HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH THÁI NGUYÊN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 20/2013/NQ-HĐND

Thái Nguyên, ngày 06 tháng 08 năm 2013

NGHỊ QUYẾT

QUYĐỊNH MỨC THU, TỶ LỆ PHẦN TRĂM (%) ĐỂ LẠI, PHƯƠNG THỨC THU, CHẾ ĐỘ THU, NỘP,QUẢN LÝ, SỬ DỤNG PHÍ ĐƯỜNG BỘ THEO ĐẦU PHƯƠNG TIỆN ĐỐI VỚI XE MÔ TÔ VÀ TỶ LỆPHẦN TRĂM THU LỆ PHÍ TRƯỚC BẠ ĐĂNG KÝ LẦN ĐẦU ĐỐI VỚI Ô TÔ CHỞ NGƯỜI DƯỚI 10CHỖ NGỒI (KỂ CẢ LÁI XE) TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THÁI NGUYÊN

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNHTHÁI NGUYÊN
KHÓA XII, KỲ HỌP THỨ 7

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhândân, Uỷ ban nhân dân năm 2003;

Căn cứ Luật Giao thông đường bộnăm 2008;

Căn cứ Pháp lệnh Phí và Lệ phí năm 2001;

Căn cứ Nghị định số 18/2012/NĐ-CP ngày 13/3/2012 của Chính phủ về Quỹ bảo trì đường bộ;

Căn cứ Nghị địnhsố 23/2013/NĐ-CP ngày 25/3/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều củaNghị định số 45/2011/NĐ-CP ngày 17/6/2011 của Chính phủ về lệ phí trước bạ;

Căn cứ Thông tư số 197/2012/TT-BTC ngày 15/11/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lývà sử dụng phí sử dụng đường bộ theo đầu phương tiện;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 230/2012/TTLT-BTC-BGTVT ngày 27/12/2012 giữa Bộ Tài chính –Bộ Giao thông Vận tải hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng, thanh toán, quyết toánQuỹ bảo trì đường bộ

Căn cứ Thông tư số 34/2013/TT-BTC ngày 28/3/2013 của Bộ Tài chính sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tư số 124/2011/TT-BTC ngày 31/8/2011 của Bộ Tài chính về lệ phí trước bạ;

Xét Tờ trình số 42/TTr-UBND ngày 28/6/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh TháiNguyên,về việc quy địnhmức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí đường bộ theo đầu phương tiệnđối với xe mô tô và tỷlệ phần trăm thu lệ phí trước bạ đăng ký lần đầu đối với ô tô chở người dưới 10chỗ ngồi (kể cả lái xe) trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên;Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảoluận của các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều1. Quy định mức thu, tỷ lệphần trăm (%) để lại, phương thức thu, chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng phíđường bộ theo đầu phương tiện đối với xe mô tô và tỷ lệ phần trăm thu lệ phítrước bạ đăng ký lần đầu đối với ô tô chở người dưới 10 chỗ ngồi (kể cả lái xe)trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên, cụ thể như sau:

I. Quy định mứcthu, tỷ lệ phần trăm (%) để lại, phương thức thu, chế độ thu, nộp, quản lý, sửdụng phí đường bộ theo đầu phương tiện đối với xe mô tô.

1. Quy định mức thu phí đường bộ theo đầu phương tiện đối với xe mô tô(không bao gồm xe máy điện).

STT

Loại phương tiện chịu phí

Mức thu (đồng/năm)

1

Loại có dung tích xy lanh đến 100 cm3

50.000

2

Loại có dung tích xy lanh trên 100 cm3

100.000

3

Xe chở hàng 4 bánh có gắn động cơ một xy lanh

2.160.000

2. Tỷ lệphần trăm (%) để lại:

a, Đối với cơquan thu phí là Ủy ban nhân dân các phường, thị trấn được để lại 8% số phí thuđược theo đầu phương tiện xe mô tô trên địa bàn để trang trải cho việc tổ chứcthu phí, phần còn lại 92% nộp vào ngân sách nhà nước.

b, Đối với cơquan thu phí là Ủy ban nhân dân các xã được để lại 15% số phí thu được theo đầuphương tiện xe mô tô trên địa bàn để trang trải cho việc tổ chức thu phí, phầncòn lại 85% nộp vào ngân sách nhà nước.

3. Phương thức thu, chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng phí thuđược, thời gian thực hiện và các nội dung khác thực hiện theo Thông tư số197/2012/TT-BTC ngày 15/11/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ thu,nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ theo đầu phương tiện và Thông tưliên tịch số 230/2012/TTLT-BTC-BGTVT ngày 27/12/2012 của Bộ Tài chính - Bộ Giaothông vận tải hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng, thanh toán, quyết toán Quỹ bảotrì đường bộ.

II. Quy định tỷlệ phần trăm thu lệ phí trước bạ đăng ký lần đầu đối với ô tô chở người dưới 10chỗ ngồi (kể cả lái xe):

1. Mọi tổ chức, cá nhân trong nước và tổ chức, cá nhân người nướcngoài có ô tô chở người dưới 10 chỗ ngồi (kể cả lái xe), trước khi đăng kýquyền sở hữu, quyền sử dụng tại tỉnh Thái Nguyên đều phải thực hiện nộp lệ phítrước bạ đăng ký lần đầu vào ngân sách nhà nước là 10% (mười phần trăm) trêntổng giá trị tài sản đăng ký quyền sở hữu (Tổng giá trị tài sản làm căn cứ tínhthuế trước bạ là mức giá do Uỷ ban nhân dân tỉnh quy định trên cơ sở giá thịtrường của tài sản tại từng thời điểm cụ thể; trường hợp giá mua theo hoá đơncao hơn so với giá do Uỷ ban nhân dân tỉnh quy định thì xác định theo giá hoáđơn thực tế).

2. Bãi bỏ quy định tỷ lệ phần trăm thu lệ phí trước bạ đối với ô tô chởngười dưới 10 chỗ ngồi (kể cả lái xe) tại Khoản 5, Điều 1 Nghị quyết số 30/2011/NQ-HĐND ngày 12/12/2011 của Hộiđồng nhân dân tỉnh Thái Nguyên về việcQuy định mức thu một số loại phí,lệ phí; mức chi đặc thù bảo đảm cho các nội dung kiểm tra, xử lý, rà soát hệthống hóa văn bản quy phạm pháp luật; chế độ dinh dưỡng đặc thù đối với vậnđộng viên, huấn luyện viên thể thao thành tích cao thuộc tỉnh Thái Nguyên.

Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triểnkhai thực hiện Nghị quyết.

Điều 3. Giao Thường trực Hộiđồng nhân dân tỉnh, Ban Kinh tế và Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh, các BanHội đồng nhân dân tỉnh và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhândân tỉnh Thái Nguyên khoá XII, Kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 31 tháng 7 năm 2013./.

CHỦ TỊCH
Vũ Hồng Bắc