HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH PHÚ THỌ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 201/2009/NQ-HĐND

Việt Trì, ngày 16 tháng 12 năm 2009

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC THÀNH LẬPCÁC PHƯỜNG MINH PHƯƠNG, MINH NÔNG VÀ VÂN PHÚ THUỘC THÀNH PHỐ VIỆT TRÌ, TỈNH PHÚTHỌ

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ
KHÓA XVI, KỲ HỌP THỨ MƯỜI TÁM

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và ủy bannhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 42/2009/NĐ-CP ngày 07 tháng5 năm 2009 của Chính phủ về phân loại đô thị;

Căn cứ Quyết định số 94/HĐBT ngày 26/9/1981 củaHội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ) về chức năng, nhiệm vụ và tổ chức bộ máychính quyền cấp phường;

Sau khi xem xét Tờ trình số 3527/TTr-UBND ngày04/11/2009 của UBND tỉnh về việc đề nghị thành lập các phường Minh Phương, MinhNông và Vân Phú thuộc thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ; báo cáo thẩm tra củaBan Pháp chế và thảo luận,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Tán thành việc thành lập các phườngMinh Phương, Minh Nông và Vân Phú thuộc thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ nhưsau:

1.Thành lập phường Minh Phương trên cơ sởtoàn bộ 315,6 ha diện tích đất tự nhiên và 7.198 nhân khẩu của xã Minh Phương.

Địa giới hành chính phường Minh Phương: Đông giápphường Nông Trang, thành phố Việt Trì; Tây giáp xã Thụy Vân, thành phố ViệtTrì; Nam giáp xã Minh Nông, thành phố Việt Trì; Bắc giáp xã Vân Phú, phường VânCơ, thành phố Việt Trì.

2.Thành lập phường Minh Nông trên cơ sởtoàn bộ 589,22 ha diện tích đất tự nhiên và 8.531 nhân khẩu của xã Minh Nông.

Địa giới hành chính phường Minh Nông: Đông giápphường Gia Cẩm, phường Tiên Cát, thành phố Việt Trì; Tây giáp xã Thụy Vân, xãMinh Phương, thành phố Việt Trì; Nam giáp xã Cổ Đô, xã Phú Cường, huyện Ba Vì,thành phố Hà Nội; Bắc giáp phường Nông Trang, thành phố Việt Trì.

3.Thành lập phường Vân Phú trên cơ sở toànbộ 923,6 ha diện tích đất tự nhiên và 8.563 nhân khẩu của xã Vân Phú.

Địa giới hành chính phường Vân Phú: Đông giáp xãPhượng Lâu, phường Dữu Lâu thành phố Việt Trì; Tây giáp xã Thụy Vân, thành phốViệt Trì; Bắc giáp xã Chu Hóa, xã Thanh Đình, xã Hy Cương, xã Kim Đức thành phốViệt Trì; Nam giáp phường Vân Cơ, xã Minh Nông, thành phố Việt Trì.

Sau khi thành lập 3 phường, số đơn vị hành chínhcấp xã của thành phố Việt Trì không thay đổi (23 đơn vị), gồm: 13 phường (BạchHạc, Bến Gót, Thanh Miếu, Thọ Sơn, Tiên Cát, Gia Cẩm, Nông Trang, Vân Cơ, DữuLâu, Tân Dân, Minh Nông, Minh Phương, Vân Phú); 10 xã (Sông Lô, Trưng Vương,Thụy Vân, Phượng Lâu, Chu Hóa, Thanh Đình, Hy Cương, Kim Đức, Hùng Lô, Tân Đức).

Điều 2. Hội đồng nhân dân tỉnh giao ủy bannhân dân tỉnh hoàn chỉnh hồ sơ theo quy định, trình Chính phủ xem xét, quyếtđịnh.

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân tỉnh Phú Thọkhóa XVI, kỳ họp thứ mười tám thông qua ngày 11 tháng 12 năm 2009.

CHỦ TỊCH
Ngô Đức Vượng