HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NINH---------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 21/2011/NQ-HĐND

Quảng Ninh, ngày 18 tháng 10 năm 2011

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC SỬA ĐỔIQUY ĐỊNH THU PHÍ THAM QUAN DANH LAM THẮNG CẢNH VỊNH HẠ LONG BAN HÀNH KÈM THEONGHỊ QUYẾT SỐ 06/2007/NQ-HĐND NGÀY 04/7/2007 CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH.

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NINH
KHOÁ XII – KỲ HỌP THỨ BA

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồngnhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bảnquy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03/12/2004;

Căn cứ các Nghị định của Chínhphủ: Số 57/2002/NĐ-CP ngày 03/6/2002 “Quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh phívà lệ phí”; số 24/2006/NĐ-CP ngày 06/3/2006 “Sửa đổi, bổ sung một số điều củaNghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03 tháng 6 năm 2002 của Chính phủ quy định chitiết thi hành Pháp lệnh Phí và Lệ phí”; Thông tư số 97/2006/TT-BTC ngày16/10/2006 của Bộ Tài chính “hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyếtđịnh của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương”; Văn bản số 9196/BTC-CST ngày 13/7/2011 của Bộ Tài chính “V/v phí tham quan danh lam thắngcảnh”;

Sau khi xem xét Tờ trình số 3815/TTr-UBND ngày 26/9/2011 của Uỷ ban nhân dân tỉnh “Về việc sửa đổi quy địnhthu phí tham quan danh lam thắng cảnh Vịnh Hạ Long tại Điểm c Mục 11 Phụ lục Iban hành kèm theo Nghị quyết số 06/2007/NQ-HĐND ngày 04/7/2007 của Hội đồngnhân dân tỉnh”; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế và Ngân sách và ý kiến của cácđại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1.Sửa đổi quy định thu phí tham quan danh lam thắng cảnh Vịnh Hạ Longtại Điểm c Mục 11 Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị quyết số 06/2007/NQ-HĐND ngày 04/7/2007 của Hội đồng nhân dân tỉnh như Phụ lục kèm theo.

Điều 2. Hội đồng nhân dân tỉnh giao:

- Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chứctriển khai thực hiện Nghị quyết này.

- Thường trực, các ban và đại biểuHội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được Hội đồngnhân dân tỉnh khoá XII, Kỳ họp thứ 3 thông qua ngày 18/10/2011, có hiệu lực sau10 ngày kể từ ngày thông qua./.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Đức Long

PHỤ LỤC:

QUYĐỊNH THU PHÍ THAM QUAN DANH LAM THẮNG CẢNH VỊNH HẠ LONG
(kèm theo Nghị quyết số 21/2011/NQ-HĐND ngày 18/10/2011 của Hội đồng nhândân tỉnh Quảng Ninh)

TT

Nội dung

Mức phí (đồng/người/lần)

Người lớn

Trẻ em (Dưới 15 tuổi)

1

Tuyến 1: Cảng tàu - Công viên Vạn Cảnh

(Thiên cung, Đầu Gỗ, hòn Chó Đá, Làng chài Ba Hang - Hang Ba Hang, Hòn Đỉnh Hương, Hòn Trống Mái “Gà chọi”, Làng chài Hoa Cương)

1.1

Tham quan tuyến 1

80.000

40.000

-

Thiên cung - Đầu Gỗ

40.000

20.000

-

Hòn Chó Đá, Làng chài Ba Hang, Hòn Đỉnh Hương, Hòn Trống Mái (Gà chọi), Làng chài Hoa Cương

40.000

20.000

1.2

Tham quan bổ sung điểm trong tuyến 1 (tùy theo nhu cầu của khách tham quan)

-

Hang Ba Hang

20.000

10.000

2

Tuyến 2: Cảng tàu – Công viên các hang động

(Bãi tắm Soi sim, Ti Tốp, Hang Sửng Sốt, Động Mê Cung, hang Bồ Nâu, Hang Luồn, Hang Trống, Hang Trinh Nữ, Hồ Động Tiên)

2.1

Tham quan tuyến 2

90.000

40.000

-

Hang Sửng Sốt

40.000

20.000

-

Ti Tốp (hoặc Soi Sim)

20.000

10.000

-

Động Mê Cung

20.000

10.000

-

Hồ Động Tiên (hoặc Hang Trống, hoặc Hang Trinh Nữ, hoặc Hang Bồ Nâu hoặc Hang Luồn)

10.000

Không thu

2.2

Tham quan tuyến 2 và nghỉ đêm

130.000

60.000

-

Hang Sửng Sốt

40.000

20.000

-

Ti Tốp (hoặc Soi Sim)

20.000

10.000

-

Động Mê Cung

20.000

10.000

-

Hồ Động Tiên (hoặc Hang Trống, hoặc Hang Trinh Nữ, hoặc Hang Bồ Nâu hoặc Hang Luồn)

10.000

Không thu

-

Điểm nghỉ đêm: Hòn 690-Lạch Đầu Xuôi – Hòn Lờm Bò, (hoặc Hang Trinh Nữ - Hang Trống hoặc Hồ Động Tiên – Hang Luồn, hoặc Hòn 587 Hang Lát)

40.000

20.000

2.3

Tham quan bổ sung điểm trong tuyến 2 (tùy theo nhu cầu của khách tham quan)

-

Soi Sim

20.000

10.000

-

Hang Bồ Nâu

10.000

Không thu

-

Hang Luồn

10.000

Không thu

-

Hang Trống

10.000

Không thu

-

Hang Trinh Nữ

10.000

Không thu

3

Tuyến 3: Cảng tàu - Trung tâm bảo tồn văn hóa biển

(Làng chài Cửa Vạn, Trung tâm văn hóa làng chài Cửa Vạn, hang Tiên Ông, Hồ Ba Hầm, Đền Bà Men, Áng Dù, Rừng Trúc).

3.1

Tham quan tuyến 3.

60.000

30.000

-

Trung tâm văn hóa làng chài Cửa Vạn, làng chài Cửa Vạn

20.000

10.000

-

Hang Tiên Ông

20.000

10.000

-

Hồ Ba Hầm

20.000

10.000

3.2

Tham quan tuyến 3 và nghỉ đêm

100.000

50.000

-

Trung tâm văn hóa làng chài Cửa Vạn, làng chài Cửa Vạn

20.000

10.000

-

Hang Tiên Ông

20.000

10.000

-

Hồ Ba Hầm

20.000

10.000

-

Điểm nghỉ đêm trên vịnh Hồ Ba Hầm hoặc Làng Chài Cửa Vạn

40.000

20.000

4

Tuyến 4: Cảng Tàu – Trung tâm Giải trí biển

(Hang Cỏ, Hang Thầy, Cống Đỏ, hang Cạp La, Làng chài Vông Viêng, làng chài Cống Đầm, Khu sinh thái Tùng Áng- Cống Đỏ, công viên Hòn Xếp)

4.1

Tham quan tuyến 4

60.000

10.000

-

Hang Cỏ

20.000

10.000

-

Hang Thầy

10.000

Không thu

-

Làng chài Vông Viêng

10.000

Không thu

-

Hang Cạp La

10.000

Không thu

-

Làng chài Cống Đầm (hoặc Khu sinh thái Tùng Áng- Cống Đỏ hoặc Hòn Xếp)

10.000

Không thu

4.2

Tham quan tuyến 4 và nghỉ đêm

100.000

30.000

-

Hang Cỏ

20.000

10.000

-

Hang Thầy

10.000

Không thu

-

Làng chài Vông Viêng

10.000

Không thu

-

Hang Cạp La

10.000

Không thu

-

Làng chài Cống Đầm (hoặc Khu sinh thái Tùng Áng- Cống Đỏ hoặc Hòn Xếp)

10.000

Không thu

-

Điểm nghỉ đêm Cống Đỏ

40.000

20.000

5

Tuyến 5: Cảng Tàu - bến Gia Luận (Cát Bà - Hải Phòng)

40.000

20.000

-

Hòn Chó Đá, Làng chài Ba Hang, Hòn Đỉnh Hương, Hòn Trống Mái (Gà chọi), Làng chài Hoa Cương

40.000

20.000

Ghi chú: Đối với tuyến có điểm nghỉ đêm: Vé tham quan có giá trị một lần trongngày. Nếu nghỉ thêm một đêm, khách tham quan mua vé thêm cho ngày hôm sau.