HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 21/2011/NQ-HĐND

Đà Nẵng, ngày 23 tháng 12 năm 2011

NGHỊ QUYẾT

ĐẶT TÊN MỘT SỐĐƯỜNG TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG NĂM 2011

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG KHÓA VIII,
NHIỆM KỲ NĂM 2011 - 2016, KỲ HỌP THỨ 3

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủyban nhân dân thành phố ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 91/2005/NĐ-CP ngày 11tháng 7 năm 2005 của Chính phủ ban hành Quy chế đặt, đổi tên đường, phố và côngtrình công cộng;

Căn cứ Thông tư số 36/2006/TT-VHTT ngày 20tháng 3 năm 2006 của Bộ Văn hóa - Thông tin hướng dẫn thực hiện một số điều củaQuy chế đặt, đổi tên đường, phố và công trình công cộng ban hành kèm theo Nghịđịnh số 91/2005/NĐ-CP ngày 11 tháng 7 năm 2005 của Chính phủ;

Sau khi nghe Tờ trình số 7764/TTr-UBND ngày02 tháng 12 năm 2011 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc thông qua Đề án đặt,đổi tên đường tại thành phố Đà Nẵng , báo cáo thẩm tra của Ban Văn hóa - Xã hộivà ý kiến thảo luận của các vị đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Đặt tên cho một số đường của thànhphố như sau:

A. QUẬN SƠN TRÀ

I. Khu dân cư An Trung: có 06 đường.

1. Đoạn đường từ đường Nguyễn CôngTrứ, đến giáp đường Nguyễn Văn Thoại, chiều dài 1.500m, đặt tên là Phạm Cự Lượng.

2. Đoạn đường từ đường Triệu ViệtVương, đến giáp đường Mai Hắc Đế, chiều dài 290m, đặt tiếp tên Cao Bá Quát.

3. Đoạn đường từ đường Triệu ViệtVương, đến giáp đường Cao Bá Quát, chiều dài 200m, đặt tên là An Mỹ.

4. Đoạn đường từ đường Vũ Văn Dũng,đến giáp đường Trần Quang Diệu, chiều dài250m, đặt tên là An Trung 1.

5. Đoạn đường từ đường Vũ VănDũng, đến giáp đường Trần Quang Diệu, chiều dài 260m, đặt tên là An Trung 2.

6. Đoạn đường từ đường An Trung 2,đến giáp đường Trần Hưng Đạo, chiều dài 95m, đặt tên là An Trung 3.

II. Khu dân cư Phước Mỹ: có 02đường.

1. Đoạn đường từ đường Hoàng Sa,đến giáp đường Hồ Nghinh, chiều dài 225m, đặt tên là Hà Chương.

2. Đoạn đường từ đường Phước Mỹ 3,đến giáp đường Phước Mỹ 1, chiều dài 85m, đặt tên là Phước Mỹ 4.

III. Khu dân cư Bắc và Nam PhanBá Phiến Khu dân cư Thọ Quang mở rộng: có 03đường.

1. Đoạn đường từ đường 10,5m chưa đặt tên, đến giáp đường Hồ Học Lãm, chiều dài 750m, đặt tiếptên là Lê Tấn Trung.

2. Đoạn đường từ đường 7,5m chưa đặt tên, đến giáp đường Ngô Quyền, chiều dài 500m, đặt tên là ĐinhCông Trứ.

3. Đoạn đường hình chữ U,có điểm đầu và điểm cuối là đường Lê Tấn Trung, chiều dài 230m,đặt tên là Đinh Nhật Thận.

IV. Khu tái định cư phục vụgiải tỏa Khu Công nghiệp Thọ Quang: có 10 đường.

1. Đoạn đường từ đường Bùi QuốcHưng, đến giáp đường Khúc Hạo, chiều dài 1.590m, đặt tên là Phạm Văn Xảo.

2. Đoạn đường từ đường 15m chưađặt tên, đến giáp đường Vân Đồn, chiều dài 320m(phíagần đường Dã Tượng), đặt tên là Hồ Sĩ Phấn.

3. Đoạn đường từ đường 15m chưađặt tên, đến giáp đường Vân Đồn, chiều dài 320m(gầnđường Lê Phụ Trần), đặt tên là Giáp Hải.

4. Đoạn đường từ đường 15m chưađặt tên, đến giáp đường Vân Đồn, chiều dài 320m, đặt tiếp tên là Lê Phụ Trần.

5. Đoạn đường từ đường Ngô Quyền,đến giáp đường 7,5m chưa đặt tên, chiều dài 600m, đặt tênlà Bình Than.

6. Đoạn đường từ đường Bình Than,đến giáp đường Mân Quang 8(phía gần đường NgôQuyền), chiều dài 230m, đặt tên là Mân Quang 6.

7. Đoạn đường từ đường Bình Than,đến giáp đường Mân Quang 8(phía gần đường 15m chưađặt tên), chiều dài 230m, đặt tên là Mân Quang 7.

8. Đoạn đường từ đường Ngô Quyền,đến giáp đường 15m chưa đặt tên, chiều dài 150m, đặt tên là Mân Quang 8.

9. Đoạn đường từ đường 15m chưađặt tên, đến giáp đường Phạm Văn Xảo, chiều dài 140m, đặt tên là Mân Quang9.

10. Đoạn đường từ đường Mân Quang9 đến giáp đường Hồ Sĩ Phấn, chiều dài 175m, đặt tên là Mân Quang 10.

V. Khu dân cư thu nhậpthấp phường Nại Hiên Đông: có 06 đường.

1. Đoạn đường từ đường 7,5m chưa đặt tên, đến giáp đường Hoàng Quốc Việt, chiều dài 160m, đặttên là Nại Nghĩa 1.

2. Đoạn đường từ đường Nại Nghĩa1, đến giáp đường 3,75m chưa đặt tên, chiều dài 80m, đặttên là Nại Nghĩa 2.

3. Đoạn đường từ đường Nại Nghĩa1, đến giáp đường 3,75m chưa đặt tên, chiều dài 110m, đặttên là Nại Nghĩa 3.

4. Đoạn đường từ đường Nại Nghĩa1, đến giáp đường Nại Nghĩa 5, chiều dài 100m, đặt tên là Nại Nghĩa 4.

5. Đoạn đường từ đường Nại Nghĩa3, đến giáp đường Nại Nghĩa 6, chiều dài 135m, đặt tên là Nại Nghĩa 5.

6. Đoạn đường từ đường Hoàng QuốcViệt, đến giáp Khu dân cư, chiều dài 150m, đặt tên là Nại Nghĩa 6.

VI. Khu dân cư làng cá Nại HiênĐông: có 25 đường.

1. Đoạn đường từ đường 15m chưađặt tên, đến giáp đường 10,5m chưa thi công, chiều dài400m, đặt tiếp tênlà Hoa Lư.

2. Đoạn đường từ đường 15m chưađặt tên, đến giáp đường 10,5m chưa thi công, chiều dài480m, đặt tiếp tên Khúc Hạo.

3. Đoạn đường từ đường 15m chưađặt tên, đến giáp đường 10,5m chưa thi công, chiều dài570m, đặt tên là Dương Lâm.

4. Đoạn đường từ đường 15m chưađặt tên, đến giáp đường 21m chưa đặt tên, chiều dài 490m, đặt tên là Khúc ThừaDụ.

5. Đoạn đường từ đường Vũng Thùng4, đến giáp đường 10,5m chưa thi công, chiều dài 860m, đặttên là Lý Nhật Quang.

6. Đoạn đường từ đường Hoa Lư, đếngiáp đường 10,5m chưa thi công, chiều dài 600m, đặt tên làHồ Sĩ Tân.

7. Đoạn đường từ đường Hoa Lư, đếngiáp đường Dương Lâm, chiều dài 470m(phía gầnđường Hồ Sĩ Tân), đặt tên là Nguyễn Thị Ba.

8. Đoạn đường từ đường Hoa Lư, đếngiáp đường Dương Lâm, chiều dài 470m(phía gầnđường 15m chưa đặt tên), đặt tên là Lê Cảnh Tuân.

9. Đoạn đường từ đường Vũng Thùng1, đến giáp đường Ngô Thì Hương, chiều dài 260m, đặt tên là Ngô Thì Trí.

10. Đoạn đường từ đường 15m chưađặt tên, đến giáp đường Khúc Thừa Dụ, chiều dài 220m, đặt tên là Ngô ThìHiệu.

11. Đoạn đường từ đường 15m chưađặt tên, đến giáp đường Khúc Thừa Dụ, chiều dài 325m, đặt tên là Ngô ThìHương.

12. Đoạn đường từ đường 15m chưađặt tên, đến giáp đường Lý Nhật Quang, chiều dài 290m, đặt tên là Lê HữuKiều.

13. Đoạn đường từ đường Hồ Sĩ Tân,đến giáp đường 10,5m chưa thi công, chiều dài 280m, đặttên là Nguyễn Khắc Cần.

14. Đoạn đường từ đường Hồ Sĩ Tân,đến giáp đường 10,5m chưa thi công, chiều dài 330m, đặttên là Phan Huy Thực.

15. Đoạn đường từ đường Phan HuyThực, đến giáp đường 10,5m chưa thi công, chiều dài 315m,đặt tên là Trương Quốc Dụng.

16. Đoạn đường từ đường Hồ Sĩ Tân,đến giáp đường Lý Nhật Quang, chiều dài 180m, đặt tên là Nại Hiên Đông 11.

17. Đoạn đường từ đường Phan HuyThực, đến giáp đường Dương Lâm, chiều dài 185m(phíagần đường Hồ Sĩ Tân), đặt tên là Nại Hiên Đông 12.

18. Đoạn đường từ đường Phan HuyThực, đến giáp đường Dương Lâm, chiều dài 185m(giữađường Nại Hiên Đông 12 và đường Nại Hiên Đông 15), đặt tên là NạiHiên Đông 14.

19. Đoạn đường từ đường Phan HuyThực, đến giáp đường Dương Lâm, chiều dài 185m(phíagần đường Lý Nhật Quang), đặt tên là Nại Hiên Đông 15.

20. Đoạn đường từ đường Hoa Lư,đến giáp đường Nguyễn Khắc Cần, chiều dài 150m, đặt tên là Nại Hiên Đông 16.

21. Đoạn đường từ đường 15m chưađặt tên, đến giáp đường Khúc Thừa Dụ, chiều dài 140m, đặt tên là Vũng Thùng1.

22. Đoạn đường từ đường 15m chưađặt tên, đến giáp đường Ngô Thì Trí, chiều dài 120m, đặt tên là Vũng Thùng2.

23. Đoạn đường từ đường Ngô ThìHiệu, đến giáp đường Ngô Thì Hương, chiều dài 160m, đặt tên là Vũng Thùng 3.

24. Đoạn đường từ đường Vũng Thùng3, đến giáp đường Ngô Thì Trí, chiều dài 130m, đặt tên là Vũng Thùng 4.

25. Đoạn đường từ đường Vũng Thùng3, đến giáp đường Lý Nhật Quang, chiều dài 100m, đặt tên là Vũng Thùng 5.

VII. Đường nối từ cầu ThuậnPhước đến đường Hoàng Sa và Khu dân cư đầu tuyến Sơn Trà - Điện Ngọc: có 22 đường.

1. Đoạn đường hình chữ L cóđiểm đầu và điểm cuối là đường Lê Văn Lương, chiều dài 680m, đặttên là Lương Hữu Khánh.

2. Đoạn đường từ đường Hà TôngHuân, đến giáp đường Hoàng Sa, chiều dài 750m, đặt tên là Trần Nguyên Hãn.

3. Đoạn đường từ đường Nguyễn ĐăngGiai, đến giáp đường Hoàng Sa, chiều dài 300m, đặt tên là Dương Thạc.

4. Đoạn đườngtừ đường Lê Văn Lương, đến giáp đườngNguyễn Đăng Giai, chiều dài 260m, đặttên là Phan Văn Hớn.

5. Đoạn đường từ đường Hà TôngHuân, đến giáp đường Lê Văn Huân, chiều dài 530m, đặt tên là Vũ Ngọc Nhạ.

6. Đoạn đường từ đường Hà TôngHuân, đến giáp đường Vũ Ngọc Nhạ, chiều dài 615m, đặt tên là Nguyễn Trực.

7. Đoạn đường hình chữ U,có điểm đầu và điểm cuối là đường Hà Tông Huân, chiều dài 550m,đặt tên là Nguyễn Tuấn Thiện.

8. Đoạn đường hình chữ I có điểm đầu và điểm cuối là đườngNguyễn Tuấn Thiện, chiều dài 370m, đặt tên là Thích Thiện Chiếu.

9. Đoạn đường từ đường Trần NguyênHãn, đến giáp đường Nguyễn Trực, chiều dài 450m, đặt tên là Hà Tông Huân.

10. Đoạn đường từ đường TrầnNguyên Hãn, đến giáp đường Lê Đức Thọ, chiều dài 700m, đặt tên là Lý Tử Tấn.

11. Đoạn đường từ đường TrầnNguyên Hãn, đến giáp đường Nguyễn Trực, chiều dài 500m, đặt tên là NguyễnLâm.

12. Đoạn đường từ đường TrầnNguyên Hãn, đến giáp đường Lê Đức Thọ, chiều dài 670m, đặt tên là Ngô CaoLãng.

13. Đoạn đường từ đường Phan VănHớn, đến giáp đường Nguyễn Trực, chiều dài 350m, đặt tên là Nguyễn ĐăngTuyển.

14. Đoạn đường từ đường TrầnNguyên Hãn, đến giáp đường Lê Đức Thọ, chiều dài 680m, đặt tên là NguyễnĐăng Giai.

15. Đoạn đường từ đường TrầnNguyên Hãn, đến giáp đường Vũ Ngọc Nhạ, chiều dài 360m, đặt tên là Lê VănHuân.

16. Đoạn đường từ đường TrầnNguyên Hãn, đến giáp đường Suối Đá 2(phía gần đườngNguyễn Đăng Giai), chiều dài 250m, đặt tên là Thôi Hữu.

17. Đoạn đường từ đường TrầnNguyên Hãn, đến giáp đường Suối Đá 2(phía gần đườngLê Văn Huân), chiều dài 250m, đặt tên là Trần Thuyết.

18. Đoạn đường từ đường Hoàng Sa, đếngiáp đường Lê Đức Thọ, chiều dài 1.490m, đặt tên là LêVăn Lương.

19. Đoạn đường từ đường Hoàng Sa, đếngiáp Cầu Thuận Phước, chiều dài 3.600m, đặt tên là LêĐức Thọ.

20. Đoạn đường từ đường TrầnNguyên Hãn, đến giáp đường Dương Thạc, chiều dài 130m, đặt tên là Suối Đá 1.

21. Đoạn đường từ đường NguyễnĐăng Giai, đến giáp đường Lê Văn Huân (phía gần đường Dương Thạc), chiều dài 155m, đặt tên là Suối Đá 2.

22. Đoạn đường từ đường NguyễnĐăng Giai, đến giáp đường Lê Văn Huân (phía gần đường Vũ Ngọc Nhạ), chiều dài 155m, đặt tên là Suối Đá 3.

B. QUẬN NGŨ HÀNH SƠN

I. Khu dân cư Nam đường NguyễnVăn Thoại: có 05 đường.

1. Đoạn đường từ đường Châu ThịVĩnh Tế, đến giáp đường Phan Tứ, chiều dài 670m, đặt tiếp tên Châu Thị Vĩnh Tế.

2. Đoạn đường từ đường Châu ThịVĩnh Tế, đến giáp khu dân cư, chiều dài 350m, đặt tên là Ung Văn Khiêm.

3. Đoạn đường từ đường Ung VănKhiêm, đến giáp khu dân cư, chiều dài 200m, đặt tên là An Thượng 20.

4. Đoạn đường từ đường 7,5m chưa đặt tên, đến giáp đường An Thượng 20, chiều dài 260m, đặt tênlà An Thượng 21.

5. Đoạn đường từ khu dân cư, đếngiáp đường An Thượng 20, chiều dài 90m, đặt tên là An Thượng 22.

II. Khu dân cư Bắc Mỹ An: có 04đường.

1. Đoạn đường từ đường kiệt BTXM 4,5m, đến giáp đường Trần Văn Dư, chiều dài 310m, đặt tên là Nguyễn BáLân.

2. Đoạn đường từ đường kiệt BTXM 4,5m, đến giáp đường Mỹ Đa Đông 3, chiều dài 170m, đặt tên là Mỹ ĐaĐông 1.

3. Đoạn đường từ đường Mỹ Đa Đông1, đến giáp đường Nguyễn Bá Lân, chiều dài 80m, đặt tên là Mỹ Đa Đông 2.

4. Đoạn đường từ đường 10,5m chưa đặt tên, đến giáp đường Nguyễn Bá Lân, chiều dài 170m, đặt tênlà Mỹ Đa Đông 3.

III. Khu dân cư số 2 Hồ XuânHương và Khu dân cư Sông Đà 19: có 06 đường.

1. Đoạn đường từ đường Hồ XuânHương, đến giáp khu dân cư, chiều dài 170m, đặt tên là TrầnVăn Thành.

2. Đoạn đường từ đường Hồ XuânHương, đến giáp đường Vũ Mộng Nguyên, chiều dài 300m, đặt tên là Phạm Kiệt.

3. Đoạn đường hình chữ U cóđiểm đầu và điểm cuối là đường Phạm Kiệt, chiều dài 230m, đặt tênlà Vũ Mộng Nguyên.

4.Đoạn đường từ đường HồXuân Hương, đến giáp đường 5,5m chưa đặt tên, chiều dài110m, đặt tên là Khuê Mỹ Đông 1.

5.Đoạn đường từ đường PhạmKiệt, đến giáp khu dân cư, chiều dài 150m, đặt tên là Khuê Mỹ Đông 2.

6. Đoạn đường từ đường HồXuân Hương, đến giáp đường 5,5m chưa đặt tên, chiều dài 110m, đặt tên là KhuêMỹ Đông 3.

IV. Khu dân cư Nam Bắc Mỹ An Khu dân cư Trung tâm hành chính: có 02 đường.

1. Đoạn đường từ đường Trường Sa, đếngiáp đường Lê Văn Hiến, chiều dài 610m, đặt tên là Nguyễn Đức Thuận.

2.Đoạn đường từ đường LêVăn Hiến, đến giáp đường 11,5m chưa đặt tên, chiều dài300m, đặt tên là Đặng Xuân Thiều.

V. Khu phố chợ Hòa Hải mở rộng:có 11 đường.

1. Đoạn đường từ đường Quán Khái8, đến giáp đường Mai Đăng Chơn, chiều dài 60m, đặt tiếp tênChu Lai.

2. Đoạn đường từ đường Trần ĐạiNghĩa, đến giáp đường Ngô Viết Hữu, chiều dài 260m, đặt tên là Văn Tân.

3.Đoạn đường từ đường TrầnĐại Nghĩa, đến giáp đường Văn Tân, chiều dài 320m, đặt tên là Ngô Viết Hữu.

4. Đoạn đường từ đường ẤpBắc, đến giáp đường Văn Tân, chiều dài 100m, đặt tên là Quán Khái 1.

5. Đoạn đường từ đường ẤpBắc, đến giáp đường Quán Khái 4, chiều dài 150m, đặt tên là Quán Khái 2.

6. Đoạn đường từ đường ẤpBắc, đến giáp đường Quán Khái 4, chiều dài 140m, đặt tên là Quán Khái 3.

7. Đoạn đường từ đường ChuLai, đến giáp đường Lộc Ninh, chiều dài 160m, đặt tên là Quán Khái 4.

8. Đoạn đường từ đường Chu Lai, đếngiáp đường Lộc Ninh, chiều dài 125m, đặt tên là Quán Khái 5.

9. Đoạn đường từ đường Chu Lai, đếngiáp đường Lộc Ninh, chiều dài 110m, đặt tên là Quán Khái 6.

10. Đoạn đường từ đường Chu Lai, đếngiáp đường Lộc Ninh, chiều dài 90m, đặt tên là Quán Khái 7.

11. Đoạn đường từ đường Chu Lai, đếngiáp đường đường 5,5m đang thi công,chiều dài 125m, đặt tên là Quán Khái 8.

VI. Khu dân cư Tân Trà: có 03đường.

1.Đoạn đường từ đường 5,5m chưa đặt tên, đến giáp đường 5,5m chưa đặt tên,chiều dài 350m, đặt tên là Bát Nàn Công chúa.

2.Đoạn đường từ đường 5,5m chưa đặt tên, đến giáp đường 5,5m chưa đặt tên,chiều dài 390m, đặt tên là Hoàng Thiều Hoa.

3.Đoạn đường từ đường 5,5m chưa đặt tên, đến giáp đường Hoàng Thiều Hoa, chiều dài 380m, đặttên là Lê Thị Riêng.

C. QUẬN LIÊN CHIU

I. Khu dân cư Hòa Minh 5: có 09đường.

1. Đoạn đường từ đường Hoàng VănThái, đến giáp đường 5,5m chưa thi công, chiều dài 540m,đặt tên là Đào Sư Tích.

2. Đoạn đường từ đường 10,5m chưa đặt tên, đến giáp đường 5,5m chưa thicông, chiều dài 245m, đặt tên là Tú Quỳ.

3. Đoạn đường từ đường 10,5m chưa đặt tên, đến giáp đường 5,5m chưa thicông, chiều dài 240m, đặt tên là Nguyễn Minh Không.

4. Đoạn đường từ khu dân cư, đến giápđường 15m chưa đặt tên, chiều dài 340m, đặt tên là Kiều Oánh Mậu.

5. Đoạn đường từ đường 10,5m chưa đặt tên, đến giáp đường Kiều Oánh Mậu, chiều dài 140m, đặt tênlà Đá Mọc 1.

6. Đoạn đường từ đường Đào SưTích, đến giáp đường Nguyễn Minh Không, chiều dài 110m, đặt tên là Đá Mọc 2.

7. Đoạn đường từ đường Đào SưTích, đến giáp đường Nguyễn Minh Không, chiều dài 110m,đặt tên là Đá Mọc 3.

8. Đoạn đường từ đường 10,5m chưa đặt tên, đến giáp đường Kiều Oánh Mậu, chiều dài 140m, đặt tênlà Đá Mọc 4.

9. Đoạn đường từ đường Tú Quỳ, đếngiáp đường Nguyễn Minh Không, chiều dài 200m, đặt tên là Đá Mọc 5.

II. Khu dân cư Hòa Mỹ: có 01đường.

1. Đoạn đường từ đường Thích QuảngĐức, đến giáp đường Lý Chính Thắng, chiều dài 150m, đặt tên là Hòa Mỹ 5.

III. Khu tái định cư Hòa Minh:có 06 đường.

1. Đoạn đường từ đường Trần NguyênĐán, đến giáp đường Ngô Thì Nhậm, chiều dài 830m, đặt tiếp tên là Hồ Tùng Mậu.

2. Đoạn đường từ đường 7,5m đang thi công, đến giáp đường Hồ Tùng Mậu, chiều dài 130m, đặt tênlà Phú Thạnh 1.

3. Đoạn đường từ đường 7,5m đang thi công, đến giáp đường Hồ Tùng Mậu, chiều dài 160m, đặt tênlà Phú Thạnh 2.

4. Đoạn đường từ đường Phú Thạnh2, đến giáp khu dân cư, chiều dài 100m, đặt tên là Phú Thạnh 3.

5. Đoạn đường từ Phú Thạnh 3, đếngiáp đường Hồ Tùng Mậu, chiều dài 160m, đặt tên là Phú Thạnh 4.

6. Đoạn đường từ đường Phú Thạnh2, đến giáp đường Phú Thạnh 4, chiều dài 110m, đặt tên là Phú Thạnh 5.

IV. Khu dân cư Kho Lào: có 02đường.

1. Đoạn đường từ đường 5,5m chưa đặt tên, đến giáp đường 7,5m chưa đặt tên,chiều dài 420m, đặt tên là Trịnh Khắc Lập.

2. Đoạn đường từ đường Nguyễn TấtThành, đến giáp đường 7,5m chưa đặt tên, chiều dài 480m,đặt tên là Đào Công Soạn.

D. QUẬN THANH KHÊ

I. Khu dân cư Phần Lăng: có 05đường.

1. Đoạn đường từ đường 5,5m chưa đặt tên, đến giáp đường 10,5m đang thicông, chiều dài 290m, đặt tên là Nguyễn Đăng.

2. Đoạn đường từ đường 5,5m đang thi công, đến giáp đường Nguyễn Công Hãng(phíagần kênh), chiều dài 410m, đặt tên là Nguyễn Giản Thanh.

3. Đoạn đường từ đường 5,5m đang thi công, đến giáp đường Nguyễn Công Hãng(phíagần đường Huỳnh Ngọc Huệ), chiều dài 410m, đặt tên là NguyễnKhang.

4. Đoạn đường từ đường Trần XuânLê, đến giáp đường 7,5m chưa đặt tên, chiều dài 360m, đặt tên là Thúc Tề.

5. Đoạn đường từ đường Huỳnh NgọcHuệ, đến giáp đường 7,5m chưa đặt tên, chiều dài 210m, đặttên là Nguyễn Công Hãng.

II. Khu dân cư 118 -TTG Tổ 50phường An Khê: có 05 đường.

1. Đoạn đường từ đường Huỳnh NgọcHuệ, đến giáp đường 5,5m đang thi công, chiều dài 250m,đặt tên là Phần Lăng 1.

2. Đoạn đường từ đường Phần Lăng1, đến giáp đường 5,5m đang thi công, chiều dài 150m, đặttên là Phần Lăng 2.

3. Đoạn đường từ đường Phần Lăng1, đến giáp đường Phần Lăng 5, chiều dài 110m, đặt tên là Phần Lăng 3.

4. Đoạn đường từ đường Phần Lăng1, đến giáp đường Phần Lăng 5, chiều dài 60m, đặt tên là Phần Lăng 4.

5. Đoạn đường từ đường Phần Lăng2, đến giáp đường Phần Lăng 1, chiều dài 110m, đặt tên là Phần Lăng 5.

E. QUẬN CẨM LỆ VÀ HUYỆN HÒA VANG

I. Khu dân cư Phong Bắc: có 02đường.

1. Đoạn đường từ đường Trừ VănThố, đến giáp đường 7,5m chưa đặt tên, chiều dài 240m, đặttên là Nguyễn Thế Lịch.

2. Đoạn đường từ đường Trừ VănThố, đến giáp đường 7,5m chưa đặt tên, chiều dài 270m, đặttên là Trần Văn Lan.

II. Khu dân cư Đông Phước -Hòa Thọ và Khu dân cư Nam sân bay: có 06 đường.

1. Đoạn đường từ đường Đông Thạnh1, đến giáp đường Lê Đại Hành, chiều dài 590m, đặt tên là Nguyễn Khoa Chiêm.

2. Đoạn đường từ đường 5,5m chưa đặt tên sát tường rào sân bay, đến giáp đường 5,5m chưa đặt tên sát tường rào sân bay, chiều dài 320m, đặt tên là LêDuy Lương.

3. Đoạn đường từ đường Cẩm Bắc 7, đếngiáp đường HSĩ Dương, chiều dài 100m, đặt tên là CẩmBắc 10.

4. Đoạn đường từ đường BTXM rộng5m, đến giáp đường Lê Đại Hành, chiều dài 100m, đặt tên là Đông Thạnh 1.

5. Đoạn đường từ đường Lê DuyLương, đến giáp đường Lê Đại Hành(phía gần đường ĐôngThạnh 1), chiều dài 130m, đặt tên là Đông Thạnh 2.

6. Đoạn đường từ đường Lê DuyLương, đến giáp đường Lê Đại Hành(phía gần đường TrườngChinh), chiều dài 130m, đặt tên là Đông Thạnh 3.

III. Khu dân cư Nam Sân bay: có02 đường.

1. Đoạn đường từ đường NguyễnTrung Ngạn, đến giáp đường Lê Đại Hành, chiều dài 140m, đặttiếp tên là Trần Huy Liệu.

2. Đoạn đường từ đường 5,5m chưađặt tên, đến giáp đường Lê Đại Hành, chiều dài 300m, đặt tiếp tên là Nguyễn TrungNgạn.

IV. Đường Xuân Thủy: có 01đường.

1. Đoạn đường từ đường Trịnh ĐìnhThảo, đến giáp đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, chiều dài 550m, đặt tiếp tên là XuânThủy.

V. Khu dân cư Nam cầu Cẩm Lệ thuộchuyện Hòa Vang: có 03 đường.

1. Đoạn đường từ đường 10,5m chưa đặt tên, đến giáp đường 7,5m chưa đặt tên,chiều dài 680m, đặt tên là Hà Duy Phiên.

2. Đoạn đường từ đường 5,5m chưa đặt tên, đến giáp đường 10,5m chưa đặttên, chiều dài 550m, đặt tên là Hoàng Đạo Thành.

3. Đoạn đường từ đường 10,5m chưa đặt tên, đến giáp đường 5,5m chưa đặt tên, chiều dài 780m, đặt tên là Nguyễn Bảo.

VI. Khu dâncư số 5 Nguyễn Tri Phương, quận Cẩm Lệ: có 01 đường.

1. Đoạn đường từ đường Phạm PhúTiết, đến giáp đường Nguyễn Đăng Đạo, chiều dài 130m, đặt tên là Bàu TràmTrung.

Điều 2. Điều chỉnh miêu tả tên một số đường đã được Hộiđồng nhân dân thành phố ra Nghị quyết đặt tên trước đây như sau:

1. Đoạn đường từ đường NguyễnTrung Trực đến giáp đường 7,5m chưa đặt tên dài 400m, đặt tên là Nguyễn TrungTrực. Đoạn đường đất còn lại, không có vỉa hè, từ số nhà 138 đến số nhà 186(số chẵn), từ số nhà 145 đến số nhà 197 (số lẻ), đánh số nhà theo phương thức Kiệt.

2.Đoạn đường từ đườngNguyễn Phan Vinh đến giáp đường Lê Đức Thọ, dài 720m, đặttên là Trần Quang Khải.

3. Đoạn đường từ đường Ngũ HànhSơn đến giáp đường Trường Sa, dài 720m, đặt tên là TrầnVăn Dư.

Điều 3. Tổchức thực hiện

Ủy ban nhândân thành phố tổ chức thực hiện việc gắn biển tên cho các đường tại Điều 1.Việc gắn biển tên đường phải hoàn thành trong vòng 30 ngày, kể từ ngày Nghị quyếtnày có hiệu lực.

Nghị quyết nàyđã được Hội đồng nhân dân thành phố khóa VIII, nhiệm kỳ 2011 - 2016, kỳ họp thứ3thông qua ngày 23 tháng 12 năm 2011./.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Bá Thanh