HỘI ĐNG NHÂN DÂNTỈNH ĐỒNG THÁP
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 20/2015/NQ-HĐND

Đồng Tháp, ngày 10 tháng 12 năm 2015

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC THÔNG QUA DANH MỤC CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT TRỒNG LÚA NƯỚC ĐỂ THỰC HIỆN DỰ ÁN NĂM 2016 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG THÁP

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP
KHÓA VIII, KỲ HỌP THỨ 11

Căn cứ điểm b, Khoản 1, Điều 58 Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013 quy định: Điều kiện giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất đ thực hiện dự án đầu tư: Đối với dự án có sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng vào các mục đích khác phải có Nghị quyết của Hội đng nhân dân cấp tỉnh đi với trường hợp chuyn mục đích sử dụng dưới 10 héc ta đất trng lúa; dưới 20 héc ta đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng.

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;

Căn cứ Nghị quyết số 114/NQ-CP ngày 15 tháng 10 năm 2013 của Chính phủvề quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 05 năm kỳ đầu 2011 -2015 tỉnh Đồng Tháp;

Sau khi xem xét Tờ trình số 159/TTr-UBND ngày 18 tháng 11 năm 2015 củaỦy ban nhân dân Tỉnh về việc thông qua chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa nước đ thực hiện dự án năm 2016 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp; Báo cáo thẩm tra số 277/BC-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2015 của Ban Kinh tế và Ngân sách Hội đng nhân dân Tỉnh và ý kiến của các vị đại biểu Hội đồng nhân dân Tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất thông qua chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa nước đthực hiện dự án năm 2016 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp với những nội dung chủ yếu như sau:

Tổng diện tích đất trồng lúa nước chuyển mục đích sang phi nông nghiệp để thực hiện dự án 86,84 ha, với 29 dự án (chi tiết danh mục dự án kèm theo biểu).

Điều 2.Nghị quyết này thay thế Nghị quyết số 27/2014/NQ-HĐND ngày 05 tháng 12 năm 2014 của Hội đồng nhân dân về việc thông qua danh mục chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện dự án năm 2015 và Nghị quyếtsố 06/2015/NQ-HĐND ngày 03 tháng 7 năm 2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh Đng Tháp về việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 27/2014/NQ-HĐND ngày 05 tháng 12 năm 2014 của Hội đồng nhân dân.

Điều 3. Giao Ủy ban nhân dân Tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Điều 4. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân và các Đại biu Hội đng nhân dân Tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Tháp khóa VIII, kỳ họp thứ 11 thông qua ngày 10 tháng 12 năm 2015 và có hiệu lực thi hành sau 10 ngày, kể từ ngày thông qua./.

Nơi nhận:
- VPQH, VPCP I, II, Ban CTĐB;
- Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);
- Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ;
- TT/TU, UBND, MTTQ T
nh;
- UBKT Tỉnh ủy, Đoàn ĐBQH đơn vị Tỉnh;
- Các đại biểu HĐND T
nh, Sở TN&MT;
- TT/HĐND, UBND các huyện, thị, thành phố;
- Công báo Tỉnh;
- Lưu VT.

CHỦ TỊCH
Đoàn Quốc Cường