HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH PHÚ THỌ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 200/2009/NQ-HĐND

Việt Trì, ngày 16 tháng 12 năm 2009

NGHỊ QUYẾT

V/V THÀNH LẬP VÀ QUY ĐỊNH CHẾ ĐỘ PHỤ CẤP TÌNH NGUYỆNVIÊN,HỖ TRỢ HOẠT ĐỘNG ĐỐI VỚI ĐỘI HOẠT ĐỘNG XÃ HỘI TÌNH NGUYỆN CẤP XÃ TẠI CÁCXÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN TRỌNG ĐIỂM VỀ TỆ NẠN XÃ HỘI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH PHÚ THỌ

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ
KHÓA XVI, KỲ HỌP THỨ MƯỜI TÁM

Căn cứLuật Tổ chức Hội đồng nhân dân và ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứLuật Phòng chống ma tuý số 23/2000/QH10 ngày 9/12/2000 của Quốc hội khóa X;Luật Sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Phòng chống ma tuý số 16/2008/QH12 ngày 03/06/2008 của Quốc hội khóa XII;

Căn cứ Pháp Lệnhphòng chống tệ nạn mại dâm ngày 31/3/2003;

Căn cứ Thông tưliên tịch số 27/2003/TTLT-BLĐTBXH-BTC-UBTƯ MTTQVN ngày 18/12/2003 của Bộ Laođộng - Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính, ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốcViệt Nam hướng dẫn về tổ chức hoạt động của Đội hoạt động xã hội tình nguyệncấp xã;

Sau khi xem xét Tờtrình số 3635/TTr-UBND ngày 13/11/2009 của UBND tỉnh về việc thành lập và quyđịnh chế độ phụ cấp tình nguyện viên, hỗ trợ hoạt động đối với Đội hoạt động xãhội tình nguyện cấp xã tại các xã, phường, thị trấn trọng điểm về tệ nạn xã hộitrên địa bàn tỉnh; báo cáo thẩm tra của Ban Văn hoá - Xã hội và thảo luận,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Tán thành thông qua việc thành lập và quy định chế độ phụcấp tình nguyện viên, hỗ trợ hoạt động đối với Đội hoạt động xã hội tình nguyệncấp xã tại các xã, phường, thị trấn trọng điểm về tệ nạn xã hội trên địa bàntỉnh Phú Thọ như sau:

1. Thành lập Đội hoạt độngxã hội tình nguyện cấp xã tại các xã, phường, thị trấn trọng điểm về tệ nạn xãhội. Mỗi xã, phường, thị trấn trọng điểm về tệ nạn xã hội thành lập 01 Đội hoạtđộng xã hội tình nguyện gồm có 05 người: 01 đội trưởng, 01 đội phó, 03 thànhviên. Riêng thị trấn Thanh Sơn (huyện Thanh Sơn) 01 đội, gồm có 07 người: 01đội trưởng, 01 đội phó, 05 thành viên.

2. Chế độphụ cấp tình nguyện viên:

Số TT

Chức danh

Mức phụ cấp (đồng/người/tháng)

1

Đội trưởng Đội hoạt động xã hội tình nguyện cấp xã

140.000

2

Đội phó Đội hoạt động xã hội tình nguyện cấp xã

120.000

3

Đội viên Đội hoạt động xã hội tình nguyện cấp xã

100.000

3. Kinh phí hỗ trợhoạt động của 01 Đội hoạt động xã hội tình nguyện cấp xã: 5.000.000đồng/đội/năm.

4. Nguồn kinh phí thựchiện:

Chi phụ cấp tìnhnguyện viên, kinh phí hỗ trợ hoạt động của Đội hoạt động xã hội tình nguyện cấpxã được bố trí từ nguồn ngân sách của tỉnh và nguồn huy động hợp pháp khác.

Thực hiện chế độ chínhsách đối với tình nguyện viên của Đội hoạt động xã hội tình nguyện cấp xã bịtai nạn hoặc chết trong khi thực hiện nhiệm vụ được bố trí từ nguồn đảm bảo xãhội.

Điều 2. Hội đồng nhân dân tỉnh giao:

- Ủy bannhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện nghị quyết;

- Thườngtrực Hội đồng nhân dân, các ban và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát,kiểm tra việc thực hiện nghị quyết.

Nghị quyếtnày được Hội đồng nhân dân tỉnh Phú Thọ khoá XVI, kỳ họp thứ mười tám thông quangày 11 tháng 12 năm 2009 và có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2010.

CHỦ TỊCH
Ngô Đức Vượng