HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH LONG AN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 201/2015/NQ-HĐND

Long An, ngày 15 tháng 07 năm 2015

NGHỊ QUYẾT

VỀTHÔNG QUA ĐỀ ÁN CÔNG NHẬN THỊ TRẤN ĐỨC HÒA MỞ RỘNG, HUYỆN ĐỨC HÒA, TỈNH LONG ANĐẠT TIÊU CHUẨN ĐÔ THỊ LOẠI IV

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LONG AN
KHÓA VIII - KỲ HỌP THỨ 13

Căn cứ Luật tổ chức HĐND vàUBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 42/2009/NĐ-CP ngày 07/5/2009 của Chính phủ về việc phân loại đô thị;

Thông tư số 34/2009/TT-BXDngày 30/9/2009 của Bộ Xây dựng quy định chi tiết một số nội dung của Nghị địnhsố 42/2009/NĐ-CP ngày 07/5/2009 của Chính phủ về việc phân loại đô thị;

Sau khi xem xét Tờ trình số 2138/TTr-UBNDngày 15/6/2015 của UBND tỉnh về việc thông qua đề án đề nghị công nhận thị trấnĐức Hòa mở rộng, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An đạt tiêu chuẩn đô thị loại IV; báocáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh và ý kiến của đại biểu HĐNDtỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng nhândân tỉnh thống nhất Đề án công nhận thị trấn Đức Hòa mở rộng, huyện Đức Hòa,tỉnh Long An đạt tiêu chuẩn đô thị loại IV.

Điều 2.Hội đồng nhân dântỉnh giao Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp thu ý kiến của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnhvà thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách để điều chỉnh, bổ sung, hoàn chỉnh hồsơ trình Bộ Xây dựng xem xét, công nhận thị trấn Đức Hòa mở rộng, huyện ĐứcHòa, tỉnh Long An đạt tiêu chuẩn đô thị loại IV và báo cáo kết quả với Hội đồngnhân dân tỉnh tại kỳ họp gần nhất.

Điều 3. Hội đồng nhândân tỉnh giao Thường trực, các Ban và Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sátviệc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồngnhân dân tỉnh Long An khóa VIII, kỳ họp thứ 13 thông qua ngày 15 tháng 7 năm2015.

Nghị quyết này có hiệu lực sau10 (mười) ngày kể từ ngày Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua./.

Nơi nhận:
- UB Thường vụ Quốc hội (b/c);
- Chính phủ (b/c);
- VP.QH, VP.CP “TP.HCM” (b/c);
- Ban Công tác đại biểu, UBTVQH (b/c);
- TT.TU (b/c);
- UBND tỉnh, UBMTTQ tỉnh;
- Đại biểu QH đơn vị tỉnh Long An;
- Đại biểu HĐND tỉnh khóa VIII;
- Các sở ngành, đoàn thể tỉnh;
- TT.HĐND, UBND huyện, thị xã, thành phố;
- VP.UBND tỉnh;
- LĐ và CV VP. Đoàn ĐBQH&HĐND tỉnh;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH
Đặng Văn Xướng