HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH ĐIỆN BIÊN

______

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

______________________

Số: 204/2010/NQ-HĐND

Điện Biên Phủ, ngày 12 tháng 12 năm 2010

NGHỊ QUYẾT

V/v phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2009

_______________________

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐIỆN BIÊN
KHÓA XII, KỲ HỌP THỨ 19

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND và UBND ngày 03 thàng 12 năm 2004;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002;

Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 6 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Nghị định số 73/2003/NĐ-CP ngày 23 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ về ban hành quy chế xem xét, quyết định dự toán và phân bổ ngân sách địa phương, phê chuẩn quyết ngân sách địa phương; Thông tư số 108/2008/TT-BTC ngày 18/11/2008 của Bộ tài chính hướng dẫn xử lý ngân sách cuối năm và lập báo cáo quyết toán ngân sách hàng năm;

Sau khi xem xét báo cáo số 174/TBC-UBND ngày 25/11/2010 của UBND tỉnh về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2009; Báo cáo thẩm tra số 34/BC- KTNS, ngày 06 tháng 12 năm 2010 của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến của các vị đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2009 của tỉnh Điện Biên, như sau:

Đơn vị tính: triệu đồng

I. Tổng thu ngân sách địa phương

3.286.882

1. Thu ngân sách trên địa bàn

238.815

Trong đó: NSĐP được hưởng

228.979

2. Thu chuyển nguồn:

691.391

3. Thu tiền vay

40.000

4. Thu kết dư

65.591

5. Thu ngân sách cấp dưới nộp lên

123

6. Thu bổ sung từ NSTW:

1.037.403

Trong đó: - Bổ sung cân đối NSĐP

1.115.918

- Bổ sung có mục tiêu

669.119

II. Tổng chi ngân sách địa phương:

3.251.393

1. Chi đầu tư phát triển

625.960

Trong đó: - Chi đầu tư XDCB

623.150

- Chi hỗ trợ doanh nghiệp

2.810

2. Trả nợ gốc và lãi vay đầu tư CSHT

12.000

3. Chi thường xuyên

1.734.869

4. Chi chuyển nguồn sang năm sau:

787.208

Trong đó: - Ngân sách tỉnh:

661.443

- Ngân sách huyện

122.992

- Ngân sách xã:

2.773

5. Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính

1.000

6. Chi nộp ngân sách cấp trên

152

7. Chi từ nguồn thu để lại quản lý ngân sách

90.204

III. Kết dư ngân sách địa phương

35.489

1. Ngân sách cấp tỉnh

672

2. Ngân sách cấp huyện

33.055

3. Ngân sách cấp xã, phường, thị trấn

1.762

Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh hoàn chỉnh báo cáo quyets toán ngân sách địa phương năm 2009 và tổ chức chỉ đạo thực hiện theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII, kỳ họp thứ 19 thông qua ngày 10 tháng 12 năm 2010./.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

(Đã ký)


Văn Hữu Bằng