HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 17 tháng 12 năm 2009

NGHỊ QUYẾT

Thông qua kết quả thoả thuận của Thường trực HĐND tỉnh

với UBND tỉnh giữa 2 kỳ họp HĐND tỉnh

_________________
 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI

KHOÁ XIII - KỲ HỌP THỨ 17

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Quy chế hoạt động của HĐND ngày 02/4/2005;

Sau khi xem xét kết quả thoả thuận của Thường trực HĐND tỉnh với UBND tỉnh giữa kỳ họp thứ 16 và kỳ họp thứ 17 tại Báo cáo số 74/BC-HĐND ngày 10/12/2009 của Thường trực HĐND tỉnh và ý kiến của các Đại biểu dự kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua kết quả thoả thuận của Thường trực HĐND tỉnh với UBND tỉnh giữa kỳ họp thứ 16 và kỳ họp thứ 17 HĐND tỉnh khoá XIII, gồm các nội dung sau:

1. Quy định khoản thu từ khai thác khoáng sản để đảm bảo hạ tầng giao thông trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

2. Quy định chính sách hỗ trợ cán bộ, công chức, viên chức công tác trong lĩnh vực công nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

3. Quy định chế độ phụ cấp đối với cán bộ chuyên trách Ban đại diện Hội Người cao tuổi cấp tỉnh và huyện.

4. Về giá giao đất tái định cư cho các hộ dân di chuyển để thực hiện dự án xây dựng đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai.

5. Về điều chỉnh giá đất đô thị tại thị trấn Phố Ràng, huyện Bảo Yên.

6. Quy định định mức chi thực hiện một số chế độ đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao thành tích cao trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

7. Điều chỉnh một số nội dung đã thoả thuận tại Văn bản số 79/HĐND-TT ngày 10/6/2009 của Thường trực HĐND tỉnh Lào Cai ban hành Quy định về giao đất ở có thu tiền sử dụng đất cho cán bộ, công nhân, viên chức trong khu đô thị mới Lào Cai - Cam Đường giai đoạn 2009 - 2010.

8. Điều chỉnh Quy hoạch quản lý, khai thác và chế biến khoáng sản tỉnh Lào Cai giai đoạn 2007 - 2015, xét đến 2020; nội dung: Đưa điểm mỏ sắt Minh Lương theo quy hoạch được thăm dò, khảo sát sau năm 2020 đưa vào quy hoạch được thăm dò, khảo sát trong giai đoạn 2009 - 2015.

9. Quy định giá giao đất tái định cư Khu tái định cư Hợp Xuân, xã Xuân Giao và Khu B Cụm công nghiệp Tằng Loỏng, huyện Bảo Thắng.

10. Điều chỉnh, bổ sung chỉ tiêu biên chế sự nghiệp năm 2009.

11. Quy định chế độ hỗ trợ cán bộ chuyên môn y tế được cử đi luân phiên từ bệnh viện tuyến trên về hỗ trợ các bệnh viện tuyến dưới của tỉnh Lào Cai.

12. Về việc định giá giao đất tái định cư phục vụ dự án xây dựng Trung tâm dạy nghề và giáo dục thường xuyên; dự án đường Kim Hải, huyện Bảo Thắng.

13. Điều chỉnh, bổ sung dự toán ngân sách địa phương năm 2009.

14. Điều chỉnh, bổ sung dự toán ngân sách địa phương và kế hoạch vốn đầu tư phát triển năm 2009.

15. Về việc kiện toàn hệ thống khuyến nông viên cơ sở.

Điều 2: Hội đồng nhân dân tỉnh Lào Cai giao

1. UBND tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết.

2. Thường trực HĐND, các Ban của HĐND và Đại biểu HĐND tỉnh giám sát việc tổ chức thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được HĐND tỉnh Lào Cai khoá XIII - Kỳ họp thứ 17 thông qua ngày 16 tháng 12 năm 2009./.

Chủ tịch

(Đã ký)

Sùng Chúng