HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH PHƯỚC
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 21/2011/NQ-HĐND

Đồng Xoài, ngày 16 tháng 12 năm 2011

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH MỨC THU LỆ PHÍTRƯỚC BẠ ĐỐI VỚI Ô TÔ CHỞ NGƯỜI DƯỚI 10 CHỖ NGỒI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH PHƯỚC

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC
KHÓA VIII, KỲ HỌP THỨ BA

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dânngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hộiđồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03/12/2004;

Căn cứ Nghị định số 45/2011/NĐ-CP ngày 17/6/2011 của Chínhphủ về lệ phí trước bạ;

Căn cứ Thông tư số 124/2011/TT-BTC ngày 31/8/2011 của Bộ Tàichính hướng dẫn về lệ phí trước bạ;

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Tờ trình số 95/TTr-UBND ngày 28/10/2011; Báo cáo thẩm tra số 37/BC-HĐND-KTNS ngày 24/11/2011 của BanKinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến của các vị đại biểu Hộiđồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Quy định mức thu lệ phí trước bạ đối với ô tô chở người dưới 10 chỗngồi (kể cả lái xe) bao gồm cả trường hợp ô tô bán tải vừa chở người, vừa chởhàng trên địa bàn tỉnh Bình Phước, như sau:

Ô tô chở người dưới 10 chỗ ngồi (kể cả lái xe), mức thu là 12%.

Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện; giao Thường trực Hội đồngnhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh và các vị đại biểu Hội đồngnhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện.

Nghị quyết này thay thế Nghị quyết số 26/2008/NQ-HĐND ngày10/12/2008 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Phước về việc thông qua mức thu lệphí trước bạ đối với xe ôtô dưới 10 chỗ ngồi.

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Phước khóaVIII, kỳ họp thứ ba thông qua ngày 09 tháng 12 năm 2011 và có hiệu lực sau 10ngày kể từ ngày thông qua./.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Tấn Hưng