HIĐNGNHÂNDÂN
THÀNHPHHÀNI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

S: 21/2013/NQ-HĐND

Hà Nội, ngày 03 tháng 12 năm 2013

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC THÔNG QUA QUY HOẠCH ĐÊ ĐIỀU TRÊN ĐỊA BÀN THÀNHPHỐ HÀ NỘI ĐẾN NĂM 2030, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2050

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
KHÓA XIV, KỲ HỌP THỨ 8

(T ngày02/12/2013đếnngày06/12/2013)

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy bannhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Xét Tờ trình số 86/TTr-UBND ngày 15 tháng 11 năm2013 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc thông qua Quy hoạch đê điều trênđịa bàn thành phố Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050; Báo cáo thẩm tracủa Ban Kinh tế và Ngân sách Hội đồng nhân dân Thành phố; ý kiến thảo luận củacác đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1.Thông qua Quy hoạch đê điều trên địabàn thành phố Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 do Ủy ban nhân dân Thànhphố trình tại Tờ trình số 86/TTr-UBND ngày 15/11/2013.

Giao Ủy ban nhân dân Thành phố chỉ đạo bổ sung, hoànthiện một số nội dung của báo cáo quy hoạch trước khi trình cấp có thẩm quyềnphê duyệt theo quy định, cụ thể:

1. Nhấn mạnh quan điểm đê sông là công trình ngăn nướclũ của sông, tiếp tục duy trì các mục tiêu kết hợp của hệ thống đê hiện nay.Xác định quan điểm, mục tiêu xây dựng hệ thống đê điều phục vụ đa mục tiêu songmục tiêu ngăn lũ là mục tiêu hàng đầu, các mục tiêu khác phải được xem xét trêncơ sở đảm bảo mục tiêu ngăn lũ và phù hợp với đặc thù địa chất, dòng chảy củasông và tính an toàn của hệ thống đê điều. Trên cơ sở đó rà soát, luận giải kỹhơn các đề xuất mở rộng, xây dựng mới các tuyến đê để kết hợp mục tiêu giao thông;kè mới các tuyến đê để kết hợp mục tiêu cảnh quan, du lịch. Từ đó, tách kinh phíđầu tư để phục vụ mục đích giao thông hoặc mục đích cảnh quan, du lịch chuyểnsang kinh phí thực hiện quy hoạch, kế hoạch đầu tư cho nhiệm vụ giao thông, pháttriển du lịch.

2. Bổ sung quan điểm quy hoạch đê điều phải bảo đảmtính thống nhất trong hệ thống đê và tính kế thừa của quy hoạch như Luật Đê điềuđã quy định. Quy hoạch đê điều trên địa bàn Thành phố phải được xem xét trongtổng thể hệ thống đê của các con sông đi qua Hà Nội và các tỉnh khác; đồng thờiphải kế thừa hệ thống đê đã được hình thành từ nhiều đời nay.

3. Bổ sung mục tiêu góp phần ổn định, cải thiện đờisống nhân dân và khai thác, sử dụng hiệu quả quỹ đất ngoài đê trên cơ sở đảm bảothoát lũ theo quy hoạch.

4. Thống nhất đề xuất phương án xây dựng bổ sung cáctuyến đê chính ở phía sông của đê sông Hồng đoạn qua đô thị trung tâm bảo đảmchống lũ với mực nước thiết kế tại Hà Nội là 13,1m (phương án 1). Đề nghị bổsung đầy đủ hơn về giải pháp đối với đê cũ và phương án sử dụng đất khi đề xuấtxây dựng các đoạn đê mới.

5. Bổ sung quy định hành lang bảo vệ đê đối với đê cấpIV, đê cấp V.

6. Đánh giá kỹ hơn thực trạng, dự báo về tình hình sạtlở bãi sông; tình hình sử dụng các bãi sông; khai thác cát trên các tuyến sông;công tác quản lý nhà nước về đê điều và thực trạng các công trình xây dựngngoài đê hiện nay để đề xuất giải pháp quy hoạch và tổ chức thực hiện quy hoạchphù hợp, khả thi.

7. Bổ sung đầy đủ hơn các giải pháp áp dụng tiến bộkhoa học công nghệ trong đắp đê, xây dựng đê di động, trong chống tràn đê; trongquản lý vận hành đê. Bổ sung giải pháp làm tốt công tác tuyên truyền trong lĩnhvực quản lý đê điều, thực hiện quy hoạch đê điều; xử lý các vi phạm Luật Đêđiều, quy hoạch đê điều. Bổ sung giải pháp chống úng vùng ngoài đê; quan tâmgiải quyết đời sống nhân dân ngoài đê; việc khai thác, sử dụng quỹ đất ngoàiđê; rõ phương án, giải pháp đối với tuyến đê qua trung tâm Thành phố.

Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân Thành phố hoàn thiệnBáo cáo quy hoạch theo những nội dung trên, trình phê duyệt theo quy định; xâydựng chương trình, kế hoạch cụ thể và tổ chức thực hiện theo quy định của phápluật sau khi quy hoạch được phê duyệt.

Điều 3. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân, cácBan, các Tổ đại biểu, Đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố giám sát việc thựchiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân thành phố HàNội khóa XIV thông qua tại kỳ họp thứ 8./.

CHỦ TỊCH
Ngô Thị Doãn Thanh