HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH KIÊN GIANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 20/2013/NQ-HĐND

Kiên Giang, ngày 10 tháng 7 năm 2013

NGHỊ QUYẾT

VỀ TIẾP TỤC THỰCHIỆN NHIỆM VỤ NĂM 2013

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH KIÊN GIANG
KHÓA VIII, KỲ HỌP THỨ TÁM

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủyban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm phápluật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Trên cơ sở xem xét các báo cáo của Ủy bannhân dân, các cơ quan hữu quan, báo cáo thẩm tra của các Ban của Hội đồng nhândân tỉnh và ý kiến của các vị đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Tình hình thực hiện nhiệm vụ 06tháng đầu năm 2013

Hội đồng nhân dân tỉnh tán thành báo cáo đánhgiá kết quả tình hình thực hiện nhiệm vụ 06 tháng đầu năm và phương hướng,nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh trình kỳ họp. Nhìnchung, tình hình trong tỉnh 06 tháng đầu năm 2013 tuy có nhiều khó khăn, nhưngcác cấp, các ngành đã tích cực triển khai thực hiện nhiệm vụ, bám sát mục tiêu,giải pháp chỉ đạo của Chính phủ, của Tỉnh ủy, nên giữ được ổn định tình hình,một số lĩnh vực tiếp tục phát triển. Tốc độ tăng trưởng kinh tế khá, đạt 9,2%,tuy thấp hơn so cùng kỳ 0,9%, nhưng đây là mức tăng trưởng khá so với các tỉnhđồng bằng sông Cửu Long và trong điều kiện nền kinh tế cả nước còn nhiều khókhăn; một số chỉ tiêu chủ yếu như sản lượng lúa, thu ngân sách, dịch vụ,... đạtkế hoạch và tăng so với cùng kỳ; chỉ số giá tiêu dùng tăng thấp, lãi suất ngânhàng tiếp tục giảm. Các chính sách an sinh xã hội được triển khai thực hiện kịpthời; thực hiện khá tốt công tác phòng chống các loại dịch bệnh. Quốc phòng -an ninh được giữ vững, trật tự xã hội ổn định; tranh chấp, khiếu nại của côngdân được quan tâm giải quyết. Hoạt động của các cấp, các ngành có tiến bộ, chỉsố năng lực cạnh tranh cấp tỉnh được nâng lên.

Tuy nhiên, tăng trưởng kinh tế đạt thấp so vớimục tiêu cả năm là 12,5% trở lên; tình hình nắng hạn kéo dài đã ảnh lớn đến sảnxuất nông nghiệp, nhất là nuôi tôm. Một số chỉ tiêu chủ yếu như sản lượng nuôitrồng thủy sản, huy động vốn đầu tư phát triển, kim ngạch xuất khẩu, giá trịsản xuất công nghiệp,... đạt thấp so kế hoạch. Tiến độ triển khai các côngtrình trọng điểm về giao thông, thủy lợi, các khu công nghiệp, các dự án pháttriển du lịch còn chậm. Sức mua giảm, thị trường tiêu thụ bị thu hẹp; sản xuất,kinh doanh gặp nhiều khó khăn, ảnh hưởng lớn đến thu nhập và đời sống của nhândân. Tội phạm về trật tự xã hội; tranh chấp, khiếu kiện về đất đai từng lúc còndiễn biến phức tạp; tai nạn giao thông có chiều hướng gia tăng trên cả ba mặt.Sự lãnh đạo, điều hành, tổ chức thực hiện của chính quyền một số nơi từng lúcthiếu quyết liệt, tinh thần trách nhiệm, tính chủ động chưa cao, thiếu kiểmtra, đôn đốc; xử lý các vấn đề vướng mắc phát sinh thuộc thẩm quyền chưa kịpthời,...

Điều 2. Nhiệm vụ và giải pháp 06 thángcuối năm 2013

Nhiệm vụ còn lại của 06 tháng cuối năm 2013 hếtsức nặng nề, đòi hỏi các cấp, các ngành, các địa phương trong tỉnh phải tiếptục nỗ lực nhiều hơn nữa, phấn đấu đạt mức tăng trưởng kinh tế theo nghị quyếtHội đồng nhân dân tỉnh đề ra cả năm là 12,5% trở lên. Tại kỳ họp này, Hội đồngnhân dân tỉnh đề ra một số nhiệm vụ và giải pháp sau đây:

1. Tiếp tục chỉ đạo thực hiện quyết liệt cácnhiệm vụ trọng tâm đã được cụ thể hóa trong Nghị quyết số01 của Chính phủ về những giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện kếhoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2013; Nghịquyết số 02 của Chính phủ về một số giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất,kinh doanh, hỗ trợ thị trường, giải quyết nợ xấu; Chỉ thị 09 của Thủ tướngChính phủ về tăng cường chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính - ngânsách nhà nước năm 2013 và Chỉ thị số 13 ngày 25 tháng 6 năm 2013 của Thủ tướngChính phủ về xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hộivà dự toán ngân sách nhà nước năm 2014.

2. Tập trung khắc phục một số lĩnh vực còn hạnchế, yếu kém; triển khai kịp thời các chính sách để thúc đẩy phát triển kinh tế.

Tập trung chỉ đạo rà soát, có biện pháp khắcphục, tháo gỡ kịp thời khó khăn, vướng mắc trong sản xuất, kinh doanh, sản xuấtcông nghiệp, xây dựng cơ bản, thu hút đầu tư; đồng thời, đẩy mạnh phát triểncác lĩnh vực có điều kiện, tiềm năng như nông nghiệp, du lịch, dịch vụ,... Tậptrung chỉ đạo quyết liệt về xây dựng nông thôn mới.

Tiếp tục chỉ đạo đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầngthiết yếu 2 khu công nghiệp Thạnh Lộc (Châu Thành) và Thuận Yên (thị xã HàTiên); ban hành cơ chế chính sách đặc thù nhằm thu hút các nhà đầu tư đầu tưvào các ngành nghề có lợi thế của tỉnh.

Tạo điều kiện cho các nhà đầu tư tăng diệntích nuôi tôm công nghiệp. Ưu tiên vốn đầu tư thủy lợi và điện phục vụ cho bơmtát, tưới tiêu các vùng sản xuất lúa và vùng nuôi tôm. Triển khai kịp thờichính sách hỗ trợ cho người trồng lúa theo Nghị định 42/2012/NĐ-CP của Chínhphủ.

Tổ chức công bố quy hoạch sử dụng đất của tỉnhđến năm 2020 để làm cơ sở cho triển khai đầu tư phát triển kinh tế. Đẩy nhanhtiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo Nghị quyết 30/QH13 của Quốchội.

Tạo điều kiện thuận cho các doanh nghiệp đẩymạnh hoạt động sản xuất, kinh doanh, tiếp cận nguồn vốn vay. Tăng cường côngtác xúc tiến đầu tư, mở rộng thị trường xuất khẩu nông sản. Kiểm soát chặt chẽthị trường và lưu thông hàng hóa. Tập trung đẩy nhanh tiếnđộ đầu tư xây dựng cơ bản, thúc đẩy và tạo điều kiện cho các nhà đầu tư triểnkhai đầu tư các dự án giao thông, đẩy nhanh tiến độ giao đất cho nhà đầu tư,nhất là các dự án trên đảo Phú Quốc.

Thực hiện kịp thời việc miễn, giảm, gia hạn thờihạn nộp thuế và các khoản thu ngân sách nhà nước cho một số đối tượng doanhnghiệp, hộ kinh doanh và cá nhân theo Nghị quyết 02/NQ-CP của Chính phủ. Tăngcường quản lý, chống thất thu, nợ thuế tồn đọng; tăng nguồn thu để bù đắp giảmthu do thực hiện chính sách miễn, giảm, giãn thời hạn nộp thuế. Tăng cường quảnlý chi ngân sách nhà nước, bảo đảm chặt chẽ, tiết kiệm, đúng quy định.

3. Triển khai thực hiện tốt các chính sách ansinh xã hội, nhất là một số chủ trương, chính sách mới của Trung ương về ưu đãingười có công với cách mạng, chính sách đối với người khuyết tật, chínhsách hỗ trợ giải quyết đất ở và giải quyết việc làm cho đồng bào dân tộc thiểusố nghèo, đời sống khó khăn và các chính sách an sinh xã hội hiện hành. Đẩymạnh đào tạo nghề cho lao động nông thôn, gắn với giải quyết việc làm cho ngườilao động.

Chuẩn bị tốt cơ sở vật chất, trang thiết bị phụcvụ cho năm học mới 2013-2014. Thực hiện tốt việc phân luồng học sinh cấp trunghọc. Chấn chỉnh việc dạy thêm, học thêm ngay từ đầu năm học mới.

Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả cácchương trình, mục tiêu y tế quốc gia. Tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh,kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường. Đẩy mạnh việc đầu tư,hoàn thành các đề án nâng cấp, đầu tư mới các bệnh viện. Thực hiện tốt chínhsách tôn giáo, dân tộc.

4. Tăng cường củng cố quốc phòng-an ninh, bảođảm trật tự an toàn xã hội. Kiểm soát chặt chẽ an ninh, chủ quyền biên giới,biển đảo. Tăng cường công tác phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội; kiềm chế,giảm dần tai nạn giao thông.

Duy trì và phát triển các quan hệ hữu nghị, hợptác với các đối tác truyền thống. Giải quyết kịp thời các vụ việc phát sinh khuvực biên giới, vùng biển.

5. Chuẩn bị tốt việc lấy phiếu tín nhiệm đối vớingười do Hội đồng nhân dân bầu hoặc phê chuẩn theo Nghị quyết 35/2012/QH13 ngày21 tháng 11 năm 2012 của Quốc hội Khóa XIII để tổ chức lấyphiếu tín nhiệm trong kỳ họp cuối năm 2013.

Các cấp, các ngành nâng cao hơn nữa trách nhiệmvà chất lượng giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo của công dân, hạn chếphát sinh khiếu nại, tố cáo vượt cấp, khiếu nại đông người.

Tổ chức công bố quyết định của Thủ tướng Chínhphủ về việc thành lập Khu kinh tế biển Phú Quốc. Triển khai thực hiện Quyếtđịnh số 896 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt đề án tổng thể đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệuliên quan đến quản lý dân cư giai đoạn 2013-2020. Tiếp tục thực hiện tốt Nghịđịnh số 158 của Chính phủ về định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ,công chức, viên chức.

Xây dựng và triển khai thực hiện Đề án thí điểmthi tuyển một số chức vụ lãnh đạo, quản lý ngành cấp tỉnh và cấp huyện. Tiếptục nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng và nâng cao chất lượng thi tuyểncông chức. Phấn đấu giữ vững và cải tiến nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranhcấp tỉnh.

Điều 3.

Hội đồng nhân dân tỉnh giao Ủy ban nhân dân tỉnhcó kế hoạch chỉ đạo các cấp, các ngành, các địa phương triển khai thực hiệnnghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh.

Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hộiđồng nhân dân và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiệnNghị quyết này.

Các cơ quan nhà nước phối hợp với Ủy ban Mặttrận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên của Ủy ban Mặt trận Tổ quốcViệt Nam vận động nhân dân trong tỉnh tham gia thực hiện thắng lợi nghị quyếtcủa Hội đồng nhân dân tỉnh.

Điều 4.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh KhóaVIII, Kỳ họp thứ tám thông qua./.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Thanh Sơn