HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 12 tháng 8 năm 2011

NGHỊ QUYẾT

Về việc sửa đổi, bổ sung một số chế độ, định mức chi tiêu

tài chính phục vụ hoạt động Hội đồng nhân dân các cấp tỉnh Lào Cai

__________________________


 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI

KHOÁ XIV - KỲ HỌP THỨ 2

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 16/12/2002;

Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng nhân dân ngày 02/4/2005;

Căn cứ Nghị quyết số 773/2009/NQ-UBTVQH12 , ngày 31 tháng 3 năm 2009 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội ban hành quy định về một số chế độ chi tiêu tài chính phục vụ hoạt động của Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, Văn phòng Quốc hội, các cơ quan trực thuộc Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, các Đoàn đại biểu Quốc hội và đại biểu Quốc hội;

Căn cứ Thông tư số 97/2010/TT-BTC ngày 06/7/2010 của Bộ Tài chính về việc quy định chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức các cuộc hội nghị đối với các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập;

Căn cứ Nghị quyết số 25/2010/NQ-HĐND ngày 17/12/2010 của HĐND tỉnh về thời kỳ ổn định ngân sách địa phương; phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi; tỷ lệ (%) phân chia nguồn thu ngân sách giữa các cấp chính quyền địa phương; định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên; thời gian quyết định dự toán, phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương;

Sau khi xem xét Tờ trình số 15/TTr-TT .HĐND, ngày 05 tháng 8 năm 2011 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Lào Cai về việc điều chỉnh, bổ sung chế độ chi tiêu tài chính phục vụ hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp tỉnh Lào Cai và ý kiến của các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Quy định sửa đổi, điều chỉnh, bổ sung một số chế độ, định mức chi tiêu tài chính phục vụ hoạt động của HĐND các cấp tỉnh Lào Cai.

(có bản Quy định kèm theo)

Điều 2.Chế độ, định mức chi tiêu quy định trong Nghị quyết này được thực hiện từ ngày 01 tháng 7 năm 2011 và thay thế Nghị quyết số 27/2007/NQ-HĐND ngày 14 tháng 12 năm 2007 của Hội đồng nhân dân tỉnh Lào Cai khoá XIII (nhiệm kỳ 2004-2011) về việc quy định một số chế độ, định mức chi phục vụ hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp tỉnh Lào Cai.

Nghị quyết 21/2011/NQ-HĐND 1/01/clip_image001 .gif" alt="" />Điều 3. Thường trực Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân các cấp tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Điều 4. Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp ở địa phương giám sát việc thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Lào Cai khoá XIV - Kỳ họp thứ 2 thông qua ngày 12 tháng 8 năm 2011 và có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày thông qua.

CHỦ TỊCH

 

(Đã ký)

 

Phạm Văn Cường

Chủ tịch

(Đã ký)

Phạm Văn Cường