HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH BẮC KẠN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 20/2013/NQ-HĐND

Bắc Kạn, ngày 29 tháng 07 năm 2013

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH MỨCHỖ TRỢ XÂY DỰNG MỘT SỐ CÔNG TRÌNH HẠ TẦNG NÔNG THÔN THUỘC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊUQUỐC GIA XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI TỈNH BẮC KẠN, GIAI ĐOẠN 2013-2015

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN
KHÓA VIII, KỲ HỌP THỨ 6

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ bannhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Quyết định số 800/QĐ-TTg ngày 04 tháng 6năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình mục tiêu Quốcgia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 - 2020;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 26/2011/TTLT-BNNPTNT-BKHĐT-BTC ngày 13 tháng 4 năm 2011 của liên bộ Nông nghiệpvà Phát triển nông thôn, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính về việc hướng dẫnmột số nội dung thực hiện Quyết định số 800/QĐ-TTg ngày 04 tháng 6 năm 2010 củaThủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nôngthôn mới giai đoạn 2010-2020;

Căn cứ Quyết định số 695/QĐ-TTg ngày 08 tháng 6năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi nguyên tắc cơ chế hỗ trợ vốnthực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn2010-2020; Quyết định số 498/QĐ-TTg ngày 21 tháng 3 năm 2013 của Thủ tướngChính phủ về việc bổ sung cơ chế đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựngnông thôn mới giai đoạn 2010-2020;

Sau khi xem xét Tờ trình số 23/TTr-UBND ngày 20tháng 6 năm 2013 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn về việc quy định mức hỗ trợxây dựng một số công trình hạ tầng kinh tế-xã hội nông thôn thuộc Chương trìnhmục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2013 – 2015; Báocáo thẩm tra số 12/BC-HĐND ngày 08 tháng 7 năm 2013 của Ban Kinh tế và Ngânsách Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Quy định mức hỗ trợ xây dựng một sốcông trình hạ tầng nông thôn thuộc Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nôngthôn mới tỉnh Bắc Kạn, giai đoạn 2013-2015 như sau:

1. Đối tượng áp dụng

Các tổ chức, cá nhân và cộng đồng dân cư thực hiệncác hoạt động xây dựng hạ tầng nông thôn thuộc Chương trình mục tiêu Quốc giaxây dựng nông thôn mới tỉnh Bắc Kạn, giai đoạn 2013-2015.

2. Nguyên tắc hỗ trợ

a) Ưu tiên hỗ trợ cho các thôn, xã làm tốt công táctuyên truyền và huy động được đóng góp của người dân để xây dựng các công trìnhhạ tầng trên địa bàn.

b) Việc hỗ trợ vốn xây dựng công trình thực hiệntheo kế hoạch hàng năm được Ủy ban nhân dân huyện phê duyệt danh mục cụ thể củatừng xã. Trong đó, ưu tiên hỗ trợ cho 12 xã điểm đạt chuẩn nông thôn mới vàonăm 2015.

c) Mức hỗ trợ cho mỗi công trình được tính bằngtiền trên cơ sở thiết kế mẫu hoặc thiết kế điển hình, dự toán công trình đượcduyệt và đã có mặt bằng thi công. Các công trình phải phù hợp với quy hoạch xâydựng nông thôn mới của xã; nằm trong danh mục đầu tư thuộc Đề án xây dựng nôngthôn mới được phê duyệt, trong kế hoạch giao vốn hàng năm.

3. Nội dung, định mức hỗ trợ

a) Nội dung hỗ trợ (các công trình hạ tầng nôngthôn được hỗ trợ)

- Đường giao thông nông thôn (đường trục xã, thôn,xóm);

- Kiên cố hóa kênh mương nội đồng;

- Thoát nước thải khu dân cư.

b) Định mức hỗ trợ

- Đối với các xã của huyện Ba Bể, Pác Nặm (cáchuyện nghèo thuộc chương trình giảm nghèo nhanh và bền vững theo Nghị quyết số30a/ 2008/NQ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ): hỗ trợ 100% kinh phíxây dựng theo dự toán được duyệt.

- Đối với các xã còn lại thuộc các huyện, thị xãtrên địa bàn tỉnh: hỗ trợ 70% kinh phí xây dựng theo dự toán được duyệt.

4. Nguồn vốn hỗ trợ

Nguồn vốn ngân sách Trung ương, ngân sách địaphương và các nguồn vốn hợp pháp khác hỗ trợ trực tiếp cho Chương trình mụctiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2010-2020.

Điều 2.Nghị quyết này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày Hội đồng nhân dântỉnh thông qua.

Điều 3.Tổ chức thực hiện

1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chứcthực hiện Nghị quyết này.

2. Giao Thường trực Hội đồng nhândân, các Ban Hội đồng nhân dân, đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh; Hội đồng nhândân và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp giám sát việc thực hiện Nghị quyếtnày.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhândân tỉnh Bắc Kạn khoá VIII, kỳ họp thứ 6 thông qua ngày 17 tháng 7 năm 2013./.

Nơi nhận:
- UBTV Quốc hội;
- Chính phủ;
- VPQH, VPCP, VPCTN;
- Ban Công tác đại biểu (UBTVQH);
- Bộ Tài chính, Bộ NN&PTNN;
- Cục kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);
- TT Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh;
- Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- Uỷ ban MTTQ và các Sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh;
- TT Huyện (thị) uỷ, HĐND, UBND, UBMTTQ các huyện, thị xã;
-Trung tâm Công báo tỉnh;
- LĐVP;
- Phòng Công tác ĐBQH, HĐND, TT-DN;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH
Hà Văn Khoát