HĐND TỈNH BẮC NINH
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 10 tháng 12 năm 2004
NGHỊ QUYẾT
về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phốtỉnh Bắc Ninh

 

HĐND TỈNH BẮC NINH KHOÁ XVI
Kỳ họp thứ 3

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Sau khi xem xét Tờ trình của UBND tỉnh về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố tỉnh Bắc Ninh, báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế và ý kiến thảo luận của đại biểu,

 

QUYẾT NGHỊ:

1. Nhất trí thông qua Tờ trình của UBND tỉnh về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố - tỉnh Bắc Ninh:

- Về tên gọi: Dưới xã là thôn; dưới thị trấn là thôn, tổ dân phố; dưới phường là tổ dân phố, thôn (nếu có).

- Về phân loại thôn: Phân làm 3 loại:

+ Thôn loại I: Có từ 3.000 khẩu trở lên;

+ Thôn loại II: Có từ 2.000 đến dưới 3.000 khẩu;

+ Thôn loại III: Có dưới 2.000 khẩu.

- Về phân loại tổ dân phố: Phân làm 3 loại:

+ Tổ dân phố loại I: Có từ 2.500 khẩu trở lên;

+ Tổ dân phố loại II: Có từ 1.500 đến dưới 2.500 khẩu;

+ Tổ dân phố loại III: Có dưới 1.500 khẩu.

- Quy định chi tiết về hoạt động của thôn, tổ dân phố như trong Tờ trình của UBND tỉnh.

2. Giao cho UBND tỉnh rà soát, thống nhất với Thường trực HĐND tỉnh và các Ban HĐND tỉnh trước khi thực hiện Nghị quyết này.

3. Thường trực HĐND tỉnh, các Ban HĐND tỉnh, các Tổ đại biểu và các đại biểu HĐND tỉnh có trách nhiệm giám sát, đôn đốc việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này được HĐND tỉnh Bắc Ninh khoá XVI, kỳ họp thứ 3 thông qua ngày 10/12/2004./.

Chủ tịch

(Đã ký)

Nguyễn Thế Thảo