HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH TÂY NINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 21/2013/NQ-HĐND

Tây Ninh, ngày 12 tháng 7 năm 2013

NGHỊ QUYẾT

VỀ MỨC THÙ LAO CHO NGƯỜI THAM GIAĐỘI CÔNG TÁC XÃ HỘI TÌNH NGUYỆN TẠI XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TÂYNINH

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH TÂY NINH
KHÓA VIII, KỲ HỌP THỨ 8

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dânngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002;

Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2003của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn Luật Ngân sách Nhà nước;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 24/2012/TTLT-BLĐTBXH-BNV-BTC ngày 22 tháng 10 năm 2012 của liên Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Nộivụ và Bộ Tài chính Quy định về thành lập, giải thể, tổ chức hoạt động và chếđộ, chính sách đối với Đội Công tác xã hội tình nguyện tại xã, phường, thịtrấn;

Sau khi xem xét Tờ trình số 1306/TTr-UBND ngày 19 tháng 6năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh về mức thù lao cho Đội Công tác xãhội tình nguyện trên địa bàn tỉnh Tây Ninh, báo cáo thẩm tra của Ban Văn hóa –Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất thông qua mức thù lao cho người tham gia Đội Công tác xã hộitình nguyện tại xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Tây Ninh như sau:

1. Mức thù lao

a) Đội trưởng: 0,5 lần mức lương tối thiểu chung của Nhànước/tháng;

b) Đội phó: 0,4 lần mức lương tối thiểu chung của Nhànước/tháng;

c) Thành viên Đội tình nguyện: 0,3 lần mức lương tối thiểuchung của Nhà nước/tháng.

2. Nguồn kinh phí thực hiện

a) Ngân sách cấp huyện, cấp xã chi theo nhiệm vụ được phâncấp;

b) Ủy ban nhân dân tỉnh cân đối ngân sách trong phân bổ dựtoán hàng năm trình Hội đồng nhân dân tỉnh bổ sung có mục tiêu cho ngân sáchcấp huyện chưa đảm bảo nguồn thực hiện.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày, kể từ ngày Hội đồngnhân dân tỉnh thông qua.

Điều 3. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết này đảm bảo đúngquy định.

Điều 4. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban Hội đồng nhân dân tỉnhvà đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Tây Ninh khóaVIII, kỳ họp thứ 8 thông qua./.

CHỦ TỊCH
Võ Hùng Việt