HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH HÀ NAM
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 21/2014/NQ-HĐND

Hà Nam, ngày 02 tháng 12 năm 2014

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC PHÊ CHUẨN QUYẾT TOÁN THU - CHI NGÂN SÁCH TỈNH HÀ NAM NĂM 2013

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HÀ NAM
KHÓA XVII - KỲ HỌP THỨ MƯỜI MỘT

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân năm 2003;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước năm 2002;

Sau khi xem xét Tờ trình số 2110/TTr-UBND ngày 26 tháng 11 năm 2014 của UBND tỉnh về phê duyệt quyết toán thu - chi ngân sách tỉnh Hà Nam năm 2013, Báo cáo thẩm tra của Ban kinh tế - Ngân sách và ý kiến thảo luận của các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê chuẩn Quyết toán ngân sách năm 2013 của tỉnh Hà Nam với các nội dung sau:

1. Tổng thu ngân sách nhà nước năm 2013: 6.584.718.544.290 đồng, gồm:

- Thu cân đối ngân sách trên địa bàn: 2.850.712.588.000 đồng

- Thu kết dư ngân sách: 72.746.049.762 đồng

- Thu viện trợ không hoàn lại: 2.071.200.000 đồng

- Thu chuyển nguồn năm trước sang: 792.752.428.793 đồng

- Thu bổ sung từ ngân sách Trung ương: 2.160.583.545.028 đồng

- Thu từ ngân sách cấp dưới nộp trả: 103.600.000 đồng

- Thu phản ánh qua ngân sách: 340.749.132.707 đồng

- Thu vay theo Khoản 3 Điều 8 Luật NSNN: 365.000.000.000 đồng

Trong tổng thu ngân sách nhà nước: 6.584.718.544.290 đồng, ngân sách địa phương được hưởng là 5.932.438.130.711 đồng.

2. Tổng chi ngân sách địa phương năm 2013: 5.887.336.046.691 đồng, gồm:

- Chi ngân sách cấp tỉnh: 3.150.839.683.253 đồng

- Chi ngân sách cấp huyện: 1.746.667.438.113 đồng

- Chi ngân sách cấp xã: 989.828.925.325 đồng

3. Chênh lệch thu - chi ngân sách địa phương năm 2013:45.102.084.020 đồng, bao gồm:

- Ngân sách cấp tỉnh: 14.849.311.756 đồng

- Ngân sách cấp huyện: 14.234.475.519 đồng

- Ngân sách cấp xã: 16.018.296.745 đồng

4. Xử lý kết dư ngân sách các cấp:

- Chuyển vào thu ngân sách cấp tỉnh năm 2014: 7.424.655.878 đồng

- Chuyển vào quỹ dự trữ tài chính ĐP năm 2014: 7.424.655.878 đồng

- Chuyển vào thu ngân sách cấp huyện năm 2014: 14.234.475.519 đồng

- Chuyển vào thu ngân sách cấp xã năm 2014: 16.018.296.745 đồng

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Nghị quyết này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày thông qua.

2. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết này.

3. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Nam khóa XVII, kỳ họp thứ mười một thông qua ngày 02 tháng 12 năm 2014./.

CHỦ TỊCH
Mai Tiến Dũng