HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH SÓC TRĂNG
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 18 tháng 9 năm 2014

NGHỊ QUYẾT

Về việc thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa sang đất

giao thông để thực hiện Dự án đầu tư xây dựng công trình

 Cầu Chợ Kinh trên Đường tỉnh 940, tỉnh Sóc Trăng

_____________________

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH SÓC TRĂNG

KHÓA VIII, KỲ HỌP THỨ 11

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;

Sau khi xem xét Tờ trình số 41/TTr-UBND ngày 17 tháng 9 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng về việc thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa sang đất giao thông để thực hiện Dự án đầu tư xây dựng công trình Cầu Chợ Kinh trên Đường tỉnh 940, tỉnh Sóc Trăng; báo cáo thẩm tra của Ban kinh tế và ngân sách; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân và giải trình của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Nhất trí thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa sang đất giao thông để thực hiện Dự án đầu tư xây dựng công trình Cầu Chợ Kinh trên Đường tỉnh 940, tỉnh Sóc Trăng; cụ thể như sau:

1. Tổng diện tích đất thu hồi: 35.927,2 m2 đất của các tổ chức và cá nhân trên địa bàn phường Vĩnh Phước thuộc thị xã Vĩnh Châu và xã Hòa Tú 2 thuộc huyện Mỹ Xuyên; trong đó:

- Đất trồng lúa: 22.489,8 m2.

- Đất trồng cây lâu năm: 12.669,3 m2.

- Đất ở: 400 m2.

- Đất giáo dục - đào tạo (của Trường Tiểu học Vĩnh Phước 6): 255,1 m2.

- Đất công (do Ủy ban nhân dân xã Hòa Tú 2 quản lý): 113 m2.

2. Diện tích đất trồng lúa chuyển mục đích sử dụng sang đất giao thông: 22.489,8 m2.

Điều 2.

1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết theo quy định của pháp luật hiện hành.

2. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh theo chức năng, nhiệm vụ thường xuyên kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Sóc Trăng khóa VIII, kỳ họp thứ 11 thông qua và có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày thông qua./.

Chủ tịch

(Đã ký)

Mai Khương