HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH CÀ MAU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 20/2013/NQ-HĐND

Cà Mau, ngày 05 tháng 12 năm 2013

NGHỊ QUYẾT

BỔSUNG NGHỊ QUYẾT SỐ 12/2010/NQ-HĐND NGÀY 09/12/2010 CỦA HĐND TỈNH VỀ ĐỊNH MỨCPHÂN BỔ DỰ TOÁN CHI THƯỜNG XUYÊN NGÂN SÁCH TỈNH CÀ MAU NĂM 2011

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH CÀ MAU
KHÓA VIII, KỲ HỌP THỨ BẢY
(Từ ngày 04 đến ngày 05 tháng 12 năm 2013)

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồngnhân dân và Ủy ban nhân dân năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quyphạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân năm 2004;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nướcnăm 2002;

Căn cứ Quyết định số 59/2010/QĐ-TTg ngày 30/9/2010 của Thủ tướng Chính phủ ban hành định mức phân bổdự toán chi thường xuyên ngân sách nhà nước năm 2011;

Xét Tờ trình số 142/TTr-UBND ngày 12/11/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau về bổ sung Nghị quyết số12/2010/NQ-HĐND ngày 09/12/2010 của HĐND tỉnh về định mức phân bổ dự toán chithường xuyên ngân sách tỉnh Cà Mau năm 2011 và Báo cáo thẩm tra số 56/BC-HĐND ngày 29/11/2013 của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh;

Hội đồng nhân dân tỉnh Cà Mau khóaVIII, kỳ họp thứ Bảy đã thảo luận và thống nhất,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Bổ sung vào điểm d,khoản 2, Điều 1 Nghị quyết số 12/2010/NQ-HĐND ngày 09/12/2010 của HĐND tỉnh vềđịnh mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách tỉnh Cà Mau năm 2011, nhưsau:

"- Định mức phân bổ chi sựnghiệp đào tạo và dạy nghề cho các Trường cao đẳng, trung cấp như sau:

+ Cao đẳng chính quy: 8.000.000đồng/sinh viên/năm.

+ Trung cấp chuyên nghiệp chínhquy: 7.300.000 đồng/học sinh/năm.

+ Trung cấp nghề chính quy:7.000.000 đồng/học sinh/năm.

+ Sơ cấp: 6.300.000 đồng/học sinh/năm.

Trường hợp áp dụng định mức nêutrên mà kinh phí hoạt động thấp hơn 15% so với tổng chi thì được bổ sung đủ 15%,đảm bảo quỹ lương và các khoản có tính chất lương tối đa bằng 85% của tổng chi.

Đối với các loại hình đào tạo cònlại, giao Ủy ban nhân dân tỉnh vận dụng quy định cụ thể nhưng không vượt quámức quy định nêu trên".

Điều 2. Ủy ban nhân dân tỉnhtriển khai thực hiện Nghị quyết này.

Điều 3. Thường trực HĐND, cácBan của HĐND, các Tổ đại biểu HĐND và các đại biểu HĐND tỉnh giám sát quá trìnhthực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từngày 01 tháng 01 năm 2014.

Nghị quyết này đã được Hội đồngnhân dân tỉnh Cà Mau khóa VIII, kỳ họp thứ Bảy thông qua ngày 05 tháng 12 năm2013./.

Nơi nhận:
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
- Chính phủ;
- Bộ Tài chính;
- Cục Kiểm tra VBQPPL (BTP);
- TT. Tỉnh ủy;
- UBND tỉnh;
- BTT. UBMTTQ VN tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh;
- TT. HĐND, UBND huyện, thành phố;
- Cổng Thông tin Điện tử tỉnh;
- Trung tâm Công báo - Tin học;
- Bộ phận công nghệ - thông tin;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH
Bùi Công Bửu