HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH LONG AN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 200/2015/NQ-HĐND

Long An, ngày 15 tháng 07 năm 2015

NGHỊ QUYẾT

VỀ CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ VẮC XIN PHÒNG BỆNH HEO TAI XANH (HỘICHỨNG RỐI LOẠN SINH SẢN VÀ HÔ HẤP) TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LONG AN

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LONG AN
KHÓA VIII - KỲ HỌP THỨ 13

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND vàUBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nướcngày 16/12/2002;

Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CPngày 06/6/2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật ngânsách nhà nước;

Căn cứ Quyết định số 80/2008/QĐ-BNNngày 15/7/2008 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành Quyđịnh phòng, chống Hội chứng rối loạn sinh sản và hô hấp ở heo (PRRS);

Sau khi xem xét Tờ trình số 2105/TTr-UBND ngày 11/5/2015 của UBND tỉnh về chính sách hỗ trợ vắc xin phòngbệnh heo tai xanh trên địa bàn tỉnh Long An; báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế -Ngân sách HĐND và ý kiến của đại biểu HĐND tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1.Hội đồng nhân dân tỉnh thống nhất chính sách hỗ trợ vắcxin phòng bệnh heo tai xanh trên địa bàn tỉnh Long An, như sau:

1. Phạm vi và đối tượng áp dụng

Các hộ chăn nuôi có quy mô tổngđàn heo từ 50 con trở xuống trên địa bàn tỉnh Long An.

2. Nội dung hỗ trợ a) Điều kiện:

- Các hộ chăn nuôi đã khai báo sốlượng đàn heo và cam kết tiêm phòng đầy đủ các bệnh truyền nhiễm bắt buộc phảitiêm phòng theo quy định với UBND xã, phường, thị trấn.

- Ngoài đợt tiêm phòng được hỗ trợ,hộ chăn nuôi phải cam kết tự tổ chức tiêm phòng 100% số heo nuôi mới phát sinhvà tiêm lặp lại theo hướng dẫn của cơ quan thú y.

b) Mức hỗ trợ:

- Hỗ trợ 100% vắc xin phòng bệnhheo tai xanh để tiêm phòng cho đàn heo trong diện tiêm phòng, tiền công tiêmphòng do chủ hộ chăn nuôi tự chi trả theo mức quy định tại Thông tư số 04/2012/TT-BTCngày 05/01/2012 của Bộ Tài chính quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụngphí, lệ phí trong công tác thú y.

- Tiêm phòng 01 đợt/năm, thời giantiêm phòng kéo dài không quá một tháng.

3. Kinh phí và thời gian thựchiện

Nguồn kinh phí thực hiện chính sáchhỗ trợ do ngân sách tỉnh đảm bảo, phân bổ theo số phát sinh thực tế thống kêhàng năm của huyện, thị xã, thành phố. Trường hợp Trung ương có hỗ trợ thì ngânsách tỉnh cấp phát phần chênh lệnh (nếu có).

Chính sách hỗ trợ vắc xin phòngbệnh heo tai xanh được áp dụng thực hiện kể từ ngày 01/01/2016 đến ngày31/12/2020.

Điều 2.Hội đồng nhân dân tỉnh giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổchức triển khai thực hiện.

Điều 3.Hội đồng nhân dân tỉnh giao Thường trực, các Ban vàĐại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồngnhân dân tỉnh Long An khóa VIII, kỳ họp thứ 13 thông qua ngày 15 tháng 7 năm 2015.

Nghị quyết này có hiệu lực sau 10(mười) ngày kể từ ngày được Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua./.

Nơi nhận:
- UB Thường vụ Quốc hội (b/c);
- Chính phủ (b/c);
- VP.QH, VP.CP “TP.HCM” (b/c);
- Ban Công tác đại biểu, UBTVQH (b/c);
- TT.TU (b/c);
- UBND tỉnh, UBMTTQ tỉnh;
- Đại biểu QH đơn vị tỉnh Long An;
- Đại biểu HĐND tỉnh khóa VIII;
- Các sở ngành, đoàn thể tỉnh;
- TT. HĐND, UBND huyện, thị xã, thành phố;
- VP.UBND tỉnh;
- LĐ và CV VP. Đoàn ĐBQH & HĐND tỉnh;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH
Đặng Văn Xướng