện với Hội đồng nhân dân tỉnhtheo quy định.

Điều 3. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân và các đạibiểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết của Hội đồngnhân dân tỉnh.

Nghị quyết này đãđược Hội đồng nhân dân tỉnh Cao Bằng khóaXIV, kỳ họp thứ 15 thông qua./.

CHỦ TỊCH
Hà Ngọc Chiến