HỘI ĐNG NHÂN DÂN
TỈNH CAO BẰNG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 20/2014/NQ-HĐND

Cao Bằng, ngày 15 tháng 10 năm 2014

NGHỊ QUYẾT

VỀ SỬA ĐỔI, BỔ SUNGNGHỊ QUYẾT SỐ 15/2013/NQ-HĐND NGÀY 12 THÁNG 12 NĂM 2013 CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂNTỈNH VỀ VIỆC QUY ĐỊNH CHỨC DANH, SỐ LƯỢNG VÀ MỨC PHỤ CẤP HÀNG THÁNG CHO NHỮNGNGƯỜI HOẠT ĐỘNG KHÔNG CHUYÊN TRÁCH Ở XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN VÀ Ở XÓM, TỔ DÂN PHỐTRÊN ĐỊA BÀN TỈNH CAO BẰNG

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH CAO BẰNG
KHÓA XV, KỲ HỌP THỨ 9

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luậtcủa Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dânngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 16 tháng 12năm 2002;

Căn cứ Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22 tháng10 năm 2009 của Chính phủ về chức danh, số lượng, một số chế độ chính sách đốivới cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn và những người hoạt động khôngchuyên trách ở cấp xã;

Căn cứ Nghị định số 29/2013/NĐ-CP ngày 08 tháng 4 năm 2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một sốĐiều của Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ vềchức danh, số lượng, một số chế độ chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã,phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã;

Xét Tờ trình số 2955/TTr-UBND ngày 10 tháng 10 năm 2014 củaỦy bannhândân tỉnh Cao Bằng về việc sửa đổi, bổ sung Điểm a Khoản 2 Điều 1 Nghị quyết số15/2013/NQ-HĐND ngày 12 tháng 12 năm 2013 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việcquy định chức danh, số lượng và mức phụ cấp hàng tháng cho những người hoạtđộng không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn và ở xóm, tổ dân phố trên địabàn tỉnh Cao Bằng;

Sau khi nghe báo cáo thẩm tracủa Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến thảo luận của các đại biểuHội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1.Nhất trí sửa đổi, bổ sung Điểm a, Khoản 2, Điều 1 Nghị quyết số15/2013/NQ-HĐND ngày 12 tháng 12 năm 2013 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc quyđịnh chức danh, số lượng và mức phụ cấp hàng tháng cho những người hoạt động khôngchuyên trách ở xã, phường, thị trấn và ở xóm, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh CaoBằng như sau:

“2. Số lượng

a) Số lượng những người hoạt độngkhông chuyên trách ở cấp xã:

- Cấp xã loại 1 được bố trí 17người;

- Cấp xã loại 2 được bố trí 16người;

- Cấp xã loại 3 được bố trí 15người.

Đối với các xã trọng điểm về quốcphòng - an ninh theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền được bố trí thêm 01chức danh Phó chỉ huy trưởng quân sự hoặc 01 chức danh Phó công an xã.

Các xã có thể bố trí các chức danhkiêm nhiệm cho phù hợp với tình hình thực tế của địa phương theo các chức danhquy định tại Điểm a, Khoản 1, Điều này nhưng không vượt quá số lượng quy địnhđối với từng loại xã và đảm bảo công việc nào cũng có người phụ trách, khôngchồng chéo.”

Điều 2. Hội đồng nhân dân tỉnh giao cho Ủyban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này và báo cáokết quả thực hiện với Hội đồng nhân dân tỉnh theo quy định.

Điều 3. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban Hội đồng nhân dân tỉnhvà các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết củaHội đồng nhân dân tỉnh.

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày thôngqua.

Nghị quyết đã được Hội đồng nhândân tỉnh Cao Bằng khóa XV, kỳ họp thứ 9thông qua./.

CHỦ TỊCH
Hà Ngọc Chiến