HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH
NGHỆ AN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 200/ 2015/NQ-HĐND

Nghệ An, ngày 20 tháng 12 năm 2015

NGHỊ QUYẾT

VỀ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ QUYẾT SỐ 125/2014/NQ-HĐND NGÀY 16/7/2014 CỦA HĐND TỈNH VỀ MỘT SỐ CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP, NÔNG THÔN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NGHỆ AN

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN
KHÓA XVI, KỲ HỌP THỨ 15

Căn cứ Luật T chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Xét đề nghị của y ban nhân dân tỉnh tại Tờ trình số 8762/TTr-UBND ngày 30 tháng 11 năm 2015;

Trên sở Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế và Ngân sách và ý kiến của các đại biu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1.Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 125/2014/NQ-HĐND ngày 16/7/2014 của HĐND tỉnh về một số chính sách hỗ trợ đầu tư phát trin nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Nghệ An như sau:

1. Bổ sung vào điểm a khoản 2 điều 1 như sau:

Mua chế phm sinh học, làm đệm lót sinh học trong chăn nuôi lợn, gà

2. Sửa đổi, bổ sung khoản 3 điều 2 như sau:

3. Cây ăn quả (cam, quýt giống mới, chanh leo)

a) Đi với cây cam, quýt giống mới:

- Htrợ cây giống cam, quýt giống mới sạch bệnh, với mức 10.000 đồng/cây.

- Hỗ trợ làm đất trồng mới cam, quýt giống mới, với mức 5.000.000 đồng/ha.

b) Đối với cây chanh leo (trong vùng quy hoạch):

- Htrợ ging chanh leo sạch bệnh, với các mức cụ thể như sau:

+ Đối với các hộ nghèo, trợ giá giống 100%.

+ Đối với các hộ cận nghèo, trợ giá giống 70%.

+ Đối với các hộ còn lại, trợ giá giống 50%.

- Hỗ trợ làm đất trồng mới chanh leo, với mức 5.000.000 đồng/ha.

- Htrợ 70% giá trị công trình tưới nhỏ lẻ cây chanh leo được UBND cấp huyện phê duyệt (thiết bị và vật tư), nhưng không quá 70.000.000 đồng/công trình.

3. Bổ sung điều 2 khoản 26 như sau:

26. Mua chế phẩm sinh học, làm đệm lót sinh học trong chăn nuôi lợn, gà

a) Hỗ trợ 60% kinh phí mua chế phẩm Compost maker và các phụ gia để sản xuất phân bón hữu cơ vi sinh từ phế phụ phẩm nông nghiệp.

b) Hỗ trợ 100% kinh phí mua chế phẩm Biogreen để xử lý tồn dư thuốc bảo vệ thực vật trên đất trồng rau.

c) Hỗ trợ làm đệm lót sinh học trong chăn nuôi ln, gà, cụ th như sau:

- Đối với chăn nuôi lợn: Hỗ trợ 50% kinh phí làm đệm lót sinh học chăn nuôi lợn, nhưng không quá 5.000.000 đồng/hộ. Diện tích hỗ trợ tối thiểu: 20 m2 chuồng/hộ.

- Đối với chăn nuôi gà: Hỗ trợ 50% kinh phí làm đệm lót sinh học chăn nuôi gà, nhưng không quá 1.000.000 đồng/hộ. Diện tích hỗ trợ tối thiểu 20 m2 chuồng/hộ.

Điều 2. Tổ chức thc hin

1. Giao UBND tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này.

2. Giao Thường trực HĐND tỉnh, các Ban của HĐND tỉnh và các đại biểu HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Điều 3. Hiu lực thi hành

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVI, kỳ họp thứ 15 thông qua ngày 20 tháng 12 năm 2015 và có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày thông qua./.

Nơi nhận:
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ (để b/c);
-
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Tài chính, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Tư pháp (Cục KTVB) (để b/c);
- TT Tỉnh
ủy, HĐNDtỉnh, UBND, UBMTTQ tỉnh;
- Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Các đại biểu HĐND tỉnh;
- Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh;
- Các
Sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh;
- HĐND, UBND các huyện, thành, thị;
- Trung tâm công báo tỉnh;
- Website
http://dbndnghean.vn ;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH
Hồ Đức Phớc