HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-------

Số: 20/2014/NQ-HĐND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 12 năm 2014

NGHỊ QUYẾT

VỀ QUY ĐỊNH MỘT SỐ MỨC CHI CHO HOẠT ĐỘNG PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT VÀ CHUẨN TIẾP CẬN PHÁP LUẬT TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ

---------------------

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
KHÓA VIII, KỲ HỌP THỨ 16

(Từ ngày 09 đến ngày 12 tháng 12 năm 2014)

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân năm 2004;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002;

Căn cứ Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật ngày 20 tháng 6 năm 2012;

>> Xem thêm:  Đã ly hôn chồng không cho gặp con phải làm như thế nào ? Quyền nuôi con khi ly hôn ?

Căn cứ Nghị định số 28/2013/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp bảo đảm thi hành Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật;

Căn cứ Quyết định số 09/2013/QĐ-TTg ngày 24 tháng 01 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy định vềchuẩn tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở;

Căn cứ Quyết định số 27/2013/QĐ-TTg ngày 19 tháng 5 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về thành phần, nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 14/2014/TTLT-BTC-BTP ngày 27 tháng 01 năm 2014 của Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp hướng dẫn việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước đảm bảo cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật vàchuẩn tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở;

Xét Tờ trình số 5765/TTr- UBND ngày 06 tháng 11 năm 2014 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc đề xuất một số mức chi cụ thểcho hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật và chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn thành phố; Báo cáo thẩm tra số 750/BC-KTNS ngày 06 tháng 12 năm 2014 của Ban Kinh tế và Ngân sách Hội đồng nhân dân thành phố; ý kiến của đại biểu Hội đồng nhân dânthành phố,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua nội dung quy định một số mức chi cụ thể cho hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật và chuẩntiếp cận pháp luật trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh nêu tại Tờ trình số 5765/TTr-UBND ngày 06 tháng 11 năm 2014 của Ủy ban nhân dân thành phố,cụ thể:

1. Đối tượng áp dụng: Đối với các cơ quan, đơn vị có liên quan đến việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác phổ biến giáo dục pháp luật và chuẩn tiếp cận pháp luật.

2. Phạm vi điều chỉnh: Quy định này hướng dẫn một số mức chi cụ thể cho hoạt động phổ biến giáo dục pháp luật và chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

3. Các nội dung và mức chi cụ thể: Hội đồng nhân dân thành phố thống nhất với các nội dung chi và mức chi tại Tờ trình số 5765/TTr- UBND ngày 06 tháng 11 năm 2014 của Ủy ban nhân dân thành phố.

>> Xem thêm:  Mẫu tờ khai điều chính, bổ sung thông tin đăng ký thuế (Mẫu 08)

Cho phép Ủy ban nhân dân thành phố quy định mức chi hỗ trợ đối với 12 nội dung chi theo đề xuất tại Tờ trình số 5765/TTr-UBND ngày 06 tháng 11 năm 2014.

Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Điều 3. Thường trực, các Ban, các Tổ đại biểu và đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố giám sát chặt chẽ quá trình tổ chức triển khaithực hiện Nghị quyết này. Nghị quyết này thay thế Nghị quyết số 06/2012/NQ-HĐND ngày 12 tháng 7 năm 2012 của Hội đồng nhân dân thành phố khóa VIII.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh khóa VIII, Kỳ họp thứ 16 thông qua ngày 11 tháng 12 năm 2014./.

Nơi nhận:
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
- Văn Phòng Quốc hội; Ban Công tác ĐBQH;
- Văn phòng Chính phủ;
- Cục Kiểm tra văn bản - Bộ Tư pháp;
- Thường trực Thành ủy;
- Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố;
- Thường trực Ủy ban nhân dân thành phố;
- Ban Thường trực UB. MTTQVN TP;
- Đoàn ĐBQH TP; Đại biểu HĐND TP;
- Văn phòng Thành ủy;
- Văn phòng ĐĐBQH và HĐND TP;
- Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố;
- Các sở, ban, ngành thành phố;
- CT. UBND 24 quận - huyện;
- CT HĐND các xã, thị trấn;
- Trung tâm Công báo thành phố;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH

Nguyễn Thị Quyết Tâm

>> Xem thêm:  Những rủi ro khi vắng mặt không lý do tại tòa án buổi hòa giải và giải quyết việc ly hôn ?