HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH HƯNG YÊN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 21/2014/NQ-HĐND

Hưng Yên, ngày 08 tháng 12 năm 2014

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC PHÊ CHUẨN TỔNG CHỈ TIÊU SỐLƯỢNG NGƯỜI LÀM VIỆC TRONG CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP, CÁC HỘI CÓ TÍNH CHẤTĐẶC THÙ Ở ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2015

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HƯNG YÊN
KHÓA XV - KỲ HỌP THỨ CHÍN

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 củaChính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;

Căn cứ Nghị định số 41/2012/NĐ-CP ngày 08/5/2012 củaChính phủ quy định về vị trí việc làm trong đơn vị sự nghiệp công lập;

Sau khi xem xét Tờ trình số 70/TTr-UBND ngày21/11/2014 của UBND tỉnh về việc thực hiện chỉ tiêu số lượng người làm việctrong các đơn vị sự nghiệp công lập năm 2014 và dự kiến phân bổ năm 2015; Báocáo thẩm tra của Ban Văn hóa xã hội và ý kiến của đại biểu Hội đồng nhân dântỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Giao 21.773 chỉ tiêu số lượng người làmviệc trong các đơn vị sự nghiệp công lập, các Hội có tính chất đặc thù và số dựphòng năm 2015 của tỉnh, cụ thể như sau:

1. Các đơn vị sự nghiệp công lập

1.1. Sự nghiệp giáo dục đào tạo:

Bao gồm:

21.672 người

16.282 người

- Các trường mầm non:

3.933 người

- Các trường Tiểu học:

4.964 người

- Các trường Trung học cơ sở:

4.590 người

- Các trường Trung học phổ thông:

1.854 người

- Các trung tâm KTTH-HN:

78 người

- Các trung tâm giáo dục thường xuyên:

265 người

- Các trường chuyên nghiệp, dạy nghề:

496 người

- Các trường PHCN và DN cho người khuyết tật:

102 người

1.2. Sự nghiệp y tế:

Bao gồm:

4.238người

- Tuyến tỉnh, huyện, thành phố:

3.315 người

- Tuyến xã, phường, thị trấn:

923 người

1.3. Sự nghiệp văn hóa - thể thao - du lịch, phát thanh truyền hình và bảo vệ môi trường:

511 người

1.4. Sự nghiệp khác:

Bao gồm:

- Các đơn vị sự nghiệp được cấp NSNN

- Các đơn vị sự nghiệp được hỗ trợ kinh phí

2. Các Hội đặc thù

(Tỉnh hỗ trợ kinh phí hoạt động theo số lượng người làm việc trong các Hội đã giao năm 2014)

3. Dự phòng

641 người

619 người

22 người

86người


15người

Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh căn cứ chức năng, nhiệm vụcủa từng đơn vị sự nghiệp để giao chỉ tiêu số lượng người làm việc; tăng cườngquản lý đảm bảo thời gian và chất lượng tuyển dụng, nâng cao chất lượng đội ngũcán bộ, viên chức, chuyên môn nghiệp vụ trong các đơn vị sự nghiệp, đáp ứng nhucầu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XV- Kỳ họp thứ Chín thông qua ngày 05 tháng 12 năm 2014.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Thông

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

Nghị quyết 21/2014/NQ-HĐND phê chuẩn tổng chỉ tiêu số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập, các hội có tính chất đặc thù ở địa phương năm 2015 do tỉnh Hưng Yên ban hành