HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH THUẬN--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 20/2011/NQ-HĐND

Bình Thuận, ngày 14 tháng 12 năm 2011

NGHỊ QUYẾT

VỀ CHƯƠNG TRÌNHĐÀO TẠO NGHỀ, GIẢI QUYẾT VIỆC LÀM TỈNH BÌNH THUẬN GIAI ĐOẠN 2011 - 2015

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN
KHÓA IX, KỲ HỌP THỨ 3

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủyban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Kết luận số93-KL/TU ngày 06/9/2010 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa XI) về tiếp tụcthực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TU của Tỉnh ủy (khóa X) về đào tạo nghề, giảiquyết việc làm;

Sau khi xem xét Tờ trình số 5359/TTr-UBND ngày11 tháng 11 năm 2011 của UBND tỉnh vềChương trìnhđào tạo nghề, giải quyết việc làm tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2011-2015; Báocáo thẩm tra của Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh và ý kiến của đại biểu HĐND tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Nhất trí thông qua Tờ trình củaUBND tỉnh về Chương trình đào tạo nghề, giải quyếtviệc làm tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2011-2015 với các mục tiêu, nội dungvà giải pháp thực hiện chủ yếu như sau:

1. Mục tiêu chủ yếu:

a)Trong 5 năm2011-2015, đào tạo nghề cho khoảng 102.000 người để đến cuối năm 2015, tỷ lệ lao động qua đào tạo của tỉnh bằng mức bình quân chungcủa cả nước là 55%;

b) Thông qua dự án vayvốn giải quyết việc làm, đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài, thông qua tưvấn giải quyết việc làm và các chương trình phát triển kinh tế-xã hội của tỉnhtạo việc làm cho 120.000 lao động (bình quân hàng năm 24.000 người);

c) Giảm tỷ lệ thất nghiệp xuống dưới mức 3,5%vào cuối năm 2015.

2. Nội dung chươngtrình và các giải pháp chủ yếu:

a) Chính quyền các cấptrong tỉnh phối hợp chặt chẽ với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chínhtrị-xã hội, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội-nghề nghiệp, các cơ quan thông tinđại chúng đẩy mạnh tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luậtcủa Nhà nước về đào tạo nghề và giải quyết việc làm để người lao động biết vàtích cực tham gia học nghề và tự tạo việc làm cho mình hoặc chuyển đổi nghềtheo hướng bền vững, thu nhập cao;

b) Tập trung đẩy mạnhđào tạo nghề gắn với nâng cao chất lượng và hiệu quả đào tạo để đáp ứng yêu cầungày càng cao của thị trường lao động, phục vụ phát triển các nhóm ngành nghề phùhợp với yêu cầu phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh và nhu cầu của doanh nghiệp,góp phần chuyển dịch cơ cấu lao động và cơ cấu kinh tế địa phương. Gắn đào tạonghề với giải quyết việc làm cho người lao động, chú ý đối với lao động nôngthôn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và vùng bãi ngang ven biển, thanh niên, bộđội xuất ngũ, học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở và trung học phổ thông, nôngdân bị thu hồi đất. Tổ chức triển khai thực hiện tốt Đề án “Đào tạo nghề cholao động nông thôn tỉnh Bình Thuận đến năm 2020”.

Đầu tư đồng bộ trang thiếtbị dạy nghề với giáo trình đào tạo và đội ngũ giáo viên đạt chuẩn để đào tạo laođộng có trình độ kỹ thuật đạt chuẩn quốc gia hoặc đạt chuẩn khu vực. Xúc tiến thựchiện đề án nâng cấp Trường Trung cấp nghề thành Trường Cao đẳng nghề; nâng cấpTrung tâm Dạy nghề huyện Bắc Bình và Tánh Linh thành Trường Trung cấp nghề vàmột số trung tâm khác nếu có điều kiện. Thực hiện tốt chính sách khuyến khíchphát triển xã hội hóa dạy nghề theo Nghị định số 69/2008/NĐ-CP ngày 30/5/2008của Chính phủ và Quyết định số 25/2011/QĐ-UBND ngày 14/9/2011 của UBND tỉnh;

c) Tổ chức thực hiệntốt việc điều tra cung cầu lao động và nhu cầu học nghề, dự báo thị trường laođộng. Phát triển hệ thống trung tâm giới thiệu việc làm theo hướng xã hội hóa,đa dạng các hình thức tư vấn, giới thiệu việc làm. Đầu tư xây dựng Trung tâmgiới thiệu việc làm, sàn giao dịch việc làm và các chi nhánh tại huyện TuyPhong, Hàm Tân, Đức Linh. Chú ý củng cố, tăng cường đội ngũ cán bộ làm công táctư vấn, giới thiệu việc làm và dạy nghề ở các cấp, nhất là ở xã, phường, thịtrấn;

d) Quản lý tốt nguồnvốn cho vay giải quyết việc làm, cho vay đúng đối tượng, đúng quy trình và thủtục quy định. Tập trung vốn vay cho các dự án trang trại, công nghiệp-tiểu thủcông nghiệp, các làng nghề truyền thống, cơ sở kinh doanh giải quyết nhiều chỗlàm việc mới; ưu tiên cho vay đối với lao động là người tàn tật, người dân tộcthiểu số, lao động thuộc diện hộ nghèo và hộ cận nghèo, lao động vùng chuyểnđổi mục đích sử dụng đất nông nghiệp và đối tượng bị thu hồi đất;

e) Rà soát để sửa đổi,bổ sung và thực hiện tốt các chính sách hỗ trợ, làm tốt công tác định hướng chongười lao động đi làm việc ở nước ngoài; tập trung thị trường có nhu cầu sửdụng lao động có tay nghề, có thu nhập khá và an toàn. Chú trọng thanh tra,giám sát các doanh nghiệp đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài. Có kế hoạch sửdụng lao động hoàn thành hợp đồng lao động làm việc ở nước ngoài trở về nước. Cầntăng cường công tác quản lý Nhà nước trong việc tuyển dụng, cấp giấy phép laođộng cho người nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh;

g) Bảo đảm các nguồnvốn từ chương trình mục tiêu quốc gia về việc làm được Trung ương hỗ trợ hàngnăm, nguồn vốn huy động sự đóng góp của xã hội và ngân sách tỉnh cân đối kinhphí hàng năm để thực hiện các nội dung chương trình;

h) Nâng cao năng lựccủa đội ngũ cán bộ thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về việc làm. Tăngcường công tác kiểm tra, giám sát các hoạt động, dự án trong nội dung chươngtrình việc làm giai đoạn 2011-2015.

Điều 2. Giao trách nhiệm cho Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triểnkhai thực hiện Nghị quyết này.

Điều 3. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban Hộiđồng nhân dân tỉnh và các vị đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thựchiện Nghị quyết này.

Nghị quyếtnày đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận khóa IX, kỳ họp thứ 3 thông quangày 14 tháng 12 năm 2011 và có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày thôngqua./.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Mạnh Hùng