HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 20/2014/NQ-HĐND

Bà Rịa - Vũng Tàu, ngày 17 tháng 7 năm 2014

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG NGHỊ QUYẾT SỐ 10/2009/NQ-HĐNDNGÀY 23 THÁNG 7 NĂM 2009 VỀ ĐỐI TƯỢNG, MỨC HỖ TRỢ ĐÀO TẠO BÁC SỸ, DƯỢC SĨ ĐẠIHỌC CHO NGÀNH Y TẾ TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU TỪ NAY ĐẾN NĂM 2020 VÀ THỰC HIỆN ĐẾNNĂM 2026

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU
KHÓA V KỲ HỌP THỨ TÁM

Căn cứ Luật Tổ chứcHội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân năm 2003;

Căn cứ Luật Banhành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân năm 2004;

Căn cứ Quyết địnhsố 153/2006/QĐ-TTg ngày 30 tháng 6 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc phêduyệt quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống y tế Việt Nam giai đoạn đến năm2010 và tầm nhìn đến năm 2020;

Sau khi xem xét Tờtrình số 107/TTr-UBND ngày 08 tháng 7 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh BàRịa-Vũng Tàu về việc đề nghị điều chỉnh, bổ sung Nghị quyết số 10/2009/NQ-HĐNDngày 23 tháng 7 năm 2009 về đối tượng, mức hỗ trợ đào tạo bác sỹ, dược sĩ đại học cho ngành Y tế tỉnh Bà Rịa –Vũng Tàu từ nay đến năm 2020 và thực hiện đến năm 2026; Báo cáo thẩm trasố 87/BC-VHXH ngày 11 tháng 7 năm 2014 của Ban Văn hóa – Xã hội Hội đồng nhândân tỉnh và ý kiến thảo luận, biểu quyết của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnhtại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phêchuẩn chính sách hỗ trợ đào tạo bác sĩ, dược sĩ đại học cho ngành Y tế tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu từ nay đến năm 2020 và thực hiện đếnnăm 2026, nội dung cụ thể như sau:

1.Về đối tượng và chính sách hỗ trợ:

a)Đối tượng:

-Các sinh viên có hộ khẩu tại Bà Rịa - Vũng Tàu thuộc diện tỉnh cử đi học Đại học Y dược cônglập trên phạm vi toàn quốc từ năm 2009.

-Các sinh viên có hộ khẩu tại Bà Rịa - Vũng Tàu đang theo học Đại học Y dược công lập trên phạmvi toàn quốc từ năm 2009.

b)Chính sách hỗ trợ:

+Hỗ trợ 100% học phí đào tạo/ 01 sinh viên/năm trong thời gian học tập tạitrường.

+Trợ cấp hàng tháng:

-Đối với sinh viên trúng tuyển Đại học Y dược công lập hệ chính quy diện ngânsách nhà nước là 2.34 lần mức lương cơ sở.

-Đối với sinh viên trúng tuyển Đại học Y dược công lập hệ chính quy diện ngoàingân sách nhà nước hoặc diện đào tạo theo địa chỉ sử dụng là 1.3 lần mức lươngcơ sở.

2.Điều kiện được hỗ trợ đào tạo:

Bảnthân và gia đình tự nguyện, xin tham gia chính sách hỗ trợ đào tạo của tỉnh vàcó bản cam kết, hợp đồng về phục vụ tại địa phương sau khi tốt nghiệp tối thiểu10 năm (riêng các sinh viên đang theo học tại các trường Đại học Y dược cônglập đăng ký tham gia chính sách thì thời gian phục vụ tại tỉnh tối thiểu là 07năm đối với sinh viên đang theo học năm thứ 2, năm thứ 3 và tối thiểu là05 năm đối với sinh viên đang theo học năm thứ 4, năm thứ 5) và chấp hành theosự phân công công tác của Sở Y tế, đồng thời cam kết thực hiện các quy định củatỉnh.

3.Chế tài thực hiện:

Khisinh viên và gia đình không thực hiện đúng cam kết phải chịu trách nhiệm trướcpháp luật và phải bồi hoàn gấp 03 lần tổng số tiền đã được hỗ trợ trong thờigian học tập.

4.Kinh phí thực hiện:

Ngânsách tỉnh sẽ cấp hàng năm cho ngành Y tế ngoài định mức kinh phí sự nghiệp ytế.

5.Thời điểm áp dụng: từ năm học 2014-2015 đến năm học 2025-2026.

Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghịquyết này.

Thường trực Hội đồng nhândân, các Ban của Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh trongphạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm giám sát việc thực hiện Nghịquyết.

Nghị quyết này đượcHội đồng nhân dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu Khóa V, Kỳ họp thứ Tám thông qua ngày 17tháng 7 năm 2014 và có hiệu lực thi hành sau 10 ngày, kể từ ngày Hội đồng nhândân tỉnh thông qua./.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Hồng Lĩnh