HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH ĐẮK NÔNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 20/2013/NQ-HĐND

Đắk Nông, ngày 19 tháng 07 năm 2013

NGHỊ QUYẾT

QUY ĐỊNH THU PHÍ SỬDỤNG BẾN, BÃI TẠI CÁC CỬA KHẨU, LỐI MỞ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐẮK NÔNG

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK NÔNG
KHÓA II - KỲ HỌP THỨ 7

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy bannhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luậtcủa Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 03/12/2004;

Căn cứ Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03/6/2002của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh phí và lệ phí;

Căn cứ Nghị định số 24/2006/NĐ-CP ngày 06/3/2006sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03/06/2002 củaChính phủ Quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh phí và lệ phí;

Căn cứ Thông tư số 97/2006/TT-BTC ngày16/10/2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyếtđịnh của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Sau khi xem xét Tờ trình số 2789/TTr-UBND ngày28/6/2013 của UBND tỉnh Đắk Nông về việc đề nghị ban hành quy định thu phí sửdụng bến, bãi đối với mặt hàng gỗ tại các cửa khẩu, lối mở trên địa bàn tỉnhĐắk Nông; Báo cáo thẩm tra số 31/BC-HĐND ngày 12/7/2013 của Ban Kinh tế - Ngânsách HĐND tỉnh và ý kiến của các Đại biểu HĐND tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Quy định thu phí sử dụng bến, bãitại các cửa khẩu, lối mở trên địa bàn tỉnh Đắk Nông, cụ thể như sau:

1. Mức thu phí: 3% doanh thu thu được từ việc sản xuất,kinh doanh của tổ chức, cá nhân được phép sử dụng bến, bãi vào sản xuất, kinhdoanh.

2. Quản lý và sử dụng phí: Phí sử dụng bến, bãi đốivới các mặt hàng tại các cửa khẩu, lối mở trên địa bàn tỉnh là khoản thu thuộcngân sách nhà nước. Cơ quan thu phí được để lại 5% trên tổng số tiền phí thuđược để trang trải chi phí cho công tác tổ chức thu. Số tiền còn lại (95%) cơquan thu có trách nhiệm nộp vào ngân sách nhà nước theo quy định.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khaithực hiện nghị quyết, định kỳ báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh về kết quả thựchiện.

2. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban củaHội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc triển khaithực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực sau 10 ngày, kể từ ngàyHĐND tỉnh thông qua.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnhĐắk Nông Khoá II, kỳ họp thứ 7 thông qua./.

CHỦ TỊCH
Điểu K’ré